FNME vrea discuţii cu Guvernul despre compania energetică

Federa?ia Na?ional? Mine-Energie (FNME) cere Guvernului s? respecte legisla?ia din domeniu ?i s? ini?ieze discu?ii cu partenerii sociali pe tema constituirii companiei energetice, apreciind c? înfiin?area acesteia va avea efecte negative atât pentru companiile implicate, cât ?i pentru economia româneasc?.

Copy-of-TURCENI-CE“Sesiz?m Guvernul T?riceanu c? încalc? cu bun? ?tiin?? legisla?ia na?ional?, în graba nejustificat? de a constitui Compania Na?ional? pentru Electricitate, care ar avea urm?ri negative atât pentru societ??ile ?i companiile implicate, cât ?i pentru economia României”, se arat? într-un comunicat de vineri al Federa?iei Na?ionale Mine-Energie. Conducerea Federa?iei Na?ionale Mine-Energie atrage aten?ia Guvernului c? nu s-a clarificat situa?ia Ordonan?ei de Urgen?? 101/2006 privind reorganizarea Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorb?ie cu Oficiul Participa?iilor Statului ?i Privatiz?rii în Industrie, “a c?rei discu?ie în Camera Deputa?ilor este în continuare blocat? de pre?edintele Bogdan Olteanu”.

Sindicali?tii sunt nemul?umi?i ?i de faptul c? nu s-a publicat proiectul de hot?râre privind constituirea acestei companii, nefiind astfel posibil? o dezbatere public?. “În schimb, se propune o hot?râre de Guvern în acest sens, în patru articole, al c?ror text nu clarific? absolut nimic legat de organizarea companiei, de administrarea pachetelor de ac?iuni sau de scopul constituirii companiei”, precizeaz? sursa citat?. Totodat?, sindicali?tii mai arat? c? acest proiect nu a fost discutat, conform legii, în comisiile de specialitate ale CES ?i nici în plenul CES, Guvernul nu a ?inut cont de solicit?rile ac?ionarilor ?i nu a respectat legisla?ia privind ajutorul de stat ?i nici strategia energetic? de gestionare a resurselor minerale, a rezervelor na?ionale de c?rbune.

“Având în vedere aspectele men?ionate, suntem convin?i c? exist? suficiente motive ca Guvernul României s? procedeze cu calm, respectând legisla?ia ?i s? ini?ieze discu?ii serioase cu to?i cei implica?i, inclusiv partenerii sociali, pentru a evita atât modific?rile periodice ale acestei hot?râri, cât ?i conflictele sociale inerente în cazul apari?iei sale”, se arat? în finalul comunicatului.

Proiectul de înfiin?are a companiei energetice na?ionale a fost prev?zut în documentul de strategie pentru sectorul energetic aprobat de Guvern în 2007. Ministrul Economiei ?i Finan?elor, Varujan Vosganian, a afirmat, la începutul lunii martie, c? noua structur? energetic? va cuprinde 40-50% din capacit??ile de produc?ie ?i ar putea derula în primul an de activitate investi?ii de un miliard de euro. Formarea companiei energetice integrate este prev?zut? ?i într-un proiect de hot?râre de Guvern, lansat, luni, în dezbatere public? de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) ?i care prevede majorarea capitalului social al Electrica prin aportul în natur? al produc?torilor de energie Hidroelectrica ?i complexurile energetice Turceni ?i Rovinari. Prima etap? a constituirii companiei energetice na?ionale const? în transferul Hidroelectrica din administrarea Ministerului Economiei ?i Finan?elor în admnistrarea AVAS, potrivit proiectului de act normativ.

Proiectul de act normativ a fost criticat de c?tre reprezentan?ii B?ncii Mondiale, unii anali?ti de pe pia?a de energie ?i sindicali?ti, care au solicitat Comisiei Europene s? intervin? pentru stoparea înfiin??rii companiei. Salaria?ii Hidroelectrica sus?in, într-o peti?ie transmis? Comisiei Europene (CE), c? viitoarea companie integrat? format? din Hidroelectrica, Electrica ?i dou? complexuri energetice va reprezenta “un abuz de pozi?ie dominant? pe pia??” ?i cer interven?ia comisarului european pentru Concuren??. Sindicatul Hidrosind, care reune?te salaria?ii Hidroelectrica, arat? în scrisoarea adresat? comisarului european pentru Concuren??, Neelie Kroes, c? noua structur? va concentra jum?tate din produc?ia de energie din România, va avea o pozi?ie dominant? pe pia?? ?i va determina un nivel sc?zut de competi?ie, cu consecin?e grave asupra produc?iei. Totodat?, sindicatul sus?ine c? înfiin?area companiei integrate va duce la netransparen?? în formarea pre?urilor, întrucât se va acorda “un ajutor de stat mascat exploat?rii c?rbunelui energetic inferior, cu consecin?e dramatice asupra mediului”.

Gigi Ciuncanu

16.04.2008. 05:14


Ciurica 18.04.2008. 13:58

cititor 16.04.2008. 12:21

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password