Guvernul îşi asumă răspunderea pe trei proiecte de lege

Primul-ministru Emil Boc: “Guvernul a decis s? î?i asume r?spunderea în fa?a parlamentului pe trei proiecte de lege. Proiectele cu privire la care guvernul î?i va asuma r?spunderea sunt urm?toarele: 1) proiectul de lege privind educa?ia na?ional?; 2) proiectul de lege privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice; 3) proiectul de lege privind reorganizarea unor autorit??i ?i institu?ii publice, ra?ionalizarea cheltuielilor publice, sus?inerea mediului de afaceri ?i respectarea Acordului-cadru cu Comisia European? ?i FMI.

Proiectul de lege privind educa?ia na?ional?. Înc? din start vreau s? fac precizarea c? acest proiect de lege privind educa?ia na?ional? are ca punct de plecare Pactul Na?ional pentru Educa?ie, a?a cum este el precizat în programul de guvernare, ?i strategia, educa?ia ?i cercetarea pentru societatea cunoa?terii, elaborat? (aceast? strategie), în baza Pactului, de c?tre Comisia Miclea ?i care face parte din programul de guvernare.

Principalele axe care au fost preluate din programul de guvernare, din Pactul Na?ional pentru Educa?ie ?i din Strategia “Educa?ie ?i Cercetare pentru Societatea Cunoa?terii” sunt urm?toarele: în înv???mântul preuniversitar ?i educa?ia permanent?, în primul rând, înv???mântul obligatoriu este de zece clase, dar avem ?i obligativitatea grupei preg?titoare.

În al doilea rând, curriculumul este centrat pe cele opt competen?e /cheie/ agreate la nivelul UE, ce practic vor schimba din temelii modul în care vor înv??a copiii no?tri din manualele, care vor fi axate nu pe aspecte cantitative, ci pe aspecte calitative, s? înve?e cum s? înve?e, s? li se dezvolte spiritul creativ, s? nu mai fie doar o mas? amorf? care trebuie s? recepteze informa?ii cantitative, ci, dimpotriv?, înv???mântul s? îi formeze pentru via?? ?i s? îi preg?teasc? cu abilit??i de comunicare, cu abilit??i digitale, specifice secolului în care tr?im ?i, nu în ultimul rând, cu spirit de ini?iativ? ?i antreprenoriat, cu creativitate ?i imagin?ie ?i mai pu?in accent pe ceea ce avem acum, ?i anume cât mai mult? informa?ie, cât mai mult material pentru a toci, a?a cum eram obi?nui?i s? spunem. Acum avem bibliotec? virtual?, putem lua de pe internet informa?iile. Important este s? ne form?m ?i s? form?m copiii no?tri ca ?i oameni ?i s? îi înv???m cu deprinderile specifice societ??ii în care tr?im.

Trei, aplicarea principiului: finan?area urmeaz? elevul ?i pentru înv???mântul privat, nu numai pentru cel de stat. Statul sus?ine calitatea educa?iei, indiferent de tipul de capital al furnizorului de educa?ie.
În al patrulea rând, schema de finan?are a înv???mântului preuniversitar este modern? ?i eficient? ?i are la baz? trei tipuri de finan?are: a) finan?area de baz?, în func?ie de costuri standard per elev sau pre?colar; b) finan?area complementar?, pentru investi?ii ?i c) finan?area suplimentar? pentru premierea ?colilor, inclusiv sau de performan??.

În al cincilea rând, constituirea bibliotecii ?colare virtuale, prin care to?i elevii vor avea acces la toate resursele de înv??are în format digital.
În al ?aselea rând, evaluarea prin teste de tip interna?ional.
În al ?aptea rând, evaluarea dup? fiecare ciclu curricular, pentru stabilirea planurilor individualizate de înv??are, adic?, de la gr?dini?? ?i continuând cu înv???mântul gimnazial ?i secundar, p?rintele va primi în permanen?? un raport cu privire la evolu?ia educa?ional? a copilului. Acest portofoliu educa?ional va urm?ri copilul pe toat? perioada de înv??are, vom putea s? corect?m ?i vom putea s? îl îndrum?m spre cea mai bun? profesie pe care o poate avea, vom putea s? îi corect?m din timp eventualele lacune pe care le are. Punem accentul pe aspectul formativ al educa?iei copilului, adic? nu ne intereseaz? doar s? reproduc?, cum este acum, ni?te informa?ii, ci ne intereseaz? s? vedem formarea lui în timp ?i, unde are probleme, s? îl ajut?m pentru a le putea corecta.
În al optulea rând, a?a cum spuneam, introducerea portofoliului de educa?ie permanent?.
În al noulea rând, constituirea ?i competen?ele consiliului de administrare a ?colilor au fost astfel concepute astfel încât s? asigure eficien?a conducerii ?colilor.
În al zecelea rând, constituirea consor?iilor ?colare pentru a facilita mobilitatea cadrelor didactice în cadrul sistemului de înv???mânt ?i a le proteja de impactul declinului demografic.
În al unsprezecelea rând, alocarea a 7% din PIB pentru educa?ie la toate nivelurile, asta înseamn? ?i înv???mântul preuniversitar, dar ?i cercetarea. 6% pentru înv???mânt, 1% pentru cercetare, deci în total 7%.
Doisprezece: mecansime de recunoa?tere a înv???rii nonformale ?i informal?. Treisprezece: accentul pus pe educa?ia timpurie, ?i aici amintesc obligativitatea grupei preg?titoare, înfiin?are centrelor de resurse pentru p?rin?i în cadrul gr?dini?elor, evaluarea formativ? comprehensiv?.
În al paisprezecelea rând, stimularea educa?iei permanente.
În al cincisprezecelea rând, utilizarea unui post public TV ?i a unui post public de radio pentru educa?ia permanent?.
În al ?aisprezecelea rând, stabilirea bazei legale pentru Programul “?coal? dup? ?coal?”.
În al ?aptesprezecelea rând, depolitizarea directorilor de ?coli. În al optisprezecelea rând, curriculumul la decizia ?colii este de 20% în înv???mântul preuniversitar. Asta ce înseamn?? C? 20% din ce vor înv??a copiii no?tri se va stabili la nivel local de c?tre ?coal?, consiliu de administra?ie, comunitatea economic?, consiliul local, adic? to?i cei care cunosc cel mai bine particularit??ile locului ?i de ce speciali?ti au nevoie s? formeze în comunitatea respectiv?. 60% este curriculum na?ional, 20% curriculum op?ional, adic? dintr-o list? de materii se aleg un num?r, iar 20% r?mâne la decizia ?colii. Este un pas extrem de important ?i pe aceast? descentralizare a ceea ce vor înv??a copiii no?tri, ?i s? fie mult mai aplicat, ?i care s? ?in? cont de nevoile copiilor, de nevoile ?colii, de nevoile comunit??ii, de nevoile noastre, ale tuturor.

În privin?a înv???mântului superior au fost preluate în Legea educa?iei na?ionale, din Pact ?i Strategie, a?a cum am men?ionat, urm?toarele lucruri cel pu?in: 1) diferen?ierea universit??ilor în patru categorii; 2) cre?terea autonomiei universitare, prin împuternicirea Senatului, s? se stabileasc? structura intern? a universit??ilor; 3) înfiin?area Registrului Matricial unic, care este o baz? de date electronic?, cu to?i studen?ii, de la toate universit??ile acreditate, care face transparent traseul lor educa?ional ?i împiedic? falsificarea diplomelor; 4) finan?area multianual? pe cicluri de studii; 5) constituirea Codului Na?ional al Calific?rilor; 6) sistem de împrumuturi pentru studen?i; 7) încurajarea cercet?rii ?tiin?ifice universitare, de exemplu, 30% din valoarea grant-ului de cercetare ob?inut prin competi?ie, acordat în momentul semn?rii contractului ?i nu se modific? cuantumul regiei, pe parcursul derul?rii grant-ului; 8) definirea r?spunderii publice a un iversit??ilor ?i penaliz?rile asociate, dac? se face abuz de autonomie ?i se încalc? r?spunderea public?. Adic? aici am pus sanc?iuni precise pentru ceea ce înseamn? dep??irea limitelor autonomiei universitare, mergând de la suspendarea rectorului pân? la desfiin?area universit??ii. Adic? chestiuni precise ?i punctuale ?i care vor scoate definitiv din practica româneasc? genul de activit??i “Spiru Haret”, care au dat ?i dau înc? atâtea b?t?i de cap multor studen?i, p?rin?i ?i cadre didactice. În al nou?lea rând, elaborarea Codului de Etic?, raportul anual al rectorului privind repectarea eticii ?i anularea concursurilor ob?inute prin plagiat sau pe baz? de incompatibilit??i. Este foarte clar c? oricine a realizat un plagiat î?i pierde titlul universitar, indiferent în ce faz? se afl? ?i pe ce post exist?, iar în acela?i timp exist? un raport anual al rectorului cu privire la starea universit??ii ?i modul în care etica universitar? este respectat?. În al zecelea rând, ierarhizarea programelor de studiu. În al unsprezecelea rând, implementarea op?ional?, la nivel de cart?, a sistemului managerial în conducerea universit??ilor. Asta ce înseamn?? C? senatele universit??ilor, prin cart?, vor putea decide ce tip de conducere universitar? promoveaz?: sistemul colegial sau sistemul managerial. În al doisprezecelea rând, se înfiin?eaz? un sistem de indicatori statistici, prin care se monitorizeaz? permanent starea înv???mântului superior. În al treisprezecelea rând, se elimin? condi?iile de vechime pentru ocuparea pozi?iilor didactice în înv???mântul superior, pentru cei care provin din înv???mântul superior. Cu alte cuvinte, nu va mai exista o condi?ie de vechime pentru a ajunge lector, conferen?iar universitar sau profesor universitar. Criteriile care vor prevala vor fi cele care vor ?ine cont exclusiv de performan?a academic?, de capacitatea de a produce lucr?ri ?tiin?ifice, de capacitatea de a avea recunoa?tere intern? ?i interna?ional?, indiferent de vârsta pe care o ai. Vechimea în func?ie nu mai este un criteriu absolut, de care s? depind? promovarea unei persoane. Este o muta?ie iar??i substan?ial?, fundamental?, în ceea ce înseamn? evolu?ia înv???mântului superior românesc. Adic? un om competent nu va trebui s? a?tepte s? treac? anii fizici pentru a ajunge în vârful ierarhiei universitare, dup? cum simpla trecerea timpului nu va conduce la ob?inerea unui titlu universitar. Vei ob?ine un titlu universitar dac? ai performan?? academic? ?i ?tiin?ific?, pentru c? asta înseamn?, în ultim? instan??, s? faci înv???mânt superior. ?i acest lucru va schimba, repet, din temelii înv???mântul superior din România. În al paisprezecelea rând, o persoan? nu poate ocupa de rector sau decan mai mult de dou? mandate, punct, f?r? alte complet?ri, f?r? alte ad?ogiri, a?a cum au existat pân? acum. Vârsta legal? de pensionare în înv???mântul universitar este cea potrivit legii, iar profesorii universitari ?i profesorii universitari conduc?tori de doctorat pot s? continue activitatea maxim pân? la vârsta de 70 ani, dar cu aprobarea anual? a Senatului universit??ii, în func?ie de performan?a academic? ?i evident de resursele financiare pe care universitatea le are la dispozi?ie. Sunt câteva – repet – dintre prevederile pe care le-am avut în vedere ?i pe care le-am trecut. Evident, Legea educa?iei na?ionale cuprinde ?i multe alte aspecte, la care voi face referire în zilele urm?toare.

În privin?a celui de-al doilea proiect de lege, ?i care se refer? la Legea salariz?rii unice, pot s? v? spun c? – ?i în cazul acestui proiect de lege, ca ?i în cazul proiectului care vizeaz? Legea educa?iei na?ionale, s-au formulat foarte multe amendamente în cadrul ?edin?ei de guvern ?i care vor fi incluse în proiectul ce va fi înaintat Parlamentului, în vederea asum?rii r?spunderii. În privin?a Legii salariz?rii unice, a? vrea doar s? subliniez dou? lucruri. În primul rând, c? nu vom mai avea 39 de legi ale salariz?rii personalului bugetar din România, ci vom avea o singur? lege, corect? ?i care elimin? discrepan?ele ?i privilegiile din sistem. În al doilea rând, raportul dintre cel mai mic ?i cel mai mare salariu este de 1 la 12. ?i, în al treilea rând, poate cel mai important este c? nimeni nu pierde din drepturile salariale în plat?, nici cei din Justi?ie nu pierd, o dat? cu aplicarea Legii salariz?rii unice. Asta ce înseamn?? C? vom avea o cre?tere mai accelerat? a salariilor acelora care se afl? ast?zi la baza piramidei – vorbim aici de profesori, vorbim de medici, de func?ionari publici – ?i vom avea de-a face cu o înghe?are la nivel de vârf a drepturilor salariale existente, pân? când raportul va fi de un 1 la 12 între cel mai mic ?i cel mai mare salariu. A fost o formul? pe care am g?sit-o în Guvern ?i colegii no?tri o vor implementa, pe baza amendamentelor depuse. A?a cum am spus, nimeni s? nu piard? din drepturile salariale pe care le are în plat?, repet, inclusiv pentru cei care lucreaz? în sfera Justi?iei.

În privin?a proiectului de lege care vizeaz? reforma agen?iilor, a? putea s? spun urm?toarele: în primul rând, avantajul major al acestei legi în privin?a agen?iilor const? în aceea c?, dincolo de restructurare, de sc?derea num?rului – din 223 r?mân 112 – ?i dincolo de faptul c? se restructureaz? 9.466 de posturi, avantajul major const? în aceea c? veniturile proprii ale agen?iilor vor intra la bugetul de stat. Asta ce înseamn?? C? ceea ce avem ast?zi ca fonduri, în jur de un miliard de euro, bani gestiona?i de diverse agen?ii, vor fi de aici înainte inclu?i în bugetul de stat ?i gestiona?i potrivit interesului general, ?i nu interesului particular al unor agen?ii care s?-?i cumpere b?rci, limuzine, automobile de lux sau s? cumpere alte sedii luxoase, indiferent dac? era voie sau nevoie. Tot în aceast? lege avem introdus? prevederea cu privire la interzicerea la stat a cumulului dintre pensie ?i salariu. Dup? intrarea în vigoare a legii asupra c?reia ne vom asuma r?spunderea, nimeni nu va mai putea cumula la stat pensia cu salariul, dac? are o pensie în plat? mai mare de 17 milioane de lei vechi. Asta ce înseamn?? C? to?i cei care ast?zi au o pensie sub 17 milioane de lei vechi vor putea s? cumuleze în continuare pensia cu salariul. Cei care au peste 17 milioane de lei vechi nu vor mai putea cumula pensia cu salariul ?i vor fi obliga?i s? aleag? ori pensia, ori salariul sau pot cumula în mediul privat pensia cu salariul. Acest proiect de lege, de asemenea, con?ine m?surile care vizeaz? stimularea mediului de afaceri, ?i aici m? refer la faptul c? avem neimpozitarea profitului reinvestit, avem extinderea programului Rabla ?i pentru persoane juridice, avem, de asemenea, de a face cu extinderea programului Rabla ?i pentru tractoare ?i, de asemenea, majorarea plafonului fondului de garantare pentru agricultur?, pentru sus?inerea activit??ilor specifice agriculturii. Vreau s? men?ionez faptul c? restructurarea agen?iilor se face, în principiu, prin aceast? lege, dar o parte dintre ele sunt restructurate ?i prin hot?râri de guvern care completeaz? practic legea pe care o avem în momentul de fa??. Detalii, evident, o s? v? d?m în continuare ?i în zilele urm?toare. Pot s? v? spun ca principiu urm?torul lucru: aceast? asumare de r?spundere a guvernului va respecta exact etapele specifice oric?rei proceduri de asumare a r?spunderii guvernului pe un proiect de lege în fa?a parlamentului. Urmeaz? exact acelea?i etape ?i acelea?i proceduri pe care le-au urmat ?i celelalte asum?ri ale guvernului în decursul perioadei anterioare. Noi vom avea incluse în zilele urm?toare în cadrul proiectului de lege toate amendamentele pe care le-am discutat în aceast? sear?, în aceast? noapte în guvern, iar ele vor ajunge pe masa Parlamentului, la Biroul Permanent al Camerei Deputa?ilor ?i la Biroul Permanent al Senatului, pentru a-?i urma procedura normal?, specific? angaj?rii r?spunderii ?i, într-un timp, sper?m noi, foarte scurt, ele s? se reg?seasc? în Monitorul Oficial ?i care s? reprezinte primul pas al reformei statului din România. Acest proces de reform? a statului va continua cu promovarea ?i a altor proiecte de lege, printre care amintesc în esen?? legea care vizeaz? reforma sistemului de pensii, legea descentraliz?rii ?i impunerea standardelor de cost, legea responsabilit??ii fiscale ?i, evident, adoptarea codurilor de procedur? penal? ?i a codului de procedur? civil?, ca o continuare a actualelor coduri adoptate în momentul de fa?? ?i publicate în Monitorul Oficial.”

03.09.2009. 23:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password