Elevii din România își aleg noul lider

În perioada 7-10 februarie 2013, se desf??oar? la Gala?i, cu sprijinul Inspectoratului ?colar Jude?ean Gala?i, al Universit??ii Dun?rea de Jos ?i al altor parteneri educa?ionali, Adunarea General? a Consiliului Na?ional al Elevilor. Lucr?rile vor începe în diminea?a zilei de 8 februarie, în prezen?a dlui. prof. univ. Remus Pricopie, Ministrul Educa?iei Na?ionale, precum ?i a altor reprezentan?i ai Guvernului ?i ai autorit??ilor locale.

În cadrul evenimentului va fi prezentat raportul de activitate pentru anul 2012, vor avea loc alegeri pentru func?iile de Pre?edinte, Secretar al Departamentului Organizare Intern? ?i Secretar al Departamentului de Comunicare ?i Educa?ie, dar ?i dezbateri pentru stabilirea strategiei ?i direc?iilor de dezvoltare ale Consiliului Na?ional al Elevilor pentru anul 2013.

La eveniment vor fi prezen?i peste 200 de elevi, reprezentându-?i colegii din toate jude?ele ??rii, care vor lucra în diverse ateliere tematice pentru analiza realit??ii ?colare din România, con?tientizarea importan?ei parteneriatului educa?ional ?i afirmarea rolului de structur? consultativ? pentru ministerul de resort.

Alegerea noului pre?edinte al Consiliului Na?ional al Elevilor va încheia procesul electoral al elevilor. Primele alegeri din cadrul substructurilor au avut loc în luna octombrie, atunci când elevii ?i-au ales prin vot direct reprezentan?ii la nivelul unit??ilor de înv???mânt, urmând ca o lun? mai târziu, Consiliile Jude?ene ale Elevilor s?-?i aleag? reprezentan?ii la nivel jude?ean. Conferin?ele celor opt Consilii Regionale ale Elevilor au avut loc în luna decembrie 2012, în cadrul c?rora au fost desemna?i vicepre?edin?ii structurii.

Consecven?i principiului reprezentativit??ii, la finalul lucr?rilor Adun?rii Generale – care vor fi transmise live prin intermediul platformei suport a organiza?iei, www.wedu.ro – ?i al c?ror rezumat va fi prezentat zilnic , elevii se vor întoarce în structurile ?colare din care fac parte unde, al?turi de colegii lor, vor ini?ia ?i desf??ura activit??i în conformitate cu direc?iile de dezvoltare organiza?ional? stabilite.

Despre Consiliul Na?ional al Elevilor
Consiliul Na?ional al Elevilor din România a fost înfiin?at în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Elevilor func?ioneaz? în baza Regulamentului de organizare ?i func?ionare aprobat prin ordin de ministru nr.4247 din 21.06.2010.
Consiliile Elevilor sunt singurele structuri care ap?r? interesele elevilor la nivel local ?i na?ional, promotori ai dezvolt?rii climatului ?colar, dar ?i un cadru de dezvoltare, de educa?ie civic? autentic? ?i de formare a unor cet??eni responsabili.
Consiliul Na?ional al Elevilor este structura care reprezint? în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratiz?rii ?colii ?i încuraj?rii rela?iei de parteneriat profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii î?i pot alege reprezentan?ii pe baza principiului legitimit??ii, pot formula puncte de vedere specifice lor ?i pot elabora propuneri pentru îmbun?t??irea calit??ii vie?ii ?colare.
Delegatia Gorj este formata din: Dungan Emanuela, Opirlescu Aida, Rosulescu Georgiana si Boruga Dragos

Redactor Biroul de Presa Consiliul Judetean Gorj,
Alexandra Smarandoiu

07.02.2013. 23:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password