FSLI/5 octombrie- Ziua Dascălilor Umiliţi

Peste opt mii de angaja?i din înv???mânt ?i-au cerut drepturile într-un miting de protest, organizat în Pia?a Victoriei, urmat de un mar? c?tre Ministerul Muncii ?i Ministerul Educa?iei

Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mânt a organizat ast?zi, între orele 11.00-12.30, un miting de protest în Pia?a Victoriei, la care au luat parte peste opt mii de salaria?i din educa?ie, membri de sindicat. Cu aceast? ocazie a fost prezentat? “Scrisoarea deschis? pentru îns?n?to?irea înv???mântului românesc”, document ce va fi transmis ulterior c?tre institu?iile statului.
Mitingul a fost urmat de un mar? de protest c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i c?tre Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, desf??urat între orele 12.30-13.30. Pân? la orele 14.00 au avut loc proteste în fa?a celor dou? ministere.
Manifesta?ia de ast?zi s-a desf??urat sub sloganul: “Salva?i ?coala româneasc?!” În urma protestului, mini?trii Daniel Petru Funeriu ?i Ioan Nelu Boti? i-au invitat la discu?ii pe reprezentan?ii F.S.L.I, care au înmânat membrilor Guvernului memorii cu nemul?umirile salaria?ilor din înv???mânt.
Mâine, la orele 17.00, la Ministerul Muncii vor avea loc negocieri privind legea de salarizare unitar? în sistemul bugetar, la care vor participa ?i reprezentan?ii F.S.L.I..

Revendic?ri:

Adoptarea noii legi a educa?iei care s? asigure reformarea sistemului;
Acordarea a cel pu?in 6% din P.I.B.;
Salarii decente pentru personal;
Corelarea programelor ?colare cu cerin?ele de pe pia?a muncii;
Modificarea programelor ?i a manualelor ?colare, pentru asigurarea unei calit??i în înv???mânt;
Combaterea abandonului ?colar ?i facilitarea accesului la educa?ie pentru categoriile defavorizate;
?coli moderne pentru copiii no?tri cu:
– mobilier func?ional;
– grupuri sanitare;
– ap? curent?;
– mijloace moderne de înv???mânt;
– laboratoare func?ionale, s?li ?i terenuri de sport;
Asigurarea transportului ?colar pentru to?i elevii;
Respectarea num?rului maxim de elevi din clase, prev?zut în lege;
Stoparea reducerilor de personal ?i asigurarea posturilor necesare func?ion?rii înv???mântului în condi?iile legii;
Condi?ii corespunz?toare de munc? ?i de via?? pentru personalul din înv???mânt;
Acces gratuit la formarea profesional? continu? a persoanlului din înv???mânt;
Depolitizarea educa?iei;
Abrogarea Legii nr. 118/2010 privind unele m?suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
Majorarea coeficien?ilor de salarizare, care revin angaja?ilor din înv???mânt, din grila prev?zut? în legea de salarizare unitar? a bugetarilor;
Majorarea salariului minim la 750 de lei, în 2011;
Reducerea vârstei de pensionare de 65 de ani, propus? în legea unic? a pensiilor;
M?suri de protec?ie social?.

F.S.L.I. v? reaminte?te c? pe site-ul www.fsli.ro a fost postat? peti?ia online:
“Salva?i ?coala româneasc?!” ?i invit?m popula?ia României s? o semneze, în dorin?a de a oferi copiilor no?tri un viitor mai bun, printr-o educa?ie mai bun?.

05.10.2010. 20:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password