In Gorj, 706 contribuabililor inactivi

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? (ANAF) a postat, joi, 11 iunie,, pe site-ul www.anaf.ro, Lista contribuabililor declara?i inactivi. Aceast? list? con?ine un num?r de 92.227 de agen?i economici, din care 706 apar?in jude?ului Gorj.
Ini?ial, lista a cuprins un num?r de 125.448 de contribuabili, îns?, nu sunt declara?i inactivi contribuabilii care se afl? în stare de insolven?? sau dizolvare, astfel c? ace?tia au fost elimina?i din list?.
Din cei 92.227 contribuabili declara?i inactivi, 86.765 au fost declara?i inactivi pentru neîndeplinirea de c?tre ace?tia a niciunei obliga?ii declarative prev?zute de lege, pe parcursul unui semestru calendaristic, iar un num?r de 5.462, au fost declara?i inactivi urmare inspec?iei fiscale, datorit? sustragerii acestora de la efectuarea inspec?iei fiscale sau neidentificarea la sediul social sau domiciliul fiscal declarat.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, contribuabililor înscri?i în lista contribuabililor declara?i inactivi li se anuleaz?, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA. În conformitate cu prevederile art. 11 din Codul fiscal, înscrierea unui contribuabil în lista contribuabililor declara?i inactivi prin ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? permite autorit??ilor fiscale s? nu ia în considerare o tranzac?ie efectuat?, fie cu un contribuabil declarat inactiv, fie de c?tre un contribuabil declarat inactiv. Potrivit pct.66 alin. (8) din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, anularea codului de TVA se realizeaza cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care contribuabilul a fost declarat inactiv.

Pentru a fi declara?i inactivi, contribuabilii trebuie s? îndeplineasc? una dintre urm?toarele condi?ii:
a) nu î?i îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obliga?ie declarativ? prev?zut? de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspec?iei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat c? nu func?ioneaz? la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

12.06.2009. 15:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password