FMI: Scădere economică de 1,9% în 2010, creştere de 1,5% în 2011

Problemele regionale, inunda?iile ?i cererea intern? sc?zut? sunt cauzele ce au determinat FMI ?i CE s? revizuiasc? în jos prognoza privind cre?terea economic? a României în 2010. Din 2011, estimeaz? organismele interna?ionale, economia va reporni, cre?terea prognozat? fiind de 1,5%.

Ve?ti proaste pentru 2010, speran?e pentru la anul ?i laude la adresa m?surilor de austeritate ale Guvernului. Astfel se pot rezuma declara?iile reprezentantului FMI în România, Jeffrey Franks ?i ale lui Laurent Moulin, trimisul Comisiei Europene, în conferin?a comun? cu Banca Mondial? organizat? miercuri, drept concluzie a vizitei delega?iei interna?ionale în România.
Prima veste bun? este c? au fost îndeplinite condi?iile pentru eliberarea celei de-a treia tran?e a acordului cu FMI, CE ?i BM, a anun?at Laurent Moulin. Potrivit acestuia, ?intele de deficit vor fi atinse de România, atât în acest an cât ?i în 2011.
Vestea proast? e c? recesiunea nu se d? înc? dus? din România. PIB-ul va sc?dea în 2010 cu 1,9% potrivit prognozei revizuite a FMI. Ministrul Finan?elor, Sebastian Vl?descu, declara, s?pt?mâna trecut? c? noile estim?ri indic? o sc?dere economic? de 1,7 – 1,9% în acest an.
De vin? pentru ancorarea în recesiune ?i în 2010 sunt incertitudinile regionale, inunda?iile, sl?biciunile cererii interne. “Sl?biciunile cererii interne, incertitudinile regionale, precum ?i inunda?iile din ultima perioad? pot avea efecte negative asupra economiei. Ne-am revizuit în jos estimarea privind contrac?ia economiei în 2010, la 1,9%”, a spus Jeffrey Franks. Acestor aspecte li se adaug? ?i faptul c? România a trebuit s? fac? fa?? unui proces de consilidare fiscal? care, “de?i era foarte necesar, a pus presiuni asupra revenirii economice”.
În completare, Moulin a ?inut s? precizeze c? o influen?? asupra revenirii economice a României o vor avea ?i condi?iile regionale de la sfâr?itul lui 2010. “Aceast? rigoare fiscal? ar trebui s? fie suficient? pentru atingerea ?intelor. Pentru cre?tere, e nevoie de macrostabilitate”, a spus oficialul UE.
Economia României se va înscrie pe un trend pozitiv de-abia de la anul, preconizeaz? FMI ?i CE. “Economia va cre?te cu 1,5% – 2% anul viitor ?i chiar mai mult în 2012”, a spus ?eful misiunii FMI în România. FMi se a?teapt? ca cererea intern? s? creasc? la sfâr?itul lui 2010 ?i a precizat c? exporturile au început deja s?-?i revin?. “O parte dintre sectoarele economiei î?i revin ?i vedem altele în sc?dere. Ne a?tept?m la sfâr?itul acestui an s? vedem revenirea celor care sunt pe minus. Industria e în cre?tere, exporturile sunt în cre?tere, dar cererea intern? este sl?bit?. Vom avea un impact negativ din partea m?surilor de reform? fiscal?, dar pân? în 2011 ne a?tept?m la o cre?tere economic? mai puternic?”, a spus Franks.
Oficialii CE ?i FMI au l?udat m?surile luate de autorit??ile române pentru restrângerea cheltuielilor ?i combaterea deficitului bugetar. “Efortul extraordinar întreprins de autorit??i î?i va ar?ta roadele pe parcursul acestui an, vor da în curând rezultate prin sporirea încrederii în perspectivele financiare ale ??rii”, a spus Franks, ad?ugând c? aceste m?suri, de?i drastice, sunt absolut necesare pentru stabilitatea financiar? a ??rii. În plus, potrivit lui Moulin, aceste m?suri reprezint? precondi?ii pentru urm?toarele tran?e din acord.
Potrivit lui Franks în reforma finan?elor publice guvernul face progrese în ceea ce prive?te reducerea de personal. “Un sector public mai suplu va permite ca func?ionarii publici r?ma?i s? fie pl?ti?i mai bine”, a precizat economistul. Franks estimeaz? îns? c? ponderea concedierilor va fi mic?: “Trebuie s? recunoa?tem c? sectorul public a devenit prea mare. Din 2009, guvernul aplic? o politic? de înlocuire a unui angajat din ?apte care pleac?. Sper?m c? cele mai mari reduceri nu vor fi din concedieri ci din cei care pleac? voluntar. Va fi necesar? ?i concedierea unor persoane, dar cred c? ponderea va fi destul de redus?”.
Reformele vor restructura sistemul salariz?rii în sectorul public pentru a-l face mai transparent ?i mai echitabil. Reforma pensiilor va antrena o reducere a cheltuielilor publice începând cu anul viitor, a spus Franks, ?i va asigura c? sistemul public de pensii va fi sustenabil ?i pentru genera?iile viitoare. De asemenea implementarea strict? a legii responsabilit??ii fiscale este foarte important?, a declarat oficialul american.
Atât Franks cât ?i Moulin au subliniat importan?a unei absorb?ii mult mai bune a fondurilor europene, mai ales într-o astfel de perioad? de restric?ii bugetare severe. “Beneficiile României ar putea fi foarte importante din absorb?ia fondurilor structurale, care sunt de 20 de miliarde de euro, o sum? egal? cu pachetul de sus?inere pentru România”, a spus Moulin. Fondurile structurale trebuie s? fie o prioritate în urm?torii doi ani.
O misiune comun? a FMI ?i a Comisiei Europene a sosit în 26 iulie la Bucure?ti pentru o nou? revizuire a acordului cu România, fiind evaluat modul în care România a îndeplinit criteriile de performan? stabilite pentru finele lunii iunie ?i disutat nou set de prognoze macroeconomice.
În urma încheierii acestei revizuiri, Consiliul Director al FMI ar trebui s? supun? aprob?rii, în luna septembrie, eliberarea celei de-a ?asea tran?e din împrumut, în valoare de peste 900 milioane de euro.(realitatea.net)

04.08.2010. 12:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password