Exproprierile au o noua haina in 2011

Pe 23 decembrie 2010 a intrat în vigoare Legea nr. 255/2010 pri¬vind exproprierea pentru cauz? de utilitate pu¬bli¬c?, necesar? realiz?rii unor obiective de inte¬res na?ional, jude?ean ?i local, iar de la 1 februarie 2011 normele metodologice de aplicare a acesteia (HG 53/2011). Acestea stabilesc etapele procedurii de expropriere, precum ?i modul de acordare a desp?gubirilor c?tre proprietari.   
Expropriatorul are obliga?ia de a afi?a lista imobilelor ce urmeaz? a fi expropriate ?i pla¬nul topografic care con?ine coridorul de expropriere la sediul Consiliului Local ?i pe pagina proprie de Internet ?i de a notifica inten?ia de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere. Notificarea se transmite c?tre pro¬prietari prin po?t?. În termen de 30 de zile lucr?toare de la data notific?rii, proprietarii atest? dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea stabilirii desp?gubirilor.
Expropriatorul are obliga?ia emiterii deci¬ziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape. De¬cizia de expropriere produce efecte de la da¬ta emiterii ?i constituie titlu executoriu, f?r? al¬te formalit??i, pentru predarea bunului imobil împotriva celor expropria?i, dup? consem¬narea sumelor aferente desp?gubirii. La nivelul fiec?rei unit??i administrativ-te¬ri¬¬toriale, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere se va numi, prin de¬ci¬zie a expropriatorului, o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real ?i constat? acceptarea sau, dup? caz, neaccep¬ta¬rea cuantumului desp?gubirii de c?tre pro-prie¬tar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii.
În cazul în care exist? mai multe persoane in¬teresate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnat? de to?i, personal sau prin mandatar împuternicit cu procur? special? autentic?, iar procura se va ata?a cererii.
Comisia va emite o hot?râre de stabilire a desp?gubirilor care va cuprinde ?i men?iuni privitoare la valoarea desp?gubirilor ?i modul de plat? a acestora.
În cazul în care exist? mai multe persoane îndrept??ite s? primeasc? desp?gubiri, elibe¬rarea sumei în numerar se va face tuturor ti¬tularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procur? autentic? ?i special?, care vor sem¬na de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar.
Consemnarea desp?gubirilor se va face de c?tre expropriator la unit??i bancare, dup? ur¬m?¬toarea procedur?:
a) în cazul în care exist? un singur titular de drepturi reale, al c?rui drept este recunoscut de comisia constituit? de expropriator, ex¬propriatorul va consemna desp?gubirile pe nu¬mele acestuia;
b) în cazul în care exist? mai mul?i titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra des¬p?gubirilor, expropriatorul va consemna des¬p?gubirile pe numele tuturor. La cererea ex¬propriatorului unitatea bancar? va elibera desp?gubirile persoanelor care î?i probeaz? dreptul real în fa?a expropriatorului, în te¬me¬iul unei hot?râri judec?tore?ti definitive ?i ire¬vo¬cabile sau în temeiul unui alt act autentic prin care se consfin?e?te învoiala tuturor titula¬ri¬lor de drepturi reale cu privire la cuantumul desp?gubirilor ce le revin fiec?ruia dintre ei;
c) în cazul în care exist? mai multe persoa¬ne care pretind în contradictoriu un drept real, expropriatorul va consemna desp?gubirile pe numele tuturor p?r?ilor aflate în litigiu. La ce¬rerea expropriatorului, unitatea bancar? va eli¬bera desp?gubirile persoanei care î?i probeaz? dreptul real în temeiul unei hot?râri jude¬c?to-re?ti definitive ?i irevocabile;
d) în cazul în care titularul unic sau unul/ unii dintre titularii de drepturi reale a/au de¬cedat ?i procedura succesoral? a fost deschis?, expropriatorul va consemna desp?gubirile pe seama succesiunii într-un cont deschis pe nu¬mele notarului pe rolul c?ruia se afl? procedura succesoral?, cu men?iunea c? suma repre¬zint? desp?gubire în temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberat? de c?tre notar mo?tenitorilor, pe baz? de certificat de mo?¬tenitor sau în temeiul unei hot?râri ju¬de¬c?tore?ti definitive ?i irevocabile;
e) în cazul în care titularul unic sau unul/ unii dintre titularii de drepturi reale a/au de¬ce¬dat ?i succesiunea nu a fost deschis?, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii.
Av.Coltuc Marius
Fondator Casa de avocatura Coltuc
www.coltuc.ro
avocat@coltuc.ro
0745.150.894

16.02.2011. 12:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password