„Elaborarea Strategiei Guvernamentale pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri”

Mar?i, 2 februarie, a avut loc lansarea oficial? a proiectului „ Elaborarea Strategiei Guvernamentale pentru
îmbun?t??irea ?i dezvoltarea mediului de afaceri”.

Proiectul este finan?at prin Programul Opera?ional „Dezvoltarea Capacit??ii Administrative” de c?tre Fondul Social European,
în baza contractului de finan?are încheiat între Ministerul Întreprinderilor Mici ?i Mijlocii, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri (în
prezent Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri – MECMA), în calitate de Beneficiar ?i Ministerul
Administra?iei ?i Internelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Opera?ional „Dezvoltarea Capacit??ii
Administrative”.

Proiectul este implementat de c?tre MECMA, pe o perioad? de 6 luni ?i are o valoare total? eligibil? de 3.044.590,00 lei.

• finan?are nerambursabil? prin PO DCA: 2.587.901,50 lei
• contribu?ia MECMA: 456.688,50 lei.
Obiectivele urm?rite prin implementarea proiectului se refer? la:
• Crearea cadrului pentru elaborarea Strategiei pentru îmbun?t??irea mediului de afaceri prin analiza situa?iei actuale în ceea ce prive?te mediul de afaceri din România. Analiza are ca scop cre?terea
capacit??ii MECMA de a evalua ?i anticipa problemele, nevoile, dar ?i oportunit??ile mediului de afaceri, în vederea formul?rii Strategiei.
• Realizarea Strategiei Guvernamentale pentru îmbun?t??irea mediului de afaceri, bazat? pe indicatori de calitate ?i benchmarking, axat? pe 3 piloni principali: (1) încurajarea investi?iilor productive (române?ti ?i
str?ine), (2) sprijinirea si stimularea initiativei private, (3) sus?inerea profesiilor liberale;
• Identificarea unui set de indicatori ?i elaborarea unei metodologii pentru monitorizarea ?i evaluarea strategiei;
• Îmbun?t??irea cooper?rii inter-institu?ionale dintre MECMA ?i celelalte institu?ii cu atribu?ii directe sau indirecte în sprijinirea ?i îmbun?t??irea mediului de afaceri, prin consultarea direct? a acestora în decursului elabor?rii strategiei.

Scopul proiectului îl reprezint? realizarea de documente programatice guvernamentale pe termen mediu ?i lung
(strategii) cu resurse proprii, calificate la standarde europene, în domeniul planific?rii strategice.
Aceasta presupune ac?ionarea în dou? direc?ii prioritare:
• derularea unor activit??i care s? contribuie la îmbun?t??irea mediului de afaceri din România, printr-un
efort de planificare strategic?, care s? permit? o abordare coerent? a acestui proces;
• îmbun?t??irea capacit??ii MECMA de planificare strategic?, de analiz?, evaluare ?i monitorizare, prin
crearea unei metodologii specifice de monitorizare ?i evaluare a Strategiei de îmbun?t??ire a mediului de
afaceri din România.
În deschiderea evenimentului, a fost prezentat mesajul transmis de catre doamna Irinel Cristu, Secretar de Stat
in cadrul MECMA.
(MECMA)

02.02.2010. 19:12Micul Dictator
02.02.2010. 23:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password