Începe marea scutire a datoriilor firmelor în România!

De?i OUG 29/2011 privind reglementarea acord?rii e?alon?rilor datoriilor fiscale a intrat practic în vigoare, fiind publicat? în Monitorul Oficial 200 din 22 Martie 2011, înc? nu putem ?ti cine va putea beneficia de e?alon?ri. Aceast? pentru c? urmeaz? procedura de aplicare, iar mai multe as¬pecte esen?iale au fost l?sate pe seama acesteia.  
Procedurile de aplicare trebuie aprobate prin ordin al ministrului Finan?elor Publice, în termen de 10 zile de la data intr?rii în vigoare a OUG 29/2011, adic? pân? la 1 aprilie anul curent.
La a¬ceast? dat? înc? nu putem ?ti cine va putea beneficia de e?alonare deoarece printre condi?iile de acordare a e?alon?rii este ?i aceea ca fir¬ma respectiv? s? se afle în dificultate generat? de lipsa temporar? de dis¬ponibilit??i b?ne?ti, conform unor criterii economico-financiare care vor fi prev?zute în normele meto¬do¬lo¬gice.
Criteriile de determinare a pe¬rioadei de e?alonare precum ?i suma maxim? a obliga?iilor fiscale e?alonate la plat? pentru care nu este necesar s? se constituie garan?ii în cazul cererilor de e?alonare la plat? vor fi stabi¬lite tot prin norme metodologice. De asemenea, e?alonarea la plat? nu se acord? pentru obliga?iile fiscale care fac obiectul e?alon?rilor la plat? în sum? total? mai mic? decât limita stabilit? prin norme me¬todologice de aplicare.
A?adar, urmeaz? 10 zile de suspans pentru firmele care vor s?-?i e?aloneze datoriile. Incepând cu 22 martie 2011 a intrat în vigoare Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 29/2011 – text integral – prin care a fost instituit? posibilitatea acord?rii de înlesniri sub forma e?alon?rilor la plat? pentru obliga?iile fiscale administrate de Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? (ANAF) neachitate la termenele legale de plat?.
Pot beneficia de e?alon?ri la plat? atât persoanele fizice, cât ?i persoanele juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare. E?alon?rile la plat? se acord? de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioad? de cel mult 5 ani, pentru obliga?iile fiscale administrate de ANAF restante înscrise în certificatul de atestare fiscal?.
Condi?ii pentru aprobarea e?alon?rii la plat?
Cererea de acordare a e?alon?rii la plat? se depune la registratura organului fiscal sau se transmite prin po?t? cu confirmare de primire. Pentru acordarea unei e?alon?ri la plat? a obliga?iilor fiscale, contribuabilii trebuie s? îndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii:
– s? aib? depuse toate declara?iile, potrivit vectorului fiscal. Aceast? condi?ie trebuie îndeplinit? la data eliber?rii certificatului de atestare fiscal?;
– s? se afle în dificultate generat? de lipsa temporar? de disponibilit??i b?ne?ti ?i s? aib? capacitate financiar? de plat? pe perioada de e?alonare;
– s? aib? constituit? garan?ia potrivit dispozi?iilor legale;
– s? nu se afle în procedura insolven?ei, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven?ei;
– s? nu se afle în dizolvare, potrivit prevederilor legale;
– s? nu se fi stabilit r?spunderea potrivit Legii nr. 85/2006 ?i/sau r?spunderea solidar?, potrivit prevederilor art. 27 ?i 28 din Codul de Procedur? Fiscal?.
Nu se acord? e?alon?ri la plat? pentru:
– obliga?iile fiscale în sum? total? mai mic? de 500 lei în cazul persoanelor fizice ?i 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;
– obliga?iile fiscale care au f?cut obiectul unei e?alon?ri care ?i-a pierdut valabilitatea; – obliga?iile fiscale administrate de ANAF cu termene de plat? dup? data eliber?rii certificatului de atestare fiscal?;
– obliga?iile fiscale care, la data eliber?rii certificatului de atestare fiscal?, fac obiectul compens?rii, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plat? de la buget;
– obliga?iile fiscale de a c?ror plat? depinde acordarea sau men?inerea unei autoriza?ii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;

– crean?ele stabilite de alte organe ?i transmise spre recuperare la ANAF;
– amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.
Certificatul de atestare fiscal? se elibereaz? de organul fiscal competent, din oficiu, în termen de 5 zile lucr?toare de la înregistrarea cererii.
Pentru contribuabilii persoane fizice care desf??oar? activit??i economice în mod independent sau exercit? profesii libere certificatul de atestare fiscal? se elibereaz? în termen de cel mult 10 zile lucr?toare.
Important! – Eliberarea certificatului de atestare fiscal? în scopul acord?rii e?alon?rii la plat? nu este supus? taxei extrajudiciare de timbru
Av.Coltuc Marius

30.03.2011. 12:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password