Guvernul Boc a luat decizii care au stârnit mari controverse

– Ordonan?? de Urgen?? pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor de stat ?i de serviciu – Actul normativ interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul public. “Nimeni nu mai poate beneficia ?i de pensie ?i de salariu de la stat. Se poate cumula pensia cu un salariu în domeniul privat”, a precizat primul-ministru, Emil Boc. De asemenea, Ordonan?a de Urgen?? stabile?te c? persoanele care au primit pl??i compensatorii, cu ocazia pension?rii, vor fi obligate s? le returneze în cazul în care se reangajeaz? în sistemul public. “Este vorba în special de persoanele care au lucrat în domeniul ap?r?rii, internelor, justi?iei – persoane care, cu ocazia pension?rii, au primit sume foarte consistente, uneori de ordinul miliardelor de lei vechi”, a afirmat ?eful Executivului.

· Ordonan?? de Urgen?? privind unele m?suri financiar-bugetare – Actul normativ stabile?te cuantumul minim ?i maxim al indemniza?iei de cre?tere a copilului. „ Nici o mam?, care este angajat?, nu va primi mai pu?in de 8 milioane lei vechi, dar nici mai mult de 40 de milioane lei vechi, adic? aproximativ o mie de euro. Aceast? plafonare r?spunde principiului solidarit??ii. Persoanele care au salarii mari ?i, în mod evident, contribuie cu o sum? mai mare la bugetul de asigur?ri sociale î?i vor g?si materializat? aceast? contribu?ie mare la pensie”, a precizat primul-ministru Emil Boc. ?eful Executivului a ar?tat c? legisla?ia româneasc? în domeniu este una dintre cele mai avansate din Uniunea European?.

· Ordonan?? de Urgen?? privind reducerea unor cheltuieli la nivelul administra?iei publice, prin care se stabile?te ca ordonatorii de credite din cadrul autorit??ilor publice s? reduc? cu 50%, fa?? de acest an, cheltuielile alocate în 2009 pentru achizi?ia de ma?ini, echipamente, mobilier, birotic?. „Este înc? un semn de ra?ionalizare a modului de cheltuire a banului public”, a afirmat ?eful Executivului. O alt? m?sur? inclus? în Ordonan?a de Urgen?? prevede ca num?rul total al func?iilor publice de conducere în cadrul institu?iilor publice s? fie de maximum 12% din num?rul total al func?iilor publice.

-Punctul de pensie a fost înghe?at la nivelul din luna octombrie 2008, adica la 697,5 lei. Aceasta înseamn? c? pensiile nu vor cre?te pân? dup? adoptarea bugetului asigur?rilor sociale de stat. Aceea?i soart? a avut-o ?i salariul minim pe economie.

– Profesorii vor trebui s? a?tepte definitivarea legii bugetului pentru a afla dac? vor primi sau nu majorarea de 50% .

– Guvernul a decis plafonarea la 4800 de lei a salariilor tuturor ?efilor regiilor autonome, societ??ilor comerciale cu capital de stat ?i ai agen?iilor guvernamentale.

14.01.2009. 03:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password