Guvernul a aprobat reglementări care creează condițiile selecției managerilor privați în întreprinderile publice

Guvernul a aprobat, în ?edin?a de miercuri, 30 noiembrie, o Ordonan?? de Urgen?? care creeaz? condi?iile selec?iei managerilor priva?i în întreprinderile publice, într-un context mai larg al extinderii principiilor guvernan?ei corporative la societ??ile de stat, a anun?at ministrul Justi?iei, C?t?lin Predoiu, la finalul ?edin?ei Executivului.
Actul normativ se aplic? companiilor na?ionale, societ??ilor na?ionale, societ??ilor comerciale cu capital majoritar sau integral de stat ori de?inut de unit??i administrativ-teritoriale, precum ?i regilor autonome înfiin?ate de stat sau unit??i administrativ-teritoriale.

“Adoptarea proiectului de c?tre Guvern reprezint? implementarea obliga?iilor pe care România ?i le-a asumat prin Scrisoarea de Inten?ie cu FMI ?i asigur? integrarea, în legisla?ia româneasc?, a principiilor Organiza?iei de Cooperare Economic? ?i Dezvoltare (OECD) privind guvernan?a corporativ? a întreprinderilor de stat. Prin aplicarea acestei norme, vom avea management privat în toate companiile de stat”, a declarat ministrul Justi?iei.
Potrivit Ordonan?ei de Urgen??, într-o prim? etap?, în aproximativ o lun? de la intrarea în vigoare a actului normativ, întreprinderile publice care au o cifr? de afaceri de peste un miliard de lei la nivelul anului 2010 ?i peste 1.000 de angaja?i, vor începe procedurile de selectare a primilor administratori ?i manageri priva?i. Ulterior, pe m?sur? ce expir? contractele de mandat ale actualilor administratori/manageri, procedura va fi aplicat? pentru selectarea noilor candidate.
Etapele selec?iei sunt urm?toarele:
• Adunarea General? a Ac?ionarilor decide ini?ierea unei proceduri de selec?ie a administratorilor executivi ?i neexecutivi (în cadrul primei etape, selec?ia este interna?ional?);
• Dup? convocarea Adun?rii Generale, se vor selecta exper?i independen?i, specializa?i în recrutare resurse umane, care vor sprijini întreprinderile publice în realizarea unei selec?ii obiective, transparente ?i profesioniste;
• Urmeaz? publicitatea anun?ului de selec?ie a administratorilor/managerilor ?i evaluarea candida?ilor;
• Dup? selec?ia lor, în aceste companii supuse aplic?rii ordonan?ei, se va convoca din nou Adunarea General? a Ac?ionarilor pentru numirea administratorilor selecta?i ?i încheierea contractelor de administrare.
Ministrul C?t?lin Predoiu a apreciat c? întreaga procedur? de selec?ie va dura între trei ?i cinci luni. “În urma procedurii, vom avea practic în toate companiile supuse aplic?rii ordonan?ei management privat”, a explicat ministrul Justi?iei.
De asemenea, r?spunzând unei întreb?ri, ministrul Justi?iei a men?ionat c? num?rul întreprinderilor publice la care va fi selectat managementul privat, în prima etap?, potrivit Ordonan?ei de Urgen?? adoptate de Guvern, va putea fi determinat dup? ce ministerele vor face evalu?ri ale societ??ilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora prin raportare la criteriile prev?zute de Ordonan??.
Ulterior, selectarea administratorilor/managerilor va continua ?i la celelalte societ??i pe m?sura vacant?rii pozi?iilor sau dup? evaluarea evantualelor costuri suplimentare pe care le-ar presupune revocarea mandatelor în curs.

02.12.2011. 12:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password