I.P.J.Gorj/Evaluarea activităţii desfăşurate in anul 2010.

Desf??urat? la sediul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Gorj, în prezen?a domnului chestor principal de politie Ioan-Nicolae C?BULEA – adjunct al ?efului Departamentului Ordine ?i Siguran?? Public?, a domnului conf. univ. dr. Vasile Liviu ANDREI, prefect la Jude?ului Gorj, a domnului Ion C?LINOIU, pre?edinte al Consiliului Jude?ean Gorj ?i a reprezentan?ilor principalelor institu?ii de aplicare a legii din jude?–, ?edin?a de bilan? s-a constituit într-o analiz? obiectiv? a tuturor aspectelor legate de munca poli?i?tilor gorjeni în anul 2010.

Concentrat? pe oferirea unui serviciu public poli?ienesc de calitate, Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Gorj a ac?ionat pentru îndeplinirea obiectivelor sale: cre?terea gradului de siguran?? ?i protec?ie a cet??enilor, combaterea infrac?ionalit??ii, cre?terea autorit??ii structurilor de poli?ie, consolidarea activit??ii de ordine public? prin realizarea unui sistem integrat cu participarea institu?iilor abilitate.

În contextul prezent?rii materialului de evaluare, ?eful I.P.J. Gorj, comisar ?ef de poli?ie Caragea Viorel-Salvador a precizat c? „eforturile depuse de poli?i?tii gorjeni, împreun? cu celelalte institu?ii abilitate, au dus la men?inerea sub control a fenomenului infrac?ional”.

În încheierea, ?eful I.P.J. Gorj a prezentat priorit??ile de ac?iune pentru anul 2011, respectiv cre?terea gradului de siguran?? ?i protec?ie pentru cet??eni, combaterea infrac?ionalit??ii, a traficului ?i consumului de droguri, cre?terea autorit??ii structurilor de poli?ie, consolidarea activit??ii de ordine public? prin realizarea unui sistem integrat cu participarea institu?iilor abilitate.
Reprezentan?ii autorit??ilor publice locale au apreciat rezultatele ob?inute de poli?i?ti ?i ?i-au reafirmat sprijinul pentru realizarea priorit??ilor stabilite de Inspectoratul de Poli?ie.

Domnul chestor principal de poli?ie Ioan-Nicolae C?BULEA – adjunct al ?efului Departamentului Ordine ?i Siguran?? Public? a apreciat eforturile depuse de c?tre to?i poli?i?tii în îndeplinirea atribu?iilor specifice ?i a mul?umit tuturor partenerilor pentru colaborarea avut? pe parcursul anului 2010.

Domnia sa a atras aten?ia cu privire la m?surile preventive ce se impun a fi luate pentru reducerea infrac?ionalit??ii ?i cre?terea gradului de siguran?? a cet??eanului. Referitor la domeniul economico-financiar, a solicitat intensificarea activit??ilor specifice pentru combaterea faptelor de evaziune fiscal?.

De asemenea, domnul chestor principal de poli?ie Ioan-Nicolae C?BULEA a recomandat tuturor poli?i?tilor ?i lucr?torilor din cadrul structurilor M.A.I din jude?ul Gorj s? acorde o aten?ie deosebit? preg?tirii profesionale pentru integrarea în Spa?iul Schengen.

18.01.2011. 12:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password