Impozite absurde

Pastrati secret, mesajul, sa nu se afle la Guvern !!!

Poate cea mai nea?teptat? tax? consemnat? de istoricii Antichit??ii este cea instituit? de împ?ratul roman Vespasian (69-79 d.Chr.) pentru folosirea latrinelor publice, construite la Roma din dispozi?ia lui, pentru ca locuitorii s? nu-?i mai fac? nevoile direct în natur?.

Întrucît unele voci au murmurat atunci împotriva acestei cheltuieli socotit? de ele ca inutil?, împ?ratul a hot?rît s? recupereze cheltuiala, stabilind, pentru prima oar? în lume, o tax? de acces la WC. Dar vocile au murmurat, din nou, socotind inadmisibil? taxarea omene?tilor nevoi. Asta i-a permis împ?ratului Vespasian s? lanseze o sintagm? r?mas? celebr? peste veacuri: “pecunia non olet”, adica banii nu au miros.

Contestatarii au trebuit s? tac?, iar latrina public? a devenit un simbol de civiliza?ie urban?, r?spîndindu-se în timp prin Europa, sub imperialul nume de “vespasiana”. Istoria cunoa?te îns? ?i cazuri mult mai ciudate, cînd statul instituia taxe ?i impozite pe te miri ce, ca s?-?i rotunjeasc? veniturile cu sume adesea frumu?ele – comenteza “Big Picture”, oferind cîteva exemple.

Impozitul pe fereastr?

In Anglia ?i Sco?ia Secolelor XVII ?i XVIII a fost introdus impozitul pe fereastr?, care viza oamenii avu?i, posesorii unor case mari ?i cu ferestre multe. Fereastra era simbolul bunei st?ri. Lovi?i de noua reglementare, cei s?raci au început s? zideasc? ferestrele caselor. Exist? ?i astazi în aceste regiuni asemenea case medievale, cu ferestrele astupate. Impozitul a fost aplicat un timp surprinz?tor de îndelungat, fiind desfiin?at abia la 24 iulie 1851, printr-o lege special?.

Impozitul pe p?l?rie

Tot pe teritoriul Marii Britanii, a func?ionat, în perioada 1784-1811, un impozit pentru dreptul de a purta p?l?rie. Într-o ?ar? unde orice b?rbat care se respect? se f?le?te cu p?l?ria din cap, era iimposibil ca impozitul s? nu aduc? venituri. ?i a adus. Evaziunea era aproape imposibil?, întrucît la plata impozitului, contribuabilul primea un ecuson, care se fixa chiar pe p?l?rie. Fire?te cîte p?l?rii, atîtea ecusoane.

Taxa pe ureche

Aceast? ciudat? tax? a fost introdus? în Tibetul anului 1920, dar se pare c? originile ei sînt mult mai vechi, fiind r?spîndit? în mai toat? China . Pentru fiecare din urechile sale, omul trebuia s? pl?teasc? un liang de argint, în schimbul c?ruia primea un cercel cu care f?cea dovada contribu?iei. Pedeapsa pentru evazioni?ti: t?ierea urechilor.

Impozitul pe barb?

Pentru a europeniza societatea rus?, Petru cel Mare a hot?rît s? taie b?rbile cu care se f?leau nu numai aristocra?ii, dar ?i mujicii. M?sura nefiind acceptat? de cler, a trebuit s? renun?e la interzicerea b?rbii, înlocuind-o cu impozitul pe barb?, stabilit prin Ucazul din 1689. Bineîn?eles, preo?ii erau scuti?i de impozit.

Taxa pe umbr?

Este de necrezut, dar aceast? tax? a fost stabilit? de municipalitatea din Vene?ia în anul 1993. To?i proprietarii de localuri sau alte imobile, prev?zute cu copertine, umbrele, umbrare sau orice amenajare care face umbr? au fost obliga?i la plata unei sume fixe. Nu ?tim dac? legea mai este în vigoare ?i ast?zi.

Impozitul pe via??

În Anglia Secolului XIV, s-a introdus o ciudat? reglementare, prin care orice persoan? aflat? în via?? este obligat? la plata unei sume fixe, pentru faptul c? tr?ie?te. Impozitul se pl?tea chiar din momentul na?terii unui copil, iar legea f?cea o interesant? precizare: persoanele decedate nu mai datoreaz? impozit pe via??.

Impozitul pe fric?

Intrucît în timpul domniei regelui Henric I al Angliei (1100-1135), numero?i tineri se sustr?geau de la serviciul militar, de teama confrunt?rilor pe cîmpul de lupt?, autorit??ile s-au gîndit s? legifereze situa?ia, instituind un impozit, prin plata c?ruia scutirea de armat? devenea oficial?. Taxa a fost denumit? impozit pe fric?, pentru a da amatorilor o nuan?? dezonorant?. Cu toate acestea, amatorii nu erau pu?ini, ceea ce l-a determinat pe regele Ioan F?r? de ?ar? s-o majoreze cu 300%. Legea impozitului pe fric? a fost în vigoare timp de 300 de ani.

Impozitul pe gazele emise de vaci

In Noua Zeeland? a anului 2003, s-a ini?iat un proiect de lege, prin care proprietarii de vaci erau supu?i unui impozit special antipoluant, considerînd c? aceste ierbivore emit 50% din gazele cu efect de ser?. Proiectul de lege pretindea c? m?sura se impune în conformitate cu Protocolul de la Kyoto . In timpul dezbaterilor îns? a intervenit protestul zootehni?tilor – Noua Zeeland? este recunoscut? ca mare produc?toare de lapte ?i carne de vit?. Ace?tia au avut succes, proiectul a fost respins ?i jenanta lege n-a mai ap?rut.

P.S.
-Pe cand un impozit pe…. prostie !!!

Al doilea P.S
–Anul 2014 a venit ?i la noi….cu …noi impozite…

17.01.2014. 23:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password