Investitorii, mai interesaţi de sectorul energetic şi de utilităţi în trimestrul II


Tranzac?iile din sectorul energetic ?i de utilit??i la nivel global au crescut în trimestrul doi cu 30% fa?? de primul trimestru al acestui an, în timp ce, în România, amânarea ofertelor de vânzare public? a marilor produc?tori de energie a încetinit procesul, se arat? într-un raport realizat de compania de consultan?? EY (fosta Ernst & Young)
Trimestrul al doilea din 2013 a fost unul favorabil pentru tranzac?iile din sectorul energetic ?i de utilit??i la nivel global. De?i volumul tranzac?iilor a r?mas la acela?i nivel, valoarea total? a tranzac?iilor a crescut cu 30%, ajungând la 33 de miliarde de USD, comparativ cu 25,3 miliarde de USD în trimestrul întâi din 2013 – se arat? în raportul sectorial trimestrial al EY Power transactions and trends. Cea mai mare tranzac?ie a perioadei a fost achizi?ionarea pentru 10,4 miliarde de USD de c?tre divizia de energie ?i utilit??i a investitorului Warren Buffet, MidAmerican Energy Holdings, a produc?torului, transportatorului ?i distribuitorului american de energie electric? NV Energy.

Valoarea total? a fuziunilor ?i achizi?iilor din zona Asia-Pacific a crescut cu 71% în T2 2013 fa?? de T1 2013. Fuziunile ?i achizi?iile care au avut loc în China au contribuit cu 81% la totalul valorii tranzac?iilor din regiune. Restric?iile privind de?inerea de active energetice în Japonia ?i marjele reduse de profit de pe pia?a intern? din China îi împing pe juc?torii din sectorul energetic s? exploreze posibilitatea de achizi?ii pe alte pie?e, fapt care ar putea men?ine tendin?a de cre?tere în regiune pentru urm?toarele luni.

Joseph Fontana, lider global al departamentului EY de tranzac?ii în domeniul energetic ?i de utilit??i, spune: “Investi?iile realizate de investitorii chinezi în afara pie?ei locale au continuat în T2 2013 cu dou? tranzac?ii importante realizate de operatorul re?elei energetice de stat din China care a intrat în sectorul energetic din Australia. Marjele mai reduse de profit de pe pia?a intern? îi determin? pe operatorii chinezi de utilit??i s? exploreze pie?ele mature, care ofer? un mediu de reglementare stabil ?i o rat? mai bun? de profitabilitate”.

Activitatea din Europa, în sc?dere pe fondul absen?ei dezinvesti?iilor de anvergur?

În condi?iile în care num?rul total de tranzac?ii de pe pia?a european? a r?mas stabil, absen?a oric?rei dezinvesti?ii de anvergur? a atras dup? sine o sc?dere cu 46% a valorii tranzac?iilor, comparativ cu T1 2013. De asemenea, în al doilea trimestru din 2013, au avut loc vânz?ri de active europene în valoare de aproximativ 7,3 miliarde de USD, comparativ cu 8,7 miliarde de USD în T1 2013 ?i 12 miliarde miliarde de USD în T4 2012. Cu toate acestea, se anticipeaz? realizarea câtorva tranzac?ii mari în domeniul transportului ?i distribu?iei de energie pân? la sfâr?itul acestui an, ceea ce va da un nou avânt pie?ei. Se remarc?, de asemenea, o continuare a incertitunii în privin?a reglement?rilor din domeniul energiilor regenerabile din Spania, pe fondul inten?iilor anun?ate de guvernul local de a reduce subven?iile ?i a plafona rata de profitabilitate, ceea ce va determina dezvoltatorii s? se orienteze c?tre pie?ele emergente cu reglement?ri mai favorabile.

Privind în perspectiv?, Joseph Fontana conchide: “Previziunile în privin?a activit??ii globale de fuziuni ?i achizi?ii în sector sunt pozitive, fiind anun?ate deja tranzac?ii mari în Grecia, Finlanda, Noua Zeeland? ?i Africa, precum ?i o activitate robust? în S.U.A. ?i Europa de Vest, existând poten?ialul s? se genereze mai multe tranzac?ii cu valori de peste 1 miliard de USD în perioada r?mas? din 2013. E de a?teptat s? revin? ?i investitorii financiari pe m?sur? ce apar noi poli de investi?ii financiare în zone cum ar fi Japonia ?i Orientul Mijlociu, toate acestea anticipând o doua jum?tate de an interesant?”.

“La nivelul pie?ei române?ti, anun?urile ofertelor publice de vânzare pentru produc?torii de energie treneaz?. În acela?i timp, modific?rile aplicate legisla?iei pentru energia regenerabil? men?in aten?ia asupra pie?ei, dup? o perioad? important? în care a fost sectorul cel mai atractiv pentru investitori. În acest context, a?tept?m tranzac?ii ?i în pia?a local?, mai ales c? România înainteaz? cu greu spre restructur?ri masive ?i strategii energetice coerente, iar aportul de know-how extern s-ar putea dovedi a fi cel mai important motor c?tre evolu?ia pozitiv? a sectorului energetic românesc “, spune Mihaela Cu?urescu, Senior Consultant în departamentul Asisten?? în Tranzac?ii, EY România.

Analiza trimestrial? sectorial? EY a tranzac?iilor ?i tendin?elor din sectorul energetic are la baz? datele Mergermarket pentru perioada T2 2011– T2 2013. Sunt folosite codurile standard de clasificare din industrie pentru stabilirea categoriilor de tranzac?ii. În cadrul acestui raport, sintagma “energie ?i utilit??i” include companiile care activeaz? în domeniile de generare, transport ?i distribu?ie, de energii regenerabile, precum ?i alte sub-sectoare (inclusiv de ap?). Datele privind activitatea ?i valorile tranzac?iilor pot diferi u?or în func?ie de data la care a fost accesat? baza de date Mergermarket.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 167.000 de angaja?i în 700 de birouri din 140 de ??ri ?i venituri de aproximativ 24,4 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2012. În România, EY este unul dintre liderii de pe pia?a serviciilor profesionale înc? de la înfiin?are, în anul 1992. Cei peste 500 angaja?i din România ?i Republica Moldova furnizeaz? servicii integrate de audit, asisten?? fiscal?, asisten?? în tranzac?ii ?i servicii de asisten?? în afaceri c?tre companii multina?ionale ?i locale.(money.ro)

21.08.2013. 21:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password