Festivalul Internaţional de Literatură Tudor Arghezii, Editia a XXIX-a, 21-24 mai 2009

Ajuns la cea de-a 29-a edi?ie, festivalul omagiaz? pe cel care r?mâne unul dintre cei mai mari scriitori ce i-a dat literatura român? de-a lungul timpului si î?i propune s? contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru cunoa?terea ?i promovarea operei argheziene, în ?ar? ?i peste hotare.
Festivalul se adreseaz? creatorilor de literatur? ?i exege?ilor în arghezologie din ?ar?, precum ?i vorbitorilor de limb? român? din comunit??ile de peste grani?e, cu preocup?ri în domeniu.
În organizarea Festivalului î?i aduc contribu?ia: Consiliul Jude?ean Gorj, Centrul Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale, Biblioteca Jude?ean? “Christian Tell”, Consiliul Local ?i Prim?ria Târgu-C?rbune?ti, ?coala Popular? de Art? Tg-Jiu, Centrul Cultural ?i Biblioteca “Tudor Arghezi” Tg-C?rbune?ti, alte institu?tii de cultur?, ligi, funda?ii, societ??i culturale, posturi de radio, cotidiene ?i edituri din Gorj.
Programul festivalului se desf??oar? în perioada 21-24 mai a.c., la Târgu-Jiu ?i Târgu-C?rbune?ti, localitatea de obâr?ie a scriitorului, având colaborarea Uniunii Scriitorilor din România.
Lucr?rile – dactilografiate într-un singur exemplar, pentru sec?iunile de concurs, precum ?i volumele pentru Opera Prima, Cuvinte Potrivite, ?i cele de arghezologie se primesc pân? la data de 15 mai a.c., pe adresa: Centrul Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Gorj, 210135 Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, jude¡ul Gorj, cod po?tal: 210135, cu men?iunea “Pentru Festivalul «Tudor Arghezi»”. La expediere se vor respecta obi?nuitele cerin?e: în plicul mare se introduce plicul mic cu motto, iar în interior se sigileaz? datele autorului, inclusiv un num?r de telefon, la care poate fi contactat.
Organizatorii î?i rezerv? dreptul de a publica unele lucr?ri prezentate în concurs, f?r? s? acorde drepturi de autor.
SEC?IUNI ?I PREMII
I. PREMIUL NA?IONAL DE LITERATUR? “TUDOR ARGHEZI” pentru Opera Omnia, atribuit pe criterii valorice unui scriitor român contemporan în valoare de 5000 lei.
II. Premiul TUDOR ARGHEZI, pentru Opera Omnia atribuit unui scriitor european contemporan de prestigiu. Premiul, în valoare de 1500 lei.
III. PREMIUL PENTRU «OPERA PRIMA»(volum de debut în poezie), în valoare de 1000 lei.
IV. SEC?IUNEA “CUVINTE POTRIVITE”, pentru volum de poezie în manuscris, deschis autorilor români nedebuta?i, având vârsta maxim? de 47 ani.
Manuscrisele nu trebuie s? dep??easc? 100 pagini. Se atribuie un singur premiu, în valoare de 1000 lei.
V. SEC?IUNEA «BILETE DE PAPAGAL», pentru grupaj de poezie.
La aceast? sec?iune pot participa poe?ii ce-?i a?teapt? consacrarea, cu un grupaj de minim 10 (zece) poezii dactilografiate, într-un singur exemplar. Se acord? urm?toarele premii:
Premiul I, în valoare de 800 lei, acordat de Centrul Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Gorj;
Premiul II, în valoare de 700 lei, acordat de Biblioteca Jude?ean? “Christian Tell”;
Premiul III, în valoare de 600 lei, acordat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi” Tg-C?rbune?ti.
La aceastå sec?iune vor mai fi acordate men?iuni ale unor edituri, funda?ii, reviste literare, posturi de radio etc., invitate în festival. Pentru aceastã sec?iune juriul are dreptul de a redistribui premiile. Câ?tig?torii locului I de la ultimele trei edi?ii nu sunt accepta?i în concurs.
VI. SEC?IUNEA DE ARGHEZOLOGIE, deschis? scriitorilor români pentru exegeze care au ca obiect de studiu via?a ?i opera lui Tudor Arghezi (studii publicate sau în manuscris).
Premiul în valoare de 1000 lei.
VII. SEC?IUNEA DE PROMOVARE A OPEREI ARGHEZIENE, deschis? participan?ilor de peste hotare, cu merite în traducerea sau ilustrarea grafic? a operei lui Tudor Arghezi, precum ?i în traducerea sau publicarea de exegeze despre via?a ?i opera acestuia ( monografii, studii, eseuri…).
Se atribuie trei premii, în sum? de 1500 lei fiecare.

20.05.2009. 21:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password