GUVERNUL ROMÂNIEI SINTEZA Raportului de control privind verificările efectuate la S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

GUVERNUL ROMÂNIEI SINTEZA Raportului de control privind verificările efectuate la S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

1. Despre contractele de sponsorizare şi de servicii juridice. încheiate în perioada 2010 – 2012 la nivelul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. si entităţilor din care aceasta a fost constituită

A. În perioada supusă controlului, la nivelul entităţilor din care a fost constituită S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, au fost încheiate un număr total de 76 contracte de sponsorizare, în baza cărora au fost efectuate plăţi în sumă totală de 19.079.616,37 RON, după cum urmează:

1. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. a încheiat un număr de 32 contracte de sponsorizare, în temeiul cărora a efectuat plăţi în sumă totală de 458.949,71 RON.

2. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. a încheiat un număr de 10 contracte de sponsorizare, în temeiul cărora a efectuat plăţi în sumă totală de 1.682.000,66 RON.

3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. a încheiat un număr de 34 contracte de sponsorizare, în temeiul cărora a efectuat plăţi în sumă totală de 16.938.666 RON.

B. În perioada supusă controlului, S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A, şi entităţile din care aceasta a fost constituită, au încheiat un număr de 19 contracte pentru achiziţia de servicii de asistenţă juridică de la terţi prestatori, în baza cărora, până la data de 01.11.2012, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.172.699,77 RON.

III

2. Despre contractele încheiate şi derulate în perioada 2010 – 2012 de S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. sau entităţile prin fuzionarea cărora a fost formată societatea si S.C. ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. Drobeta-Turnu Severin. judeţul Mehedinţi. S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Runcu. judeţul Gori şi S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâlteni. judeţul Gori

A. În perioada 01.01.2010 – 31.05.2012, entităţile juridice din care a fost constituită S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. au încheiat un număr mare de contracte cu următoarele societăţi comerciale:

• SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi – 45 contracte, cu o valoare totală contractată de 82.167.904,25 RON, fără TVA, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 49.101.578,07 RON, fără TVA.

• SC SUCCES NIC COM SRL Runcu, judeţul Gorj – 26 contracte, cu o valoare totală contractată 41.481.520,55 RON, fără TVA, din care s-au efectuat plăţi In sumă de 5.267.148,14 RON, fără TVA.

• SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA Bâlteni, judeţul Gorj – 84 contracte, cu o valoare totală contractată de 183.741.002,61 RON, fără TVA, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 148.236.323,06 RON, fără TVA.

B. În perioada 01.06.2012 – 31.10.2012, SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA a încheiat cu SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi şi SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA Bâlteni, judeţul Gorj, un număr de 9 contracte, cu o valoare totală contractată de 45.589.030,76 RON, fără TVA, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 6.539.129,29 RON, fără TVA.

3. Despre neexercitarea controlului financiar preventiv asupra angajamentelor legale încheiate în perioada 2010 – 2012 la nivelul SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA. precum si la nivelul entităţilor din care aceasta a fost constituită în perioada supusă controlului, au fost încheiate un număr de 58 contracte/contracte subsecvente/acte adiţionale, prin care SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA şi entităţile din care aceasta a fost constituită, au încheiat angajamente legale în cuantum total de 219.251.598,48 RON, fără TVA, fără ca actele juridice să fie supuse controlului financiar preventiv.

Procedând astfel, au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, precum şi pct. 3.5. din Norma metodologică generală referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003.

4. Despre majorarea ilegală a valorii contractelor de achiziţie publică cu peste 20% din valoarea iniţială

A. Potrivit dispoziţiilor art. 122 lit. i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, numai în măsura în care valoarea cumulată a contractelor şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru activităţile suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial.

În perioada 02.07.2010 – 12.12.2011, în cazuri temeinic motivate, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (care în accepţiunea legii are calitate de ordonator principal de credite pentru operatorii economici aflaţi în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea acestuia) putea aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului iniţial, pe baza unei note justificative întocmită de autoritatea contractantă.

B. în cursul anului 2011, SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA S.A. a suplimentat prin act adiţional, cu 16.440,18 RON, fără TVA, (ceea ce reprezintă 33,59% din valoarea contractului iniţial), contractul nr. 296/2011, fără aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, aspect ce contravine dispoziţiilor imperative ale art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006.

C. În perioada decembrie 2010 – aprilie 2012, SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA a încheiat acte adiţionale la trei contracte de achiziţie publică, prin care valoarea contractelor iniţiale a fost suplimentată cu peste 20%, fără aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 20 şi ale art. 122 lit, i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Valoarea cumulată cu care au fost suplimentate cele trei contracte iniţiale este de 7.198.337,90 RON, fără TVA.

Prin suplimentarea valorii contractelor iniţiale cu peste 20%, fără aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi cu eludarea prevederilor legale, a fost creat un avantaj patrimonial asocierii formate din S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâiteni, Judeţul Gorj şi S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Runcu, judeţul Gorj, respectiv S.C. EXPRES TRANSPORT S.A. şi S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Runcu, judeţul Gorj.

5. Despre atribuirea contractelor de achiziţie publică având ca obiect cumpărarea sau închirierea de autoturisme.

A. Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în perioada 24.06.2010 -13.05.2011, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat nu au avut dreptul de a achiziţiona, prelua în leasing sau închiria autoturisme.

După data de 13.05.2011, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat pot achiziţiona, prelua în leasing sau închiria autoturisme în situaţii temeinic justificate, numai pe baza unui memorandum aprobat de Guvern, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

B. În perioada 25.03.2011 – 21.03.2012, SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA S.A. a încheiat cu S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâiteni, judeţul Gorj, S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Runcu, judeţul Gorj, S.C. ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L. Băleşti, judeţul Gorj şi S.C. BLASOVA S.R.L. Mateeşti, judeţul Vâlcea, contracte de achiziţie publică având ca obiect ‘închirierea de autoturisme’, în valoare totală de 1.654,908 RON, fără TVA, din care până la data de 01.11.2012 au fost efectuate plăţi în sumă de 1.111.464,76 RON, fără TVA, fără a avea la bază memorandumuri aprobate de Guvernului României.

În perioada 30.06.2010 – 21.12.2011, SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, a încheiat cu Asociaţia SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA Bâiteni, judeţul Gorj şi SC SUCCES NIC COM SRL Runcu, judeţul Gorj, contracte de achiziţie publică având ca obiect ‘închirierea de autoturisme’, în valoare totală de 3.980.019.17 RON, fără TVA, din care, până ia data de 01.11.2012, au fost efectuate plăţi în sumă de 3.049.048,56 RON, fără TVA, fără a avea la bază memorandumuri aprobate de Guvernul României.

Procedând astfel, reprezentanţii celor două entităţi publice au încălcat atât prevederile ari. 5 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999, cât şi dispoziţiile imperative ale ari, VI din O.U.G. nr. 55/2010, coroborate cu cele ale art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009, care au interzis efectuarea unor asemenea achiziţii, ori, după caz, efectuarea achiziţiilor fără aprobarea Guvernului.

Potrivit art. VII din O.U.G. nr. 55/2010, încălcarea dispoziţiilor acestui act normativ, precum şi angajarea unor cheltuieli de natura celor prevăzute de acesta, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

C. La data de 23.11.2011, SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA a achiziţionat un autoturism marca Volkswagen Touareg, în valoare de 35.750 EUR, fără TVA, cu încălcarea dispoziţiilor legale care au interzis achiziţionarea de autoturisme. Mai mult, s-a constatat că achiziţia autoturismului s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 35 alin. (5) şi ale art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, în sensul că, în caietul de sarcini aferent documentaţiei de atribuire, au fost incluse cerinţe tehnice cu caracter minimal, particulare tipului de autoturism ‘Volkswagen Touareg’, printre care ‘tracţiune integrală permanentă cu modificarea cuplului faţă/spate în funcţie de condiţiile de deplasare şi reductor 4MOTION’ (tracţiune specifică autoturismelor Volkswagen) şi s-a impus un termen de livrare foarte scurt (9 zile), condiţie de natură a restricţiona participarea unor operatori economici la procedura de atribuire.

6. Despre alte achiziţii efectuate cu încălcarea legii

A. După încetarea valabilităţii acordului-cadru nr. 678/01.09.2008, S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. a încheiat cu asocierea formată din S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâlteni, judeţul Gorj, S.C. MANINTER CAR S.R.L Târgu – Jiu, judeţul Gorj şi S.C. ROMFEREX IMPORT – EXPORT S.R.L. Băleşti, judeţul Gorj, cu încălcarea dispoziţiilor ari. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, un număr de 2 contracte subsecvente, invocând ca temei al încheierii acestora acordul-cadru a cărui valabilitate încetase la expirarea termenului pentru care a fost încheiat. în baza celor două contracte subsecvente au fost efectuate plăţi în sumă totală de 590.409,20 RON, fără TVA.

B. În perioada 15.03.2012 – 26.04.2012, S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. a încheiat cu asocierea formată din S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâlteni, judeţul Gorj şi S.C. MANINTER CAR S.R.L. Târgu-Jiu, judeţul Gorj, cu încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, două contracte subsecvente cu o valoare cumulată de 149.606,38 RON, fără TVA, invocând ca temei al încheierii actelor juridice acordul-cadru nr. 186/31.03.2008, care, la expirarea perioadei pentru care fusese încheiat, începând cu data de 01.01.2012, încetase să mai producă efecte.

C. La data de 11.11.2011, S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. a încheiat cu S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâlteni, judeţul Gorj, cu încălcarea dispoziţiilor art. 65 lit. d) din H.G. nr. 925/2006 şi ale art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, următoarele contracte subsecvente:

1. contractul nr. 1.592, în valoare de 18.479.306,24 RON/lucrare/an, fără TVA, cu o durată de 12 luni, cuprinsă între 01.01.2012-31.12.2012, perioadă ce excede valabilităţii acord ui ui-cadru în temeiul căruia a fost încheiat.

2. contractul nr. 1.593, în valoare de 719.408,08 RON/lucrare, fără TVA, cu o durată de 12 luni, cuprinsă între 02.01.2012-31.12.2012, perioadă ce excede valabilităţii acordului – cadru în temeiul căruia a fost încheiat.

D. La data de 20.04.2011, între S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. si asocierea formată din S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâlteni, judeţul Gorj Bâlteni şi S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Runcu, judeţul Gorj a fost încheiat contractul de achiziţie publică nr. M547/20.04.2011, având ca obiect ‘închiriere de utilaje şi echipamente de construcţii şi de lucrări publice cu operator’ în valoare de 7.593.041,50 RON, fără TVA (echivalentul a 1.805.803,25 EUR, fără TVA).

Din conţinutul dosarului de achiziţie rezultă că procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică a fost ‘cerere de oferte*’, iar data limita stabilita până la care se puteau depune oferte a fost 22.03.2011, ora 09.00. Membrii comisiei de evaluare au acceptat şi declarat câştigătoare oferta asocierii formată din S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâlteni, judeţul Gorj şi S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Runcu, judeţul Gorj, deşi această ofertă a fost depusă la data de 28.03.2011, peste termenul limită stabilit, ofertă care, potrivit dispoziţiilor art 172 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, ar fi trebuit retumată ofertantului, nedeschisă, urmând ca autoritatea contractantă să anuleze procedura de atribuire şi să demareze o nouă procedură. în baza contractului menţionat, atribuit nelegal, au fost încheiate 2 acte adiţionale, prin care valoarea contractului a fost suplimentată cu suma de 3.936.590 lei, reprezentând 51,84% din valoarea contractului iniţial, fiind încălcate dispoziţiile art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006. Prin încheierea în acest mod a contractului şi a actelor adiţionale, cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legii, a fost creat un avantaj patrimonial asocierii formate din S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A. Bâlteni, judeţul Gorj şi S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Runcu, judeţul Gorj.

7. Posibile fapte de natură penală

Potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, ‘persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei leg!’.

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează competenţa după calitatea persoanei, menţionând, în mod expres, faptele săvârşite de persoanele cu funcţii de conducere, de la director inclusiv, în cadru! societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, precum şi dispoziţiile art. 13 alin. (12) din acelaşi act normativ, care reglementează competenţa materială de efectuare a urmăririi penale, dacă ‘s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracţiunilor prevăzute ia art. (…) 248 şi 2481 din Codul pena!’, în considerarea faptului că există indicii privind săvârşirea unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi abuz în serviciu contra intereselor publice în forma calificată, prevăzute de art. 248 din Codul penal, respectiv art. 248 combinat cu art. 2481 din Codul penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, Corpul de control al primului-ministru va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie, organul de urmărire penală competent să cerceteze posibilele fapte de natură penală constatate în cadrul acţiunii de control privind activitatea S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. şi a entităţilor juridice din care s-a constituit, şi anume:

A. Faptele reprezentanţilor SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA de a exercita defectuos atribuţiile de serviciu, respectiv de a încheia acte adiţionale prin care au suplimentat valoarea contractelor nr. 947/2010, nr. 195/2011 şi nr. 547/2011 cu suma totală de 7.198.337,90 RON, fără TVA, pentru servicii ce depăşesc 20% din valoarea contractelor iniţiale, fără a avea aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 122 lit. i) şi ale art. 20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, precum şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, precum şi efectuarea de plăţi aferente unor servicii achiziţionate suplimentar, fapte prin care, pe de-o parte au fost cauzate pagube autorităţii contractante, iar pe de altă parte au fost create avantaje patrimoniale societăţilor comerciale prestatoare, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 din Codul penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Faptele reprezentanţilor Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia SA de a exercita defectuos atribuţiile de serviciu, respectiv de a încheia şi derula cu SC SUCCES NIC COM SRL, Runcu, judeţul Gorj, SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA, Bâlteni, judeţul Gorj, SC ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL, Băleşti, judeţul Gorj şi SC BLASOVA SRL, Mateeşti, judeţul Vâlcea, în perioada martie 2011 – noiembrie 2012, contractele de achiziţie publică/actele adiţionale nr. 74/25.03.2011, nr. 114/13.07.2011, nr. 218/03.06.2011, nr. 344/23.08.2011, nr. 1/03.01.2012, nr. 11/29.02.2012, nr.13/21.03.2012, nr. 22/05.03.2012, nr. 111/20.03.2012, nr. 122/15.03.2012, toate având ca obiect ‘închirierea de autoturisme’ în baza cărora a fost plătită suma totală de 1.111.464,76 RON (fără TVA), cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. VI din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 coroborate cu cele ale art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, precum şi a prevederilor art. Salin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, fapte prin care au fost cauzate pagube patrimoniului entităţii publice şi au fost create avantaje patrimoniale societăţilor de la care au fost închiriate autoturismele, pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prevăzute de art. 248 combinat cu art. 2481 din Codul penal, raportat la art. 13* din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

C. Fapta reprezentanţilor SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA de a exercita defectuos atribuţiile de serviciu, respectiv de a încheia şi derula cu Asociaţia formată din SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA, Bâlteni, judeţul Gorj şi SC SUCCES NIC COM SRL, Runcu, judeţul Gorj, în perioada 30 iunie 2010 – noiembrie 2012, contractele nr. M754/30.06.2010, nr.M755/30.06.2010, nr. 1647/30.12.2010 şi nr. M1771/21.12.2011 precum şi actul adiţional nr. M68/31.01.2012 la contractul nr. M754/30.06.2010, toate având ca obiect ‘închirierea de autoturisme’, în baza cărora a fost plătită suma totală de 3.049.048,56 RON (fără TVA), cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. VI din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 coroborate cu cele ale art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, precum şi ale prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, fapte prin care au fost cauzate pagube patrimoniului entităţii publice şi au fost create avantaje patrimoniale societăţilor comerciale de la care au fost închiriate autoturismele, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prevăzută de art. 248 combinat cu art. 2481 din Codul penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

D. Fapta reprezentanţilor SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA de a exercita defectuos atribuţiile de serviciu, respectiv de a încheia contractul de achiziţie publică nr. 960/23.11.2011, privind achiziţia unui autoturism ‘Volkswagen Touareg’ pentru care s-a plătit suma de 35.750 EUR, fără TVA, cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. VI din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 coroborate cu cele ale art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 35 alin. (5) şi art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, precum şi a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută în art. 248 din Codul penal.

E. Fapta reprezentanţilor SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA de a exercita defectuos atribuţiile de serviciu, respectiv de a încheia contractele subsecvente nr. 192/15.02.2012 şi nr. 194/16.02.2012, în valoare totală de 1.366.637,58 RON, fără TVA, din care au fost efectuate plăţi în sumă de 590.409,20 RON, fără TVA, invocând ca temei al încheierii acestor acte juridice acordul-cadru nr. 178/2008, a cărui valabilitate încetase la expirarea termenului, fără a organiza procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi cu încălcarea prevederilor imperative ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, precum şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, faptă prin care s-a cauzat o pagubă patrimoniului entităţii publice şi s-a creat un avantaj patrimonial societăţilor comerciale cu care au fost încheiate contractele, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra Intereselor publice în formă calificată, prevăzută de art. 248 combinat cu art. 2481 din Codul penal, raportat ta art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

F. Faptele reprezentanţilor SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA de a exercita defectuos atribuţiile de serviciu, respectiv de a încheia contractul subsecvent nr. 1592/11.11.2011 care a produs efecte în afara perioadei de valabilitate a acordului-cadru nr. 186/2008 ce a stat la baza încheierii acestuia (contract în baza căruia s-au făcut plăţi în sumă totală de 14.516.093,13 RON), precum şi a contractelor subsecvente nr. 343/15.03.2012 şi nr. 570/26.04.2012, în valoare totală de 149.606,38 RON (fără TVA), invocând ca temei acordul-cadru nr.186/2008, a cărui valabilitate încetase la expirarea termenului, fără a organiza procedurile de achiziţie publică reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu încălcarea prevederilor imperative ale art. 20 alin. (1) din acest act normativ, faptă prin care au tost cauzate prejudicii patrimoniului entităţii publice şi au fost create avantaje patrimoniale societăţilor cu care au fost încheiate contractele, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute de art. 248 din Codul penal, raportat la art. 13? din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şl sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

G. Fapta reprezentanţilor SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA de a exercita defectuos atribuţiile de serviciu, respectiv de a încheia contractul subsecvent nr. 1.593/11.11.2011 în valoare de 719.408,08 RON, fără TVA, (în baza căruia până la data de 30.09.2012, au fost efectuate plăţi în sumă totală de 420.389,14 RON, fără TVA), fără derularea unei proceduri de achiziţie, cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, precum şi prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, faptă prin care s-a creat o pagubă patrimoniului entităţii publice şi s-a creat un avantaj patrimonial SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA, Bâlteni, judeţul Gorj, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prevăzută de art. 248 combinat cu art. 2481 din Codul penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Faptele reprezentanţilor SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA de a exercita defectuos atribuţiile de serviciu, respectiv de a nu anula procedura de achiziţie publică şi de a atribui nelegal contractul de achiziţie publică nr. M547/20.04.2011 în valoare de 7.593.041,50 RON, asocierii formată din SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA Bâlteni, judeţul Gorj şi SC SUCCES NIC COM SRL Runcu, judeţul Gorj, cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 172 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi a prevederilor art. 209 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ, precum şi de a încheia actele adiţionale nr. M1821 şi nr. M1823, ambele din data de 27.12.2011, prin care valoarea contractului iniţial a fost suplimentată cu suma totală de 3.936.590 RON, reprezentând 51,84% din valoarea iniţială a contractului, cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 122 lit. i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, precum şi a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, fapte prin care s-a cauzat o pagubă patrimoniului SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA şi au fost create avantaje patrimoniale asocierii formată din SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA Bâlteni, judeţul Gorj şi SC SUCCES NIC COM SRL Runcu, judeţul Gorj, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prevăzute de art. 248 combinat cu art. 2481 din Codui penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şl sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, atlate în concurs.

Corpul de control al primului-ministru, ca organ de control administrativ, va sesiza organele de urmărire penală în legătură cu operaţiunile sau actele ilicite constatate în urma desfăşurării acţiunii de control, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii respective şi asupra vinovăţiei.

În vederea valorificării constatărilor şi concluziilor menţionate în Raportul de control privind verificările efectuate la S.C. Complexul Energetic Oltenia SA, raportul va fi transmis:

1. Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală;

2. Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru verificarea aspectelor privind încălcări ale dispoziţiilor legale în domeniul achiziţiilor publice;

3. Curţii de Conturi a României, spre luare la cunoştinţă;

4. Ministerului Finanţelor Publice, pentru verificarea aspectelor privind exercitarea controlului financiar preventiv;

5. Ministerului Economiei;

6. Societăţii comerciale Complexul Energetic Oltenia SA;

7. Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, spre informare;

8. Camerei Deputaţilor, ca răspuns la interpelarea nr. 42777B/19.06.2012, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/5700/20.08.2012.

9. Secretariatului General al Guvernului, spre informare.

La Ministerul Economiei şi ia Secretariatul General al Guvernului se va transmite, în copie, şi Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

Ion Lazăr, secretar de stat, şeful Corpului de Control al primului-ministru

Constantin Lica, director general

Ionel Todea-Costreie, director

Roxana Chivoiu, director Direcţia juridică şi administrativă

Echipa de control: Cristian Anghel – consilier coordonator

Bianca Carpen – consilier

Loreta Ghiţă – consilier

08.05.2013. 14:56


Comentarii

Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password