Electra şi Hidroenergetica aprobate de Guvern


Electra va fi conduse de c?tre Constantin B?l??oiu, directoru general al Complexului Energetic Craiova, iar Hidroenergetica îl va avea în fruntea sa pe Mihai David , directorul general al Hidroelectrica

Adriean Videanu:” Ast?zi Guvernul a aprobat Hot?rârea de Guvern privind înfiin?area celor dou? companii na?ionale energetice „Electra” ?i „Hidroenergetica”. Fa?? de ceea ceea ce ?tia?i s-a produs o mic? modificare din ra?iuni de continuitate ?i, a? putea spune, de credibilitate a companiei: s-a acceptat acest amendament – Hidroenergetica.
Avem nevoie de dou? companii mari, comparabile cu companiile energetice din zon?, atât ca dimensiune, cât ?i ca structur? în ceea ce înseamn? produc?ia de energie.
Produc?ia de energie ast?zi, în România, este una rigid?. Avem produc?tori de c?rbune, produc?tori pe nuclear, produc?tori pe hidro, ?i nu avem create condi?iile unei competi?ii reale, pentru c? niciodat? nu se pot pune în competi?ie produc?torul pe hidro cu produc?torul de c?rbune, în ceea ce înseamn? valorificarea în mod transparent, pe pia??, a energiei. De aceea, ?i în decursul timpului au ap?rut ?i „b?ie?ii de?tep?i” ?i situa?ii anacronice pentru pia??.

Finalitatea acestui demers este aceea de a valorifica resursele energetice de baz?, asigurarea securit??ii ?i independen?ei energetice a României, dar ?i asigurarea resurselor financiare pentru investi?iile de care avem nevoie în continuare. Pentru c? sunt investi?ii, atât în ceea ce înseamn? capacit??ile de produc?ie pe care le avem – multe dintre ele învechite, ?i va trebui s? realiz?m investi?ii care s? înlocuiasc? capacit??ile de produc?ie existente, dar ?i din punct de vedere al tranzac?iei de energie.
Odat? cu înfiin?area celor dou? companii, ceea ce se va comercializa pe pia?a liber? este energia, ?i nu va mai fi energie hidro, energie termo ?i energie nuclear?. Va fi un mix de energie, iar managementul celor dou? companii î?i va face propria politic? într-o condi?ie de competi?ie în pia??. Vreau s? ?ti?i c? am avut în vedere ca ?i costul unitar actualizat s? fie similar în cele dou? companii, ca premisa competi?iei s? fie una egal?. Cotele de pia?? de?inute de cele dou? companii sunt relativ egale ?i inten?ion?m s? cre?m prin parteneriatele publice-private pe care Guvernul le va ini?ia, fie c? vorbim de a doua central? nuclear?, fie c? vorbim de unit??ile 3, 4, care în momentul de fa?? sunt în proces de execu?ie, fie c? vorbim de a doua hidrocentral? pe Dun?re, fie c? vorbim de Tarni?a, care este în licita?ie în momentul de fa??, toate aceste investi?ii noi se vor face în parteneriat public-privat, astfel încât cota de pia?? a celor dou? companii s? scad? ?i s? apar? al?turi de competi?ia între cele dou? companii ?i competi?ia produc?torilor priva?i.

Totodat?, externaliz?m poten?ialele joint-venture-urilor pe care le avem azi cu CEZ, ENEL, ELECTABEL la Gala?i, Br?ila ?i Borze?ti, astfel încât ele vor fi entit??i care vor produce energie într-un parteneriat public-privat.

Vreau s? v? asigur c? nu va cre?te pre?ul la energie datorit? înfiin??rii celor dou? companii. Ave?i cu to?ii informa?iile a ceea ce s-a întâmplat anul trecut în pia??. Practic, nu structura companiilor este cea care va determina cre?terea pre?ului, ci pia?a îns??i va fluctua: va scade, va cre?te. Din punct de vedere al cre?terii performan?ei companiilor, aici v? pot asigura, ?i v? pot da un singur exemplu: într-una din cele dou? companii, în Electrica, avem trei grupuri: Turceni, Rovinari ?i Craiova, care, conform deciziei dispecerului energetic na?ional, fiecare complex î?i ?ine un grup în rezerv?. În noua companie va fi nevoie de un singur grup, pentru toate cele trei complexe energetice care s? r?mân? în rezerv? ?i va cre?te eficien?a, în opinia noastr?, cu aproximativ 15%. În plus, complexele ast?zi au ?i propriile lor mine, care produc c?rbunele la un cost mai mare decât SNLO, dar fiind c? ale lor, iau cu prioritate, în noua structur? va fi o singur? divizie de exploatare minier?, unde eficien?a economic? este cea care va prima. Am vrut s? v? dau numai aceste câteva exemple, care vor demonstra c? va cre?te eficien?a.

Reporter: /…/
Adriean Videanu: Am dat un ordin ?i l-am mandatat pe Costel B?l??oiu, directorul de la Complexul Energetic Craiova, s? se ocupe de coordonarea înfiin??rii Companiei Na?ionale Electra ?i lui Mihai David de la Hidroelectrica, pentru Compania Hidroenergetica.

Reporter: Cele dou? companii pornesc cu dou? cote de pia?? foarte importante. În timp a?i spus c? se vor reduce. Vor ap?rea noi actori. Vor fi închise capacit??i de la cele dou? companii. Ce ve?i face cu termocentralele care nu respect? cerin?ele europene de mediu?
Adriean Videanu: Nu vom închide absolut nimic. S? ?ti?i c? a fost una din preocup?rile noastre majore, inclusiv în timpul al dezbaterilor publice. Faptul c? s-a întârziat mult procesul de investi?ii în problemele de mediu, desulfur?rile, ?lamul greu, pe care le ?ti?i foarte bine, companiile trebuie s?-?i creeze resursele necesare s? fac? investi?iile de mediu, fiind un angajament al României în Tratatul de aderare, iar, luate individual, nici o companie nu putea s?-?i genereze resursele, ca s? poat? s?-?i realizeze aceste investi?ii. A fost un obiectiv pe care l-am avut în vedere, companiile în întregul lor î?i vor genera resursele financiare necesare s?-?i rezolve ?i problemele de mediu.

Reporter: ?i ce face?i cu datoriile?
Adriean Videanu: Avem dou? probleme, recunosc. Ele sunt la nivelul Companiei Na?ionale a Huilei, dar dup? cum ?ti?i au f?cut notificare c?tre Bruxelles privind stingerea datoriilor la Compania Na?ional? a Huilei, este un proces în derulare. ?i mai avem aspecte care ?in de Termoelectrica ?i ELCEN, unde încerc?m s? g?sim solu?ii. Obiectivul pe care îl avem, dup? aprobarea ast?zi, în structura celor dou? companii s? nu ducem balastul pierderilor companiilor care fac parte component? din aceste companii.

Reporter: Ce se întâmpl? dac? Consiliul Concuren?ei nu va fi de acord?
Adriean Videanu: Am discutat de fiecare dat? cu Consiliul Concuren?ei. Vom încerca s? g?sim solu?iile legale din acest punct de vedere. Suntem în procedur?, am notificat Consiliul Concuren?ei. Permite?i-mi s? m? rezum numai la aceast? apreciere.

Reporter: La cât se ridic? nivelul datoriilor unit??ilor?
Adriean Videanu: Vreau s? v? spun, Compania Na?ional? a Huilei are o pierdere de aproape un miliard de euro, dar este o pierdere generat?, s? spun a?a, de o decizie politic? luat? în decursul timpului ?i nu neap?rat de func?ionarea companiei. Acest lucru, în opinia noastr?, poate face obiectul unei analize favorabile la Bruxelles. Se încadreaz? în zona ajutorului de stat eligibil, în condi?iile în care compania demonstreaz? c? nu din func?ionarea operativ? a companiei a avut loc aceast? pierdere, ci datorit? unor decizii politice din decursul timpului.

Reporter: Ce decizii a?i luat în leg?tur? cu situa?ia de urgen?? instituit? în privin?a aprovizion?rii cu gaze naturale. Ve?i ridica aceast? situa?ie de urgen???
Adriean Videanu: Da. Ast?zi am ridicat situa?ia de urgen??. S-a întrunit comisia de coordonare pe gaze – a fost condus? de secretarul de stat Tudor ?erban. Am ?inut permanent leg?tura cu dânsul, chiar dac? am fost la ?edin?a de guvern, ?i ast?zi s-a ridicat situa?ia de urgen??. A? vrea s? pun cap?t unor specula?ii, care s-au f?cut în pres?. Nu s-a achizi?ionat nici un gram de p?cur? în aceast? perioad?. Situa?ia de urgen?? reprezint? suportul legal pentru a putea întrerupe anumi?i agen?i economici, altfel pot apare litigii comerciale cu furnizorii de gaze. Situa?ia de urgen?? în opinia noastr? nu se mai impune ?i am dispus ridicarea ei ast?zi.

Reporter: A?i vorbit despre o eficien?? mai mare a celor dou? companii. Popula?ia se poate a?tepta ?i la o izbucnire a pre?ului electricit??ii?
Adriean Videanu: Uita?i-v? la pre?ul mediu de tranzac?ionare al energiei electrice în cursul anului 2009 ?i o s? constata?i o sc?dere extraordinar?. Am avut un pre? mediu de comercializare de 147,5 RON/MW în condi?iile în care, în 2008, acesta a fost undeva la aproape 180 RON. Pia?a este cea care reglementeaz?. Sigur, avem consumatorii captivi, unde avem aceea enegie reglementat?. La fel de adev?rat, trebuie s? fiu foarte correct, în zona energiei reglementate va trebui s? r?mân? în viitor numai popula?ia ?i institu?iile publice: spitale, cre?e, gr?dini?e, s.a.m.d. În rest, to?i ceilal?i vor trebui s? intre în pia?a liber?. Via?a a demonstrat c?, uneori, pia?a liber? este mai avantajoas? decât pia?a reglementat?, a?a c? pre?ul energiei nu mai poate fi dictat de nimeni, decât pe pia??.

Reporter: Apropo de pia?a liber?, cum ve?i prezenta la Bruxelles graficul privind liberalizarea pre?urilor la gaze?
Adriean Videanu: Este un subiect care nu ne creeaz?, în momentul de fa??, o problem?. România are, din punctul meu de vedere, o pia?? liber?. Sigur, liberalizarea pre?ului la gaze nu înseamn? neap?rat cre?terea pre?ului la gaze. Vom l?sa ca pia?a s? fie liber?. Avem în evaluare acest lucru. Eu sper ca, pân? la sfâr?itul acestui an, s? avem un calendar exact a ceea ce înseamn? liberalizarea integral? a pre?urilor.

Reporter: E un termen, pân? în martie?
Adriean Videanu: Nu avem un deadline, trebuie s? prezent?m numai calendarul. Fiind ?i o perioad? de criz? cred c? trebuie s? abord?m prudent acest lucru.(Guvernul României)

29.01.2010. 23:33


ENERGY GORJ 30.01.2010. 00:41

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password