Înfiinţarea Companiei Energetice va duce la creşterea calităţii serviciilor

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului consider? c? înfiin?area Companiei Energetice va sus?ine atingerea obiectivelor de securitate energetic?, dezvoltare durabil?, calitate a serviciului ?i pre?uri predictibile ?i suportabile pentru consumatori. Aceste obiective sunt în deplin acord cu obiectivele Uniunii Europene ?i reprezint? ceea ce consumatorii casnici sau industriali asteapt? ?i merit?.

O companie integrat? vertical asigur? controlul întregului lan? valoric energetic, de la controlul resurselor energetice primare (c?rbune, gaz, petrol, hidro, etc.), produc?ie de energie, furnizare, distribu?ie, servicii auxiliare, pân? la vânzarea energiei c?tre clien?ii finali, cu scopul de a beneficia de ac?iuni comune care determin? controlul costului prin cre?terea eficientei actului de management pe fiecare component?. În plus, ar oferi ?i o pârghie semnificativ? de implementare a unor strategii coerente în sectorul energetic românesc.

Experien?a a demonstrat c? valoarea ?i performan?ele ob?inute de companii combinate sunt mai mari decât însumarea valorilor ?i performan?elor acelora?i companii considerate individual. În Anex? sunt prezentate societ??ile comerciale care intr? în componen?a Companiei Energetice „Electrica”.

Noua societate integrat? vertical va opera în conformitate cu regulile pie?ei

Noua entitate, dup? onorarea contractelor reglementate, consumul propriu ?i onorarea contractelor bilaterale, va vinde surplusul de energie doar prin intermediul pie?elor organizate ceea ce ar determina ca peste 34% din vânz?rile de energie la nivel na?ional s-ar putea realiza prin intermediul bursei de energie (OPCOM) din România, fa?? de 22% în 2007.

Aceasta va asigura:

– transparen?a pre?ului energiei electrice;

– posibilitatea concur?rii într-un mediu non-discriminant pentru to?i participan?ii la pia??;

– stabilirea pre?urilor pe baza informa?iilor din pia??;

– tratament egal pentru to?i participan?ii din pia??.

Noua societate integrat? vertical va aduce o serie de beneficii

• îmbun?t??irea lan?ului de furnizare prin sincronizarea cererii ?i ofertei – cererea ?i oferta fiec?rei entit??i individuale (Hidroelectrica, Rovinari, Turceni ?i companiile de furnizare ale Electrica SA) se vor combina într-o singur? curb? a cererii ?i ofertei. Acest lucru va permite compensarea diferen?elor pozitive ?i negative între aceste unit??i, asigurând, astfel, reducerea costurilor totale ?i exploatarea la capacitate maxim?. Operarea la o capacitate mai mare va reduce costurile de produc?ie ?i va cre?te eficien?a fiec?rei unit??i de generare, diminuând costul total unitar al energiei electrice vândute.

• condi?iile de finan?are favorabile pentru realizarea investi?iilor datorit? riscului de companie mai redus – noua entitate ar avea un bilan?, fluxuri de trezorerie ?i o profitabilitate total? semnificativ îmbun?t??ite, ceea ce va u?ura accesul pe pie?ele mondiale de capital, va asigura cre?terea bonit??ii ?i reducerea costurilor de finan?are.

• reducerea costurilor de între?inere prin centralizarea activit??ii de mentenan?? – în prezent fiecare unitate de generare ?i distribu?ie are propriile divizii de mentenan?? ?i repara?ii. Aceste divizii realizeaz? o serie de activit??i comune care prin centralizare ar determina reducerea costurilor cu mentenan?a.

• reducerea costului de produc?ie prin echilibrarea mixului de producere între termocentrale ?i hidrocentrale – diferen?ele dintre cerere ?i ofert? sunt costisitoare pentru unit??ile de generare considerate individual datorit? achizi?iilor suplimentare necesare în termen foarte scurt. Prin concentrarea entit??ilor de generare, acestea s-ar putea echilibra reciproc, asigurându-se, astfel, reducerea cheltuielilor totale cu achizi?iile.

• reducerea cheltuielilor cu personalul prin centralizarea activit??ilor suport: contabilitate ?i financiar, IT, resurse umane, promovare ?i rela?ii publice – aceste activit??i comune care exist? în fiecare unitate pot fi centralizate, reducându-se costurile. De asemenea, consumatorii finali ar putea beneficia de înfiin?area unui departament de rela?ii cu clien?ii centralizat, ce va asigura servicii de înalt? calitate.

• reducerea costurilor la nivelul consumatorilor primari – capacitatea de a cump?ra resurse energetice în cantit??i importante, diminuându-se, astfel, costurile datorit? economiilor de scar?.

• Utilizarea, în comun, a echipamentelor ?i instala?iilor – echipamentele comune pot fi centralizate sau utilizate, în comun, în vederea reducerii cheltuielilor.

• ob?inerea de beneficii prin realizarea, la nivel centralizat, a unei strategii corporatiste integrate – introducerea unei singure strategii corporatiste aplicabil? tuturor unit??ilor va permite noii entit??i s? abordeze pia?a din România mai eficient, asigurând satisfac?ia clien?ilor ?i minimizarea costurilor.

• dezvoltarea ?i promovarea unei singure m?rci pe pia?? – va exista o singur? politica de marketing ?i branding, creându-se, astfel, o singura marc? na?ional? ?i îmbun?t??indu-se, în acela?i timp, serviciile furnizate consumatorilor.

Beneficiile prezentate mai sus, precum ?i alte avantaje vor face ca noua entitate s? asigure energie electric? la un pre? mai redus pentru consumatorii casnici ?i industriali.

Ca urmare a investi?iilor se estimeaz? o sc?dere net? a costurilor în cazul centralelor termoelectrice Rovinari ?i Turceni de 5,59 EURO/MWh, rezultând din cre?terea eficien?ei ?i optimizarea produc?iei. Pe lâng? reabilitarea termocentralelor existente, entitatea poate investi în noi capacit??i de produc?ie. Previziunile arat? c? va exista un deficit de capacit??i de produc?ie în România ?i în ??rile vecine dac? investi?iile în sectorul energetic vor continua în acest ritm.

De asemenea, noua companie va avea o bonitate semnificativ mai mare comparativ cu cea a unit??ilor individuale de generare, distribu?ie ?i furnizare. Acest lucru se datoreaz? îmbun?t??irii profitabilit??ii, structurii bilan?iere ?i pozi?iei economico-financiare ale noii entit??i. Astfel, se estimeaz? o sc?dere cu 17,5 milioane Euro pe an a cheltuielilor de finan?are în structura integrat? vertical fa?? de structura existent? pân? acum, luând în considerare acela?i necesar de finan?are cumulat, ce conduce, în final, la o reduce a costului pe MW.

Al?turi de beneficiile prezentate mai sus, trebuie men?ionate ?i o serie de avantaje non-financiare precum:

• Electrica, prin capitalul ob?inut din privatiz?rile anterioare, poate sus?ine ?i realiza un program de investi?ii ce va asigura respectarea obliga?iilor privind mediul, în cazul CEN Turceni ?i Rovinari, asumate prin aderarea la UE. Mai mult, se va elabora un plan de retehnologizare în vederea cre?terii eficien?ei capacit??ilor de producere ale CEN Turceni ?i Rovinari ?i ale Hidroelectrica.

• fondurile disponibile în urm?torii 5 ani pentru realizarea de investi?ii în activit??ile de producere, distribu?ie ?i furnizare ale noii entit??i sunt estimate la 2,3 miliarde Euro. Surse suplimentare ar putea fi atrase prin intermediul unei IPO în urm?torii 2-3 ani.

• în urm?torii 5 ani vor fi dezvoltate capacit??i de producere de 1.700 MW, acestea urmând s? contribuie la cre?terea produc?iei interne de energie, asigurând siguran?a furniz?rii, sustenabilitatea ?i reducerea pre?urilor la consumatorii finali.

• noua companie integrat? vertical va contribui la cre?terea lichidit??ii pie?ei controlate de OPCOM printr-o politic? transparent? de comercializare a excesului de energie, ce va fi tranzac?ionat pe pie?e organizate, asigurând astfel stabilitatea ?i lichiditatea pie?ei din România, contribuind semnificativ la consacrarea OPCOM ca burs? regional? de energie.

• compania va dezvolta o politic? sistematic? în ceea ce prive?te activitatea de cercetare ?i dezvoltare în vederea reducerii costurilor prin îmbun?t??irea eficien?ei.

• controlul statului va asigura ca entitatea s? practice o politic? rezonabil? de profit. Aceasta, împreun? cu reducerile de cost ob?inute prin realizarea de sinergii, va asigura practicarea de pre?uri acceptabile ?i predictibile, atât pentru consumatorii industriali, cât ?i pentru cei din sectorul reziden?ial.

• efectele sociale vor fi, de asemenea, favorabile deoarece noua entitate va asigura viabilitatea pe termen lung, a CEN Turceni ?i Rovinari, necesitând o important? for?? de munc? pentru sus?inerea planurilor de investi?ii men?ionate.

• compania va avea masa critic? necesar? pentru a se putea implica în proiecte importante la nivel regional, asigurând siguran?a energetic? în România ?i în regiune. Perioada de timp necesar? pentru ob?inerea acestor beneficii este de aproximativ 2 ani, îns?, câteva dintre beneficiile prezentate mai sus ar putea fi ob?inute într-o perioad? mai scurt? de timp. Costurile estimate în vederea realiz?rii celor prezentate mai sus se a?teapt? s? fie de aproximativ 2,5 miliarde Euro. Acestea vor fi finan?ate din surse proprii ale Electrica SA, din fondurile ob?inute în urma privatiz?rilor anterioare ?i prin atragerea de capital str?in ?i de pe pia?a intern?. Riscurile legate de implementarea acestor m?suri variaz?, necesitând o analiz? mai detaliat?, îns? se poate afirma c? acestea sunt sc?zute – moderate.

Politica de intensificare a eforturilor de marketing ?i de îmbun?t??ire a serviciilor clien?i promovat? de noua entitate va genera beneficii pentru consumatorii finali, compania furnizând servicii de calitate ce vor concura cu serviciile oferite de companiile integrate vertical str?ine prezente pe pia?a energiei electrice din România

05.11.2008. 03:20


iulian 10.11.2008. 12:39

Adi 06.11.2008. 17:43

HAHAHAHA !!!! Ce gluma amara!
Pe aceasi tema:
“Dupa finalizarea investitiilor in UK, Romania si Bulgaria vor trece la etapa a doua: sustinerea financiara de urgenta SUA si Germania, aflate in dificultate”

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password