DNA: Toni Greblă a continuat activitatea infracţională şi după percheziţiile la ferma acestuia

Toni Grebl?, re?inut pentru fapte de corup?ie, a continuat activitatea infrac?ional? ?i dup? perchezi?iile f?cute la ferma acestuia, iar în perioada februarie – martie a încercat s? preconstituie un contract simulat de vânzare-cump?rare, pentru a putea s? vând? animalele din ferm?, potrivit DNA.

Direc?ia Na?ionale Anticorup?ie (DNA) arat?, într-un comunicat de pres? transmis agen?iei MEDIAFAX, c? a fost pus? în mi?care ac?iunea penal? ?i s-a dispus re?inerea lui pe Toni Grebl? pentru 24 de ore, începând de mar?i, ora 11.35.

Procurorii i-au adus la cuno?tin?? lui Toni Grebl? acuza?iile din dosar ?i vor cere miercuri Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie s? dispun? în cazul acestuia m?sura arestului la domiciliu.

Potrivit procurorilor, din probele administrate a rezultat c?, dup? efectuarea perchezi?iilor domiciliare la ferma lui Toni Grebl?, acesta ?i-a continuat activitatea infrac?ional? ?i a f?cut demersuri de valorificare a foloaselor necuvenite ob?inute din infrac?iunea de efectuare de opera?iuni financiare ca acte de comer? incompatibile cu func?ia, în scopul ob?inerii pentru sine ?i pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

“În acest sens, în perioada februarie-martie 2015, inculpatul Toni Grebl? a efectuat, prin intermediari, ?i în mod nemijlocit, demersuri de preconstituire a unui contract simulat de vânzare-cump?rare, prin care s? ascund? calitatea de proprietar al animalelor din ferm?, în vederea valorific?rii acestora (acesta nefiind încheiat din motive independente de inculpat)”, arat? DNA.

Toni Grebl?, judec?tor la Curtea Constitu?ional? la data faptelor, este acuzat de trafic de influen??, în form? continuat?, efectuare de opera?iuni financiare ca acte de comer? incompatibile cu func?ia în scopul ob?inerii pentru sine ?i pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (dou? infrac?iuni), precum ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, în forma constituirii ?i în vederea preg?tirii infrac?iunii de folosire, la autoritatea vamal?, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2015, Toni Grebl?, aflat în exercitarea func?iei de senator (pân? la data de 18 decembrie 2013, când ?i-a început mandatul de judec?tor la Curtea Constitu?ional?) ?i ulterior judec?tor la CC, a pretins ?i primit de la Ion Bîrcin?, cu titlu de foloase necuvenite, urm?toarele: în perioada 2010 – 2015, folosin?a gratuit?, între?inerea ?i asigurarea pentru un autoturism marca BMW Serie 5 (înmatriculat succesiv pe mai multe firme controlate Bîrcin?), în echivalent de 56.070 euro; în perioada 2010 – 2015, folosin?a gratuit? a unui post telefonic, înregistrat pe una din firmele omului de afaceri; în 2 noiembrie 2011, suma de 1.200 lei (echivalentul unor obiecte vestimentare); în octombrie 2012, materiale electorale aferente campaniei electorale privind alegerile parlamentare, pentru lipirea a 20.000 de afi?e.

“Foloasele necuvenite au fost primite în schimbul promisiunii de a interveni ?i determina diferi?i func?ionari publici s? îndeplineasc? ?i s? urgenteze îndeplinirea unor acte ce intrau în atribu?iile acestora de serviciu, în folosul firmelor controlate de Bîrcin? Ion, cu interese în domenii de activitate divers? (energie, transport, fier vechi ?.a.)”, sus?in procurorii anticorup?ie.

Toni Grebl? mai este suspectat c?, în perioada 2010-2015, “a exercitat în fapt activit??i specifice calit??ilor de asociat (perceperea de dividende), administrator (reprezentarea societ??ii) ?i director general (activit??i comerciale), disimulate prin interpu?i, înc?lcând dispozi?iile de incompatibilitate (privind incompatibilit??ile judec?torului de la Curtea Constitu?ional? ?i ale senatorului)”. Procurorii au precizat c? Toni Grebl? a desf??urat neîntrerupt activit??i comerciale, direct ?i prin interpu?i, în leg?tur? cu ferma agricol? pe care o de?ine în jude?ul Gorj ?i cu o societate comercial? care are ca obiect principal de activitate produc?ia de energie electric?.

DNA mai spune c?, începând din august 2014, Toni Grebl? Toni a f?cut demersuri pentru intermedierea unei leg?turi comerciale de export între finul s?u, Ion Bîrcin?, un cet??ean turc, cet??eanul moldvean Victor Dolghi ?i Constantin Bartolomeu S?voiu. Cet??eanul turc este, conform unor documente din dosar, omul de afaceri Corekci Sevket.

Cei cinci ar fi constituit un grup infrac?ional organizat pentru a exporta, prin Turcia, produse agro-alimentare c?tre Federa?ia Rusia, în ciuda embargoului institutit de aceasta pentru marfa din UE.

“În fapt, embargoul unilateral al Rusiei este un r?spuns la instituirea regimului autonom de sanc?iuni de c?tre Uniunea European? Rusiei. În acest sens, membrii grupului s-au întâlnit de mai multe ori, atât în ?ar?, cât ?i în afara ??rii, ac?ionând coordonat pentru îndeplinirea scopului pentru care s-au constituit. În perioada 2014 – 2015, ace?tia au efectuat acte preg?titoare în vederea s?vâr?irii infrac?iunii de folosire, la autoritatea vamal?, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate”, sus?in anchetatorii.

Avocatul lui Toni Grebl?, Petre Buneci, a declarat, pentru MEDIAFAX, c? fostul judec?tor constitu?ional a fost re?inut pentru faptele de corup?ie de care este acuzat, dar ?i pentru c?, potrivit procurorilor DNA, ar fi încercat s? vând?, prin intermediari, 50 de capre care nu erau ale lui, în acest sens fiind f?cut un denun?.

mediafax.ro

10.03.2015. 17:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password