Doar patru cereri pentru acciza redusă de motorină utilizată în agricultură

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) reaminte?te produc?torilor agricoli c? risc? s? nu beneficieze de acciza redus? pentru motorina utilizat? în agricultur? dac? nu depun, pân? la data de 28 iunie 2010, cererea de acord prealabil pentru finan?area prin rambursare.
Produc?torii agricoli trebuie s? depun? cererea de acord prealabil la Centrele Jude?ene APIA, pân? la termenul mai sus men?ionat. Prin aceast? cerere, beneficiarii estimeaz? cantitatea de motorin? care va fi consumat? în acest an ?i pentru care pot solicita trimestrial ajutorul de stat.
Preciz?m c?, pân? în prezent, au fost depuse 4935 cereri de acord prealabil pentru finan?area prin rambursare.
In judetul Gorj, pana la aceasta data, au fost depuse 4 cereri de acord prealabil pentru finantarea prin rambursare.
Dup? ob?inerea acordului prealabil, emis de c?tre APIA în limita plafonului prev?zut de HG 408/2010, beneficiarii trebuie s? depun? la Centrele Jude?ene APIA o cerere trimestrial? pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferen?ei de acciz?.
Cererea se depune pân? la finele lunii urm?toare trimestrului pentru care se solicit? rambursarea ?i este înso?it? de o situa?ie centralizatoare privind cantit??ile de motorin? achizi?ionate în trimestrul respectiv, precum ?i documentele prev?zute de Ordinul 126/2010.
Potrivit HG 408/2010, pentru motorina utilizat? la efectuarea luc?rilor mecanice în agricultur? se stabile?te o acciz? redus? de 21 euro/ 1000 litri. Diferen?a dintre acciza standard ?i cea redus? se acord? ca ajutor de stat sub forma de rambursare.(apia.org.ro)

22.06.2010. 12:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password