FSLI/ Noua lege unică de salarizare în sistemul bugetar taie, din nou, veniturile profesorilor

1. Cadrele didactice din mediul rural vor primi în 2011 venituri reduse cu pân? la 60 la sut?. Potrivit noii legi de salarizare în sistemul bugetar, care se va aplica din 2011, sporul de rural a fost diminuat de la 5-80% din salariu (cât era prev?zut în Legea privind statutul personalului didactic), la 5-20% din salariu. Dac? în 2010 diferen?a procentual? a fost acoperit? prin sume compensatorii, în 2011 aceast? prevedere a fost eliminat?. În consecin??, cadrelor didactice care primeau spor de rural de peste 20% din salariu, nu li se mai acorda pl??i compensatorii. Reamintim Guvernului c? acest spor se acord? pentru a atrage personal calificat în mediul rural.

2. În proiectul de lege privind aplicarea în anul 2011 a Legii cadru privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice, apar în acela?i articol prevederi care se contrazic. Potrivit Art. 2.,a), în 2011, salariul de baz? se calculeaz? prin înmul?irea valorii coeficientului 1 (640 de lei) cu valoarea coeficien?ilor de ierarhizare prev?zu?i pentru fiecare func?ie din sistemul public. La acela?i articol literele c) ?i d) salariul de baz? din 2011 este egal cu cel aplicat la data de 31 decembrie 2010, respectiv cel diminuat cu 25 la sut?. În concluzie, în ciuda negocierilor purtate pân? acum cu reprezentan?ii Guvernului ?i a calculelor f?cute, nici anul viitor Executivul nu va fi în stare s? aplice legea unic? de salarizare în sistemul bugetar. Salariile de baz?, care se vor aplica, vor fi tot cele reduse cu 25 la sut?, dar la care se adaug? un coeficient de corec?ie. Valoarea acestui coeficient nu va putea acoperi suma redus? din salariu. De exemplu:

Profesor, grad I, vechime 25-30 de ani
Salariul de baz?

-2010 înainte de t?ierea de 25%: 2.365 lei
– 2010 dup? reducerea de 25% : 1.774 lei
– 2011, varianta : 640 lei x 3,79(coeficientul de ierarhizare): 2.427 lei
– 2011, varianta care se va aplica : salariul din decembrie 2010 x tran?a de corec?ie : 1.916 lei

3. Legea unic? de salarizare în sistemul bugetar plaseaz?, din nou, cadrele didactice în partea inferioar? a grilei de salarizare. Coeficientul maxim de salarizare acordat în înv???mântul preuniversitar este cel al unui profesor de grad I, cu 40 de ani vechime, respectiv 4,4. Potrivit grilei unice de salarizare, un astfel de profesor, este inferior unui secretar din prim?ria unei comune, cu cel mult trei mii de locuitori, sau unui ?ef birou din aceea?i institu?ie, c?rora le revine un coeficient de salarizare de 5,23. Nu contest?m preg?tirea profesional? a acestor angaja?i ?i nici importan?a ?i responsabilitatea func?iei pe care o au, dar atragem aten?ia Guvernului c? este inadmisibil ca oamenii valoro?i, cu experien?? de zeci de ani în înv???mânt, s? fie încadra?i în partea inferioar? a grilei de salarizare. Totodat?, reamintim Guvernului c? înv???mântul nu poate deveni un mediu atractiv pentru tineri, în condi?iile în care un profesor debutant este încadrat cu un coeficient de salarizare de doar 1,9.
F.S.L.I. solicit? ministrului Muncii ?i ministrului de Finan?e s? reia cu responsabilitate negocierile pe legea unic? de salarizare, s? corecteze gre?elile care apar în acest text de lege, s? acorde sume compensatorii ?i în 2011, pentru diminuarea sporului de rural ?i s? modifice grila unic? de salarizare pentru personalul didactic, prin acordarea unor coeficien?i de ierarhizare mai mari.

Pentru detalii suplimentare:

Contact:
Simion Hancescu, prim vicepre?edinte FSLI: 0722.779.716
Marilena Gheorghi??, Departament Comunicare FSLI: 0728.999.847

19.09.2010. 20:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password