Executivul a adoptat proiectul de lege al Codul civil

Proiectul de lege privind Codul Civil, adoptat de Guvern.

Proiectul noului Cod civil încorporeaz? totalitatea reglement?rilor referitoare la persoane, rela?iile de familie ?i rela?iile comerciale. În plus, consecven?a a obligat ca opera de codificare s? aib? în vedere ?i dispozi?iile de drept interna?ional privat.

Proiectul Noului Cod civil este structurat pe ?apte c?r?i, precedate de un titlu preliminar:
– Cartea I, Despre persoane, va avea ca obiect de reglementare capacitatea civil? a persoanei fizice ?i juridice ?i va reintroduce în Codul civil dispozi?iile principalelor legi speciale în aceast? materie.
– Cartea a II-a, Despre familie, propune, în primul rând, o regândire a modalit??ii de reglementare a materiei familiei, renun?ându-se la ideea unui cod distinct care s? guverneze acest domeniu, a?a cum exist? în prezent.
– Cartea a III-a, Despre bunuri, unifica dispozi?iile în materia bunurilor, a dreptului de proprietate ?i a celorlalte drepturi reale, unele existente în reglement?ri disparate, ?inând cont de solu?iile din doctrin? ?i jurispruden?? în acest domeniu.
– Cartea a IV-a, Despre mo?tenire ?i liberalit??i, reglementeaz? materia succesiunilor ?i liberalit??ilor, în redactarea acesteia pornindu-se de la necesitatea revizuirii unor institu?ii precum testamentul, rezerva succesoral? sau raportul succesoral.
– Cartea a V-a, Despre obliga?ii, urm?re?te o abordare unitar? a raporturilor obliga?ionale, în sensul renun??rii la diviziunea tradi?ional? în raporturi civile ?i raporturi comerciale, ?i asigurarea unei protec?ii corespunz?toare a consumatorilor, perspectiv? ce se va reflecta în dispozi?iile referitoare la formarea contractului, integrarea clauzelor-standard în contract, reducerea clauzei penale, repararea prejudiciului nepatrimonial ?.a.
– Cartea a VI-a, Despre prescrip?ia extinctiv?, dec?derea ?i calculul termenelor, preia, cu îmbun?t??iri substan?iale, prevederile Decretului nr.167/1958, sistematizate pe probleme specifice (dispozi?ii generale, termenul prescrip?iei extinctive, cursul prescrip?iei extinctive, împlinirea prescrip?iei extinctive), la care se va ad?uga o reglementare general? a termenelor de dec?dere, aceasta din urm? constituind o noutate absolut? în dreptul civil român.
– Cartea a VII-a, Dispozi?ii de drept interna?ional privat consacr? autonomia de voin?? a so?ilor, în sensul posibilit??ii de a alege, în anumite limite, legea aplicabil? regimului matrimonial, reflectându-se, astfel, principiul instituit prin Conven?ia de la Haga din 1978 cu privire la legea aplicabil? regimurilor matrimoniale ?i reafirmat în Cartea verde a Comisiei Europene privind elaborarea unui Regulament european referitor la conflictele de legi în materia regimurilor matrimoniale, competen?a ?i recunoa?terea hot?rârilor judec?tore?ti.
Elaborarea unui nou Cod civil a fost impus? de necesitatea unific?rii normelor care guverneaz? raporturile de drept privat, în contextul în care la momentul actual, anumite materii sunt reglementate prin norme separate, ce au suferit modific?ri numeroase, operate, în special, în perioada comunist?.

12.03.2009. 14:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password