Elevii gorjeni, lemn Tănase la învățătură, profesorii aleargă după fonduri europene

• Pe la col?uri se vorbe?te despre dosare penale

Psihoza acces?rii de fonduri ?i proiecte europene a cuprins ?i înv???mântul gorjean. Fondurile oferite de Uniunea European?, menite s? ajute înv???mântul din România sunt din ce în ce mai râvnite ?i la Gorj, dar calitatea actului educa?ional tot scade.
Surse din Bucure?ti ne-au informat c? în curând pe la Gorj o s? fie deranj mare în sistemul de înv???mânt, tocmai pe tema acces?rii acestor fonduri europene.

Se vorbe?te despre o anchet? foarte serioas? pentru c? sunt dasc?li (unii dintre ei cu func?ii de conducere) care, cu ajutorul unor „binevoitori dezinteresa?i“ de prin Bucure?ti au accesat tot felul de proiecte ?i fonduri, iar banii au fost cheltui?i cam aiurea, pentru c? rezultatele nu se v?d de nici o culoare, ba mai mult decât atât sunt persoane, care pe la col?uri spun c? profesorii, în loc s? se ocupe de elevi caut? s? ob?in? parteneriate f?r? efect, dar care garanteaz? excursii ?i alte venituri.

• Scandal cu plimb?relile prin Europa

O delega?ie de la Inspectoratul ?colar Jude?ean Gorj, în frunte cu inspectorul ?colar general Ion Isfan a vizitat zilele trecute regiunea Granada din Spania. Schimbul de experien?? se dore?te benefic, atât pentru elevi, cât ?i pentru profesori, îns?, nu de mult în Gorj s-a iscat un scandal în urma unei astfel de delega?ii. Isfan, mai mul?i inspectori ?colari ?i conduc?tori de licee tehnologice au beneficiat de programul „Leonardo Da Vinci“, a?a cum s-a întâmplat ?i în alte cazuri. O mul?ime de inspectori ?colari ?i profesori caut? s? acceseze astfel de proiecte, pentru c? d? bine la evaluarea profesional? ?i poate aduce, pe lâng? excursii, chiar salarii de merit, astfel de parteneriate fiind cel mai bine punctate în fi?a personal?.

Un adev?rat scandal a avut loc în acest an la Liceul Ro?ia de Amaradia unde 15 elevi trebuiau s? plece într-o excursie în Germania. Coordonatorul proiectului, profesorul de chimie Georgiana Sichitiu, a fost dat? jos din autocar de directorul ?colii, Cristinel Faiter, pe motiv c? profa de chimie nu avea cazierul la dosar! (???) În locul profesorului Sichitiu, în excursie a plecat fiica directorului Faiter, ?i ea cadru didactic la aceea?i institu?ie. S-au f?cut acuza?ii cu cheltuirea aiurea a celor 55.000 de euro aloca?i pentru desf??urarea proiectului, dar toat? lumea a t?cut, fiecare fiind împ?cat cu un presupus… „beneficiu“.

• Dezastru la simulare, dar Isfan se laud? cu accesarea fondurilor europene

Inspectorul ?colar general, Ion Isfan, s-a l?udat c? institu?ia pe care o conduce a reu?it s? acceseze patru proiecte europene foarte importante pentru înv???mântul din Gorj. Acestea, sub denumirea POSDRU, trebuiau puse în aplicare în patru direc?ii:

1.Competen?e cheie pentru un Bacalaureat de succes;

2.Dezvoltarea de componente cheie pentru evalu?ri na?ionale de succes;

3.Elevi mai performan?i, p?rin?i implica?i;

4.Inova?ie ?i performan?? în preg?tirea elevilor din licee.

Bani pentru desf??urarea acestor proiecte s-au alocat, îns? rezultatele de la simularea pentru Bacalaureat de la Gorj au fost dezastruoase. Profesorii primesc salarii pentru a preg?ti elevii la ?coal?, s-au accesat ?i fonduri pentru preg?tirea suplimentar? a elevilor (ce mai fac profesorii la orele de curs?), iar la liceul de la Turceni o clas? întreag? r?mâne corigent? la matematic?. Rezultatele de la simularea bacalaureatului au dovedit c? banii europeni sunt cheltui?i nechibzuit, ca s? nu plec?m urechea la bârfe care vorbesc despre adev?rate afaceri ilegale.

La nivel de Gorj, la clasa a XII-a 57,87% dintre participan?ii la simulare au ob?inut note peste cinci la materia Limba ?i Literatura Român?, acelea?i note au fost ob?inute de 40,65% dintre elevi la proba obligatorie, matematic? sau istorie. La clasa a XI-a rezultatele sunt ?i mai slabe, iar toate acestea se pare c? au determinat organele abilitate s? se întrebe cum se acceseaz? proiectele ?i fondurile la nivel de Inspectorat ?colar la Gorj ?i cum au fost folosi?i atâ?ia bani, în vreme ce rezultatele sunt catastrofale.

• Mihai APOSTOL

11.04.2014. 22:28


loredana 13.04.2014. 10:10

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password