Gorun, incompatibil, definitiv


“Agen?ia Na?ional? de Integritate (ANI), în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicat?, a postat pe pagina de Internet (www.integritate.eu), la sec?iunea ACTE DE CONSTATARE, actul de constatare datat 30.03.2009, prin care s-a constatat starea de incompatibilitate a domnului ADRIAN GORUN, Rector al Universit??ii ”Constantin Brâncu?i” din Tîrgu Jiu.

Actul de constatare a r?mas definitiv, potrivit art. 48, alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicat?, prin necontestare, conform adresei nr. 29152/31.08.2009 transmis? de Curtea de Apel Craiova ?i a fost comunicat domnului Prim Ministru al Guvernului României, pentru luarea m?surilor legale aplicabile care se impun.

Potrivit art. 50 din Legea nr. 144/2007, republicat?, ”actul r?mas definitiv, prin care se constat? caracterul nejustificat al averii sau al unei p?r?i din aceasta ori prin care se constat? conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se public? pe pagina de Internet a Agen?iei ?i se comunic?, în termen de 10 zile, organelor care aplic? sanc?iuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din func?ie, precum ?i organelor fiscale competente”

Preciz?m faptul c? Agen?ia Na?ional? de Integritate a constatat c? domnul ADRIAN GORUN s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a de?inut atât func?ia de Secretar General al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului, cât ?i func?ia de Rector al Universit??ii ”Constantin Brâncu?i” din Tîrgu Jiu.

Conform prevederilor legale, “fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din func?ie sau, dup? caz, constituie abatere disciplinar? ?i se sanc?ioneaz? potrivit reglement?rii aplicabile demnit??ii, func?iei sau activit??ii respective”.

De asemenea, potrivit art. 47, alin. (3) din Legea nr. 144/2007, “persoana eliberat? sau destituit? din func?ie este dec?zut? din dreptul de a mai exercita o func?ie sau o demnitate public? dintre cele prev?zute la art. 39, cu excep?ia celor elective, pe o perioad? de pân? la 3 ani de la data eliber?rii sau destituirii din func?ia sau demnitatea public? respectiv?”.

Incompatibilit??ile privind demnit??ile publice ?i func?iile publice sunt cele reglementate de Constitu?ie, de legea aplicabil? autorit??ii sau institu?iei publice în care persoanele ce exercit? o demnitate public? sau o func?ie public? î?i desf??oar? activitatea, precum ?i de dispozi?iile Legii nr. 161/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.”

AGEN?IA NA?IONAL? DE INTEGRITATE, 16 septembrie 2009

17.09.2009. 14:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password