Eminescu, un profet al actualităţii româneşti

Pe cât de mare i-a fost harul poetic, la fel de mare i-a fost înzestrarea de jurnalist ?i de vizionar al vii­torului. Actualitatea operei publicistice a poetului nostru na?ional este absolut incredibil?, datorit? vizionarismului lui profetic, de mare cunosc?tor al… “eternit??ii locale”.
A scris în 1880, dar pare a descrie actualitatea politic? de azi.

Despre lumea româneasc? de azi:
“Plebea de sus face politic?, poporul de jos s?r?ce?te ?i se stinge din zi în zi de mul?imea greut??ilor ce are de purtat pe umerii lui… Clasele productive au dat înd?r?t; ??ranii au s?r?cit; industria de cas? ?i me?te?ugurile s-au stins cu des?vâr?ire, iar clasele improductive, oamenii ce încurc? dou? buchi pe hârtie ?i aspir? a deveni deputa?i ?i mini?tri, advoca?ii, s-au înmul?it cu asupr? de m?sur?, dau tonul, conduc opinia public?”.

Despre politic? ?i economie:
“De când lumea nu s-a v?zut ca un popor s? stea politice?te sus ?i economice?te jos; amândou? ordinele de lucruri stau într-o leg?tur? strâns?; civiliza?ia economic? e muma celei politice. Nu exist? alt izvor de avu?ie decât sau munca, fie actual?, fie capitalizat?, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari f?când avere f?r? munc? ?i f?r? capital nu mai e îndoial? c? ceea ce au ei a pierdut cineva”.

Despre mit? ?i alegeri:
“Mita e-n stare s? p?trunz? ori?iunde în ?ara aceasta; pentru mit? capetele cele mai de sus ale administra?iei vând sângele ?i averea unei genera?ii. Oameni care au comis crime grave se plimb? pe strade, ocu­p? func?iuni înalte, în loc de a-?i petrece via?a la pu?c?rie. Func­?iunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni strica?i, lovi?i de sentin?e judec?tore?ti… Elemente economice nes?n?toase, juc?tori la burs? ?i întreprinz?tori ?arlatani se ur­c?, cu repejune, în clasele superioare ale societ??ii omene?ti”.

Despre partidele politice:
“Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale care calc? f?g?duielile f?cute na?iei în ajunul alegerilor ?i trec, totu?i, drept reprezentan?i ai voin?ei legale ?i sincere a ??rii. Cauza acestei organiz?ri stricte e interesul b?nesc, nu comunitatea de idei, organizare egal? cu aceea a partidei ilustre Mafia ?i Camorra, care miroase de departe a pu?c?rie”.

Despre administra?ie ?i emigra?ie:
“Oare nu e carac­teristic pentru tratamentul de care se bucur? popula?iile noastre din partea administra?iei ?i a fiscului când constat?m c?, în acela?i timp în care zeci de mii de str?ini imigreaz? în fiece an, românii, din contr?, p?r?sesc ?ara lor, ca ?oarecii o corabie care arde, ?i c? emigreaz??”.

Despre clasa politic?:
“Uzurpatori, demagogi, capete de­?arte, lene?i care tr?iesc din sudoarea poporului, f?r? a o com­pensa prin nimic, ciocoi boiero?i ?i fudui, mult mai în­fu­mu­ra?i decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ??rii”.

Dpre guvernan?ii de azi:
“P?rerea mea individual? e c? politica ce se face azi în România ?i dintr-o parte ?i din­tr-alta e o politic? necoapt?”…

Despre viitorul neamului românesc:
“Vom avea de-acum înainte domina?ia banului interna?ional, impus? de str?­ini; libertatea de munc? ?i tranzac?iuni. Peste tot cre­din?ele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura se­colului, mân?-n mân? cu s?r?cia claselor lucr?toare, ame­nin?? toat? cl?direa m?rea?? a civiliza?iei cre?tine. Shakespeare cedeaz? în fa?a bufoneriilor ?i dramelor de in­cest ?i adulteriu, cancanul alung? pe Beethoven, ideile mari asfin?esc, zeii mor”.

28.02.2014. 21:30


scchimbul de noapte 01.03.2014. 00:25

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password