Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii


Cotinu?ul acestui material nu reprezint? în mod obligatoriu pozitia oficial? a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Asocia?ia Camera de Comer? ?i Industrie România-Japonia

ANUN? ACHIZI?IE DIRECT?

În vederea derul?rii activit??ilor din cadrul proiectului ,, Management European al ROSCI0129
Nordul Gorjului de Vest ”, cod SMIS-CSNR 36576 , finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial
Mediu , Axa prioritar? 4 – ,, Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protec?ia naturii”. Domeniul major de interven?ie ,, Dezvoltarea infrastructurii ?i a planurilor de management pentruprotejarea biodiversita?ii si re?elei Natura 2000”, în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie public?, a contractelor de concesiune de lucr?ri publice si al contractelor de concesiune de servicii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, procurarea prin procedura de achizi?ie direct? pentru urm?toarele bunuri ?i servicii:
1- Serviciu de evaluare a gradului de con?tientizare – COD CPV-79320000-3,
2- Achizi?ia de bunuri ?i consumabile UIP – COD CPV 30213100-6, 30213300-8, 30121410-0, 30197644-
2, 30125120-8, 30232110-8, 38112100-4, 38651600-9.
3- Achizitia de carburant auto – COD CPV 09132100-4, 09134200-9,
4- Auditul proiectului – COD CPV 79200000-6.
Documenta?ia ?i caietele de sarcini aferente achizi?iilor se pot ridica de la sediul Administratiei Ariei
Naturale Protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, Tîrgu Jiu, str. Traian , nr.1 , cam 226, (cladireaRomtelecom), tel. 0253.211.478, fax. 0253.211.477, E-mail: office@rezervatia gorjului.ro,
persoan? decontact, doamna Mo???aianu Cristina.

ANUN? CERERE DE OFERT?

În vederea derul?rii activit??ilor din cadrul proiectului ,, Management European al ROSCI0129
Nordul Gorjului de Vest ”, cod SMIS-CSNR 36576 , finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial
Mediu , Axa prioritar? 4 – ,, Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protec?ia naturii”.Domeniul major de interven?ie ,, Dezvoltarea infrastructurii ?i a planurilor de management pentruprotejarea biodiversita?ii si re?elei Natura 2000”, în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achizi?ie public?, a contractelor de concesiune de lucr?ri publice si al contractelor de concesiune de servicii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, procurarea prin procedura de cerere de ofert? pentru urm?toarele bunuri ?i servicii:
1- Furnizare de materiale publicitare – COD CPV-22140000-3, 30233180-6, 39294100-0, 22150000-6,
30199500-5, 30192121-5, 18330000-1, 18443340-1, 39294100-0, 70310000-7, 79341000-6.
2- Serviciu de achzi?ionare software Arc GIS ?i instruirea personalului Administra?iei pentru lucrul cu programul Arc GIS – COD CPV 72266000-7, 72212326-0.
3- Achizi?ionare autoturism – COD CPV 34113200-4.
Documenta?ia ?i caietele de sarcini aferente achizi?iilor se pot ridica de la sediul Administratiei Ariei
Naturale Protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, Tîrgu Jiu, str. Traian , nr.1 , cam 226, (cladirea Romtelecom), tel. 0253.211.478, fax. 0253.211.477, E-mail: office@rezervatia gorjului.ro,
persoan? de contact,
doamna Mo???aianu Cristina.

ANUN? LICITA?IE DESCHIS?
În vederea derul?rii activit??ilor din cadrul proiectului ,, Management European al ROSCI0129
Nordul Gorjului de Vest ”, cod SMIS-CSNR 36576 , finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial
Mediu , Axa prioritar? 4 – ,, Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protec?ia naturii”. Domeniul major de interven?ie ,, Dezvoltarea infrastructurii ?i a planurilor de management pentru protejarea biodiversita?ii si re?elei Natura 2000”, în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie public?, a contractelor de concesiune de lucr?ri publice si al contractelor de concesiune de servicii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, procurarea prin procedura de licita?ie deschis? pentru urm?toarele bunuri ?i servicii:
1- Servicii realizare studii – COD CPV-79311200-9, 79315000-5,
Documenta?ia ?i caietele de sarcini aferente achizi?iilor se pot ridica de la sediul Administratiei Ariei
Naturale Protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, Tîrgu Jiu, str. Traian , nr.1 , cam 226, (cladirea Romtelecom), tel. 0253.211.478, fax. 0253.211.477, E-mail: office@rezervatia gorjului.ro, persoan? de contact,
doamna Mo???aianu Cristina.

Decembrie 2011

Asociatia Camera de Comert si Industrie Romania-Japonia
Str.Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector 3, Bucuresti
Tel. 021/346.72.43, Fax.021/346.72.57
www.CCIRJ.ro, office@ccirj.ro

12.12.2011. 10:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password