FSLI/‘’Salvaţi şcoala românească!‘’

C?tre: Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, Guvernul României, Parlamentul României ?i Pre?edin?ia României

O ?ar? care se vrea modern?, cu politici economice competitive nu poate s? fac? primul pas c?tre schimbare, dac? nu începe cu…prima zi de ?coal?. Copiii României sunt cei care pot schimba perspectivele acestei ??ri. Dar, nu sunt ajuta?i! Din p?cate, sistemul de înv???mânt este învechit, bolnav ?i s?r?cit.
În 2010, înv???mântul românesc arat? astfel: 2.000 de unit??i de înv???mânt nu au aviz sanitar de func?ionare, din cauza condi?iilor insalubre, sute de ?coli sunt f?r? ap? curent?, grupuri sanitare, mobilier func?ional sau alte dot?ri, sute de elevi fac naveta pe jos, de?i statul trebuie s? le asigure mijlocul de transport c?tre ?coal?. Pre?edintele Traian B?sescu a anun?at c? 3 mii de unit??i de înv???mânt ar trebui închise. Noi îi spunem c? va putea aplica aceast? m?sur?, doar dup? ce va asigura logistica necesar? pentru transportul elevilor c?tre noile unit??i de înv???mânt, altfel va pune în pericol respectarea dreptului egal la educa?ie.
Profesorii nu au bani suficien?i pentru un trai decent, elevii nu au condi?iile unei ?coli europene iar p?rin?ilor nu le este respectat dreptul prin care copiii lor ar trebui s? aib?, în mod egal, acces la educa?ie.
Programa ?colar? este învechit? ?i nu ?ine cont de cerin?ele de pe pia?a muncii. În aceste condi?ii de subfinan?are ?i total dezinteres din partea autorit??ilor statului, România nu poate avea un înv???mânt de calitate, modern. A sosit momentul s? reform?m acest sistem pentru copiii no?tri, care vor avea o via?? mai bun?, printr-o educa?ie mai bun?!
Cerem Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, Guvernului României, Parlamentului României ?i Pre?edin?iei României:

1. Adoptarea noii legi a educa?iei care s? asigure reformarea sistemului;
2. Acordarea a cel pu?in 6% din P.I.B.;
3. Salarii decente pentru personal;
4. Corelarea programelor ?colare cu cerin?ele de pe pia?a muncii;
5. Modificarea programelor ?i a manualelor ?colare, pentru asigurarea unei calit??i în înv???mânt;
6. Combaterea abandonului ?colar ?i facilitarea accesului la educa?ie pentru categoriile defavorizate;
7. ?coli moderne pentru copiii no?tri cu:
– mobilier func?ional;
– grupuri sanitare;
– ap? curent?;
– mijloace moderne de înv???mânt;
– laboratoare func?ionale, s?li ?i terenuri de sport;
8. Asigurarea transportului ?colar pentru to?i elevii;
9. Respectarea num?rului maxim de elevi din clase, prev?zut în lege;
10. Stoparea reducerilor de personal ?i asigurarea posturilor necesare func?ion?rii înv???mântului în condi?iile legii;
11. Condi?ii corespunz?toare de munc? ?i de via?? pentru personalul din înv???mânt;
12. Acces gratuit la formarea profesional? continu? a persoanlului din înv???mânt;
13. Depolitizarea educa?iei.

Pre?edinte,
Aurel Cornea

03.10.2010. 19:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password