Drepturile şi obligaţiile contribuabilului în timpul desfăşurării inspecţiei fiscale

În contextul înmul?irii controalelor fiscale, contribuabilii trebuie s?-?i cunoasc? foarte bine atât drepturile, cât ?i obliga?iile. Prin tradi?ie, românii au o atitudine defensiv? în timpul inspec?iilor fiscale, depunând
eforturi importante pentru p?strarea unor rela?ii amiabile, spun avoca?ii afilia?i companiei KPMG. Totu?i, în ultima perioad? se observ? schimb?ri, contribuabilii realizând c? trebuie s?-?i apere activ drepturile. „Pe fondul lipsei acute de resurse financiare la bugetul statului, ne a?tept?m la o intensificare a activit??ilor de inspec?ie fiscal?, de urm?rire ?i executare a crean?elor stabilite prin actele de control, ceea ce amplific? riscul cre?terii presiunii fiscale, respectiv a cheltuielilor reprezentând impozite, taxe ?i contribu?ii, precum ?i a costurilor corelative acestora (dobânzi de întârziere, penalit??i, amenzi).”

Drepturile contribuabilului
Dreptul de a fi în?tiin?at despre ac?iunea de inspec?ie fiscal? prin transmiterea unui aviz de inspec?ie fiscal? care va cuprinde: temeiul juridic ?i data de începere a inspec?iei; obliga?iile fiscale ?i perioadele ce urmeaz? a fi supuse inspec?iei fiscale; posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspec?iei fiscale.

Avizul se comunic? în scris, înainte de începerea inspec?iei fiscale:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b) cu 15 zile pentru ceilal?i contribuabili.

Comunicarea avizului de inspec?ie fiscal? nu este necesar? îns? în cazul controlului inopinat ?i al controlului încruci?at. (Controlul inopinat const? în activitatea de verificare faptic? ?i documentar?, în principal, ca urmare a unei sesiz?ri cu privire la existen?a unor fapte de înc?lcare a legisla?iei fiscale, f?r? anun?area în prealabil a contribuabilului. Controlul încruci?at const? în verificarea documentelor ?i opera?iunilor impozabile ale contribuabilului, în corela?ie cu cele de?inute de alte persoane; controlul încruci?at poate fi ?i inopinat).

Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele ?i contribu?iile sociale aflate în cadrul termenului de prescrip?ie. Termenul de prescrip?ie a dreptului de a stabili obliga?ii fiscale este de 5 ani ?i începe s? curg? de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui în care s-a n?scut crean?a fiscal?. Îns?, în cazul în care obliga?ia fiscal? rezult? din s?vâr?irea unei fapte prev?zute de legea penal?, termenul de prescrip?ie este de 10 ani ?i curge de la data s?vâr?irii faptei ce constituie infrac?iune sanc?ionat? ca ata¬re printr-o hot?râre judec?toreasc? definitiv?.
Aten?ie îns? c? aceste termene pot fi întrerupte la orice act încep?tor de executare care poate fi ?i o notificare, ceea ce înseamn? c? prescrip?ia o ia de la început din momentul întreruperii. La contribuabilii mari, perioada supus? inspec?iei fiscale începe de la sfâr?itul perioadei controlate anterior. La celelalte categorii de contribuabili inspec?ia fiscal? se efectueaz? asupra crean?elor n?scute în ultimii 3 ani fiscali pentru care exist? obliga?ia depunerii declara?iilor fiscale.
Dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspec?iei fiscale. Amânarea datei de începere a inspec?iei fiscale se poate solicita, o singur? dat?, pentru motive justificate.
Dreptul de a fi verificat o singur? dat? pentru fiecare impozit, tax? sau contribu?ie social? ?i pentru fiecare perioad? supus? verific?rii/impozit?rii. Prin excep?ie, conduc?torul inspec?iei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dac?, de la data încheierii inspec?iei fiscale ?i pân? la data împlinirii termenului de prescrip?ie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectu?rii verific?rilor sau erori de calcul care influen?eaz? rezultatele acestora.
Dreptul de a fi informat pe parcursul desf??ur?rii inspec?iei fiscale asupra constat?rilor rezultate din inspec?ia fiscal?.
Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informa?ii. Numai dac? pe timpul desf??ur?rii inspec?iei fiscale starea de fapt fiscal? nu a fost clarificat? de c?tre contribuabilul asupra c?ruia se desf??oar? inspec?ia, organul poate solicita informa?ii ?i altor persoane, care vor fi luate în considerare numai în m?sura în care sunt confirmate ?i de alte mijloace de prob?.
Dreptul de a refuza furnizarea de informa?ii. So?ul/so?ia contribuabilului supus inspec?iei ?i rudele pân? la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informa?ii, efectuarea de expertize, precum ?i prezentarea unor înscrisuri. De asemenea, preo?ii, avoca?ii, notarii publici, consultan?ii fiscali, executorii judec?tore?ti, auditorii, exper?ii contabili, medicii ?i psihoterapeu?ii pot refuza s? furnizeze informa?ii cu privire la datele de care au luat cuno?tin?? în exercitarea activit??ii lor.
Dreptul de a beneficia de asisten?? de specialitate pe toat? durata exercit?rii inspec?iei.
Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal în privin?a informa?iilor furnizate organelor de inspec?ie. În categoria informa?iilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intr? datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura ?i cuantumul obliga?iilor fiscale, natura, sursa ?i suma veniturilor debitorului, pl??i, conturi, încas?ri, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informa?ii ob?inute din declara?ii ori din documente prezentate de c?tre contribuabil sau orice alte informa?ii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercit?rii atribu?iilor de serviciu.
Dreptul de a primi dovada scris? în cazul re?inerii unor documente de c?tre organele de inspec?ie fiscal?.
Dreptul de a cunoa?te rezultatele inspec?iei fiscale. La încheierea inspec?iei fiscale organul fiscal trebuie s? poarte o discu?ie final? cu contribuabilul asupra constat?rilor ?i consecin?elor lor fiscale. Data, ora, locul ?i problematica discu?iei v? vor fi comunicate în timp util. Contribuabilul are dreptul s?-?i prezinte în scris punctul de vedere cu privire la constat?rile inspec?iei fiscale. De asemenea, dup? încheierea inspec?iei fiscale, în cazul în care nu se modific? baza de impunere aferent? impozitelor, taxelor, contribu?iilor sociale ?i altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspec?iei fiscale, acest fapt va fi comunicat în scris.
Dac? în urma inspec?iei fiscale se modific? baza de impunere a obliga?iilor bugetare supuse inspec?iei fiscale, se va comunica Decizia de impunere privind obliga?iile fiscale suplimentare stabilite de inspec?ia fiscal?.

Obliga?iile contribuabilului
Potrivit art. 106 din Codul de procedur? fiscal?, contribuabilul are obliga?ia s? colaboreze la constatarea st?rilor de fapt fiscale. Acesta este obligat s? dea informa?ii, s? prezinte la locul de desf??urare a inspec?iei fiscale toate documentele, precum ?i orice alte date necesare clarific?rii situa?iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

Contribuabilul are urm?toarele obliga?ii:
Obliga?ia de a permite accesul organului de inspec?ie fiscal? în incintele de afaceri. Indiferent de locul unde se desf??oar? inspec?ia fiscal?, organul de inspec?ie fiscal? are dreptul s? inspecteze orice incint? de afaceri sau orice alte incinte ori locuri în care exist? bunuri impozabile sau se desf??oar? activit??i produc?toare de venituri, în prezen?a contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. De regul?, obliga?ia de a permite accesul este în timpul programului normal de lucru. Îns?, cu acordul scris al contribuabilului ?i cu aprobarea conduc?torului organului de inspec?ie fiscal?, inspec?ia fiscal? se poate desf??ura ?i în afara programului.

Obliga?ia de a asigura un spa?iu adecvat ?i logistica necesar? desf??ur?rii inspec?iei fiscale. Prin spa?iu adecvat se în?elege asigurarea unui spa?iu în limita posibilit??ilor, dup? caz, dotat cu necesarul minim de birotic? ?i care s? permit? p?strarea în siguran?? a documentelor primite pentru inspec?ia fiscal? sau elaborate de organele de inspec?ie fiscal?. În cazul în care contribuabilul nu poate asigura un spa?iu corespunz?tor, va anun?a în scris ?i motivat organul de inspec?ie fiscal? competent.
Obliga?ia de a pune la dispozi?ie organului de inspec?ie fiscal? toate documentele care stau la baza calcul?rii impozitelor datorate: registrele de eviden?? contabil?, documentele de afaceri ?i orice alte înscrisuri relevante pentru inspec?ia fiscal?. Organul de inspec?ie fiscal? are dreptul de a solicita ?i altor persoane înscrisuri, dac? starea de fapt fiscal? nu a fost clarificat? pe baza înscrisurilor puse la dispozi?ie de contribuabilul inspectat. La finalizarea inspec?iei fiscale, contribuabilul are obliga?ia de a da o declara?ie scris?, pe propria r?spundere, din care s? rezulte c? au fost puse la dispozi?ie toate documentele ?i informa?iile relevante pentru inspec?ia fiscal?.
Obliga?ia de a colabora la desf??urarea inspec?iei fiscale. Contribuabilul este obligat s? dea informa?ii ?i s? prezinte la locul de desf??urare a inspec?iei fiscale toate documentele, precum ?i orice alte date necesare clarific?rii situa?iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
Obliga?ia de a conduce, a p?stra ?i a arhiva eviden?ele contabile ?i fiscale într-un mod adecvat ?i de a le p?stra la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dup? caz.
Contestarea deciziei de impunere emise în urma inspec?iei
În cazul în care drepturile contribuabilului nu au fost respectate, acesta are dreptul s? conteste decizia de impunere. Contesta?ia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunic?rii rezultatelor inspec?iei fiscale, la organul fiscal al crui act este atacat. În solu?ionarea contesta?iei organul competent se pronun?? prin decizie sau dispozi?ie. Decizia emis? în solu?ionarea contesta?iei este definitiv? în sistemul c?ilor administrative de atac.
Av.Coltuc Marius Vicen?iu
Fondator Casa de avocatur? Coltuc
www.coltuc.ro

28.09.2010. 11:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password