Guvernul a aprobat un proiect de lege care urgentează procedura exproprierii

Executivul a adoptat în ?edin?a de miercuri, 15 septembrie, ?i a transmis c?tre Parlament, un proiect de lege privind unele m?suri de expropriere, în vederea realiz?rii unor obiective de interes na?ional, local ?i jude?ean, a anun?at secretarul de stat în Ministerul Justi?iei, Alina Bica.
Alina Bica a declarat c? actul normativ adoptat ast?zi extinde procedura general? în materia exproprierii, stabilit? prin legea nr. 198/2004, ?i la infrastructura feroviar?, aerian? ?i naval?. De asemenea, proiectul de lege se va aplica în viitor ?i lucr?rilor care ?in de gospod?ria apelor, lucr?rilor miniere de interes na?ional pentru exploatarea z?c?mintelor de lignit ?i lucr?rilor de interes na?ional referitoare la dezvoltarea liniilor de transport ?i distribu?ia energiei. “Acest proiect de lege este important deoarece în anumite situa?ii, anume individualizate ?i argumentate, statul poate s? decid? s? exproprieze anumite persoane, de anumite bunuri imobile, pe care acestea le au în proprietate atunci când exproprierea ?ine de un interes public”, a subliniat secretarul de stat.
Proiectul de lege mai prevede ca transferul dreptului de proprietate, de la persoana care urmeaz? s? fie expropriat? la expropriator, s? se realizeze în momentul în care se adopt? o hot?râre de Guvern care stabile?te indicatorii tehnico-economici ?i suma global? aferent? proiectului de investi?ii. Aceast? modificare este justificat? deoarece “pe actuala reglementare, procedura de expropriere este una extrem de greoaie ?i de lung? durat?. Ea dureaz? ?i doi, trei, patru ani de zile deoarece transferul dreptului de proprietate pe actuala Lege 198 se realizeaz? abia în momentul în care fie persoana ce urmeaz? s? fie expropriat? cade de comun acord cu expropriatorul în leg?tur? cu pre?ul propriet??ii ce va fi expropriate, fie, în momentul în care instan?a de judecat? vine ?i stabile?te pre?ul ce trebuie pl?tit persoanei cu pricina”, a precizat Alina Bica.
Secretarul de stat a explicat c? reglement?rile adoptate ast?zi nu afecteaz? drepturile persoanelor fizice sau juridice care vor fi expropriate, ci aduc modific?ri procedurale, menite s? urgenteze începerea lucr?rilor de investi?ii. “Chiar dac? dreptul de proprietate se transfer? în momentul în care se public? hot?rârea de Guvern, se p?streaz? întreaga procedur? în conformitate cu care, dac? persoana nu este mul?umit? de pre?ul care este oferit pe proprietate, ea se poate duce în instan??, la fel cum face ?i în prezent. ?i se poate judeca cu toate probele prev?zute de lege, astfel încât s? ob?in? un pre? stabilit prin hot?rârea judec?toreasc? care s? o satisfac?. Practic, autoritatea ajunge s? î?i realizeze investi?ia, pe care oricum ar fi realizat-o dup? ce se pronun?a hot?rârea judec?toreasc?, ?i în acela?i timp, partea are deschis? calea spre instan??, la fel cum o are ?i în prezent. Este doar un aspect de procedur? ?i de formalitate, dar fundamental, pentru c? permite expropriatorului s? înceap? lucr?rile efective la investi?iile pe care le consider? necesare”, a afirmat Alina Bica.
Tot în vederea urgent?rii începerii lucr?rilor de investi?ii, proiectul de lege prevede ca proprietarul notificat cu privire la faptul c? proprietatea sa va fi expropriat? s? r?spund? expropriatorului în termen de 15 zile, de la data notific?rii, cu privire la pre?ul care îi este oferit pe proprietate. Alina Bica a afirmat c? „actuala reglementare prev?zut? de Legea 198 nu prevedea un termen în care expropriatul s? r?spund? expropriatorului cu privire la pre?ul care îi este oferit pe proprietate. Acest lucru însemna c? timp de un an, doi, trei, patru ani de zile pân? când expropriatorul reu?ea s? ob?in? un acord sau o nega?ie din partea persoanei care urma s? fie expropriat?, nu se putea realiza investi?ia”. Expropriatul va fi informat în leg?tur? cu pre?ul, ?i dac? aceasta nu este de acord cu pre?ul, poate urma procedura deja prev?zut? de Legea 33/1994.
În ceea ce prive?te propriet??ile care sunt parte integrant? într-o mas? succesoral? ce nu a fost dezb?tut?, secretarul de stat a mai precizat c? “actualul proiect de lege va permite expropriatorului s? consemneze fie pe numele succesorilor, fie pe numele masei succesorale, suma de bani aferent? propriet??ii ce va fi expropriate. Este un lucru de protec?ie, pentru c? succesorii sau viitorii succesori care vor veni în momentul în care masa succesoral? va fi dezb?tut? se vor putea duce în instan?? ?i s? spun?: suma de bani care mi-a fost oferit? mie, ca ?i mo?tenitor, în leg?tur? cu proprietatea ce a fost expropriat? acum 6 luni de zile, nu m? satisface, deci, ca atare m? duc în instan?? ?i m? judec cu expropriatorul”.

17.09.2010. 11:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password