Discurs susţinut de Victor Ponta, premierul României şi preşedintele PSD – Lansarea candidaţilor USL Gorj

Dragii mei prieteni ?i colegi, o f?cur?m ?i p-asta, nu? D?dur?m jos Guvernul ?i luar?m Guvernul domnului B?sescu! Avem îns? multe, multe alte lucruri de f?cut în continuare ?i o s? vorbesc foarte pu?in despre trecut. Am un trecut mult prea bogat împreun? cu dumneavoastr?, dar o s? vorbesc cât mai mult despre viitor, pentru c? vreau s? am un viitor cel pu?in la fel de bogat cum este trecutul nostru comun.
Sigur c? m-am uitat ?i eu la istorie ?i am v?zut c? n-a mai fost în România un prim-ministru din Gorj de 75 de ani, dar acela era liberal. Eu sunt social-democrat, un social-democrat care-?i dore?te s? avem cât mai repede, cât mai repede, cât mai bine, pentru prima dat? în istoria României, nu de 75 de ani, un pre?edinte liberal al României în persoana lui Crin Antonescu, pentru c? dac? am ajuns aici, acum, ?i mai ales dac? ne dorim s? facem ceea ce le-am promis oamenilor, nu putem s? facem lucrul ?sta decât împreun?, social-democra?i, liberali ?i conservatori. Separat n-am fi reu?it ?i nu vom reu?i niciodat?.
Acum – sigur, se întreba probabil ?i domnul pre?edinte B?sescu – cum am ajuns eu prim-ministru? ?ti?i p?rerea dânsului despre mine ?i a mea despre domnia-sa, dar pentru informarea celor care sunt uimi?i c? am ajuns prim-ministru, foarte scurt, foarte scurt, o s? dau câteva explica?ii. În primul rând, am ajuns prim-ministru pentru c? am fost sprijinit cu mult timp înainte s? m? gândesc eu însumi c? voi ajunge prim-ministru de ni?te oameni care sunt ast?zi aici, în sal?, al?turi de mine ?i pe care îi consider prietenii mei ?i oameni care au avut încredere în mine atunci când poate nici eu n-aveam atât de mult? încredere. Sunt dou? bannere pe care o s? le transmit ?i la pre?edin?ie: am ajuns prim-ministru pentru c? m-a sprijinit domnul Cârciumaru ?i pentru c? am mers împreun? cu Ion C?linoiu! Dar întotdeauna fotografiile sunt incomplete, pentru c? în 2004, la alegerile preliminare – acum vorbesc de colegii mei social-democra?i – au fost ni?te oameni lâng? mine. Nu încep s?-i enum?r pentru c? întotdeauna uit pe cineva ?i ?tiu cum e cu mândria gorjeneasc?. Au fost ni?te oameni lâng? mine care sunt ?i ast?zi în sal?, primari care sunt ?i ast?zi în sal?, oameni care m-au sprijinit f?r? s? se gândeasc?, cred eu, atunci c? voi ajunge prim-ministru ?i voi putea s? fac împreun? cu ei tot ceea ce am propus. Am ajuns prim-ministru ?i pentru c? aici din 2004 am luptat împreun? pentru jude?ul Gorj ?i am rezistat ?i vreau s? le mul?umesc celor care, mai ales în ultimul an, atunci când presiunile au fost îngrozitoare ?i le ?ti?i foarte bine, au spus „nu, r?mânem al?turi de PSD, r?mânem al?turi de USL, r?mânem al?turi de Victor Ponta”. ?i lucrul ?sta n-o s?-l uit niciodat? ?i ?ti?i cât de mul?i sunt cei la care m? refer de aici, din Gorj, care ar fi putut s? treac? în alt? parte, dar care au r?mas al?turi de mine? Datorit? lor sunt ast?zi prim-ministru. Am fost, în urm? nu cu mult timp, aici, în sala aceasta, împreun? cu Crin Antonescu ?i cu Daniel Constantin, mândru s? anun? c? la Gorj, primul jude? din ?ar?, s-a încheiat un acord al Uniunii Social Liberale pe care pre?edintele liberal cred c? l-a numit „USL Total”. Acum, sper ca dup? alegerile locale, USL Total s? însemne c? în totalitate to?i primarii sunt ai no?tri, ai USL-ului!
Haide?i s? trecem la ce-avem de f?cut, pentru c? ar fi prea multe lucruri sentimentale pe care a? vrea s? vi le spun ?i nu vreau s? par emotiv, s? nu dau vreun semn de sl?biciune celor care ne a?teapt? s? gre?im, celor care î?i doresc s? d?m gre? ?i celor care ne a?teapt? la cotitur? s? spun? „A?i v?zut, nu erau buni nici USL-ul! Mai bine r?mânea?i cu noi, care oricum eram r?i ?i de care ?tia?i c? suntem r?i. De USL nu ?tia?i!” Alegeri locale care bat la u??: sigur, în acest moment, Uniunea Social Liberal? are o majoritate covâr?itoare în ceea ce prive?te num?rul de primari ?i de consilieri ?i vreau s? v? rog ?i s? v? cer s? v? comporta?i în aceast? campanie electoral? nu ca o forma?iune politic?, o alian?? politic?, iat?, care a ajuns la guvernare ?i începe s? fac? exact ceea ce critica la puterile dinainte, ci vreau s? v? comporta?i în aceast? campanie electoral? ?i imediat dup? campania electoral? a?a cum oamenii care v-au votat ?i când era?i în opozi?ie v-au considerat: serio?i, muncitori ?i corec?i, ceea ce e foarte, foarte important. ?i v? rog s? lua?i acest mesaj din partea mea foarte, foarte în serios.
Este un uria? avantaj pentru noi aici, la Gorj, ?i în toat? ?ara faptul c? voi garanta, împreun? cu ministrul Administra?iei ?i Internelor, faptul c? în toat? ?ara vor fi alegeri corecte. N-ave?i nevoie ?i nu v? voi l?sa s? fi?i ajuta?i, candida?i ai USL, de structurile statului ?i de structurile publice, nici prefect, nici subprefect, nici ?efi de deconcentrate. Ce nou? nu ne-a pl?cut, faptul c? ei foloseau toate autorit??ile statului în folosul partidului, s? nu facem acela?i lucru! ?i asta am cerut ast?zi ?i prefectului în func?ie, ?i celorlal?i ?efi de deconcentrate: s? respecte legea, s?-?i fac? datoria fa?? de dumneavoastr?, pentru c? altfel nu voi ezita nici m?car o zi ?i voi lua decizia schimb?rii lor din func?ie. Dar ceea ce dumneavoastr? ave?i nevoie este corectitudinea alegerilor, este dreptul dumneavoastr? de a v? prezenta în fa?a aleg?torilor ?i garan?ia c? nici aici, în Gorj, unde ?ti?i foarte bine – ?i am tr?it împreun? aceste lucruri -, ?i nici în alt? parte a ??rii banii strân?i de cei care erau pân? de curând la guvernare nu vor fi folosi?i pentru cump?rat de voturi ?i pentru a schimba rezultatul alegerilor. ?sta este lucrul pe care vi-l garantez ca prim-ministru ?i ca lider de partid ?i cred c? este ceea ce dumneavoastr? ave?i nevoie.
În rest, ?ti?i ca ?i mine c? urm?toarele ?ase luni sunt extrem de importante pentru modul în care oamenii ne vor sprijini la alegerile parlamentare. Am luat cu mine, sunt înso?it de doi mini?tri grei, ministrul Administra?iei ?i Internelor ?i ministrul Ap?r?rii, oameni în care am încredere, oameni cu experien??. Sigur, i-a?i aplaudat cam mult, am fost un pic invidios! Parc? era vorba s? m? aplauda?i pe mine, dar o s? merg ?i eu la Cluj ?i sper s? ob?in acela?i num?r de aplauze pe care l-a ob?inut domnul Rus. Echipa guvernamental? pe care am format-o, am format-o exact în ideea de a demonstra c? n-am venit la putere ca s? facem ce-au f?cut ?i ei, am venit la putere ca s? demonstr?m c? schimbarea fundamental? a început de alalt?ieri, de când s-a instaurat un nou guvern! Sunt foarte multe lucruri de f?cut. ?ti?i cât de bine cunosc fiecare lucru care s-a întâmplat în jude?ul Gorj, cât de politizat sau cât de incorect a fost fiecare director sau ?ef de structur? deconcentrat? numit în scop politic, ?tiu foarte bine ?i m-am b?tut pentru faptul ca resursa fundamental? a jude?ului Gorj, energia, s? nu ajung? în buzunare de partid sau în buzunarele „b?ie?ilor de?tep?i”, ci s? r?mân? pentru oamenii care tr?iesc în acest jude? ?i pentru oamenii din aceast? ?ar?.
În primul rând, aici, în Târgu-Jiu, am mers cu primarul dumneavoastr? – ?i, apropo, ave?i un obiectiv USL la Gorj, trebuie s? lua?i acela?i vot pe care-l ia Florin Cârciumaru la municipiu! Dac? vi se pare prea ambi?ios obiectivul, înseamn? c? nu v? cunosc eu bine, dar eu cred c? pute?i realiza acest lucru. Trebuie s? guvern?m în urm?toarele luni pentru a demonstra c? ceea ce nu au f?cut cei afla?i la guvernare n-au f?cut pentru c? erau incompeten?i, pentru c? erau corup?i, pentru c? erau arogan?i. Asta înseamn? c? dumneavoastr? trebuie s? dovedi?i contrariul: c? avem oameni competen?i, c? avem oameni corec?i ?i c? avem oameni care nu uit? de unde au plecat ?i nu uit? cine le-a fost al?turi. D-asta prima mea vizit? în calitate de prim-ministru a avut loc aici, la dumneavoastr? la Târgu-Jiu ?i la Gorj, ca s? v? dau acest semnal: nu uita?i de unde a?i plecat ?i nu uita?i cine v-a sprijinit.
?tiu cel mai bine c? exist? dorin?a, la un moment dat legitim?, de a pl?ti toate relele care ni s-au f?cut, dar eu vreau s? fiu altfel, vreau s? spunem a?a: cine a gre?it politic trece în opozi?ie, cine a înc?lcat legea r?spunde în fa?a legii ?i merge la închisoare! Asta nu decidem noi, dar asta putem s? promov?m din prima zi prin modul în care ne comport?m noi, prin modul prin care numim noi oameni în func?ii politice, prin modul în care sprijinim oamenii competen?i în fiecare structur? a statului, prin modul în care dumneavoastr?, primarii, consilierii jude?eni, pre?edintele Consiliului Jude?ean, în?elege?i s? folosi?i banul public, în?elege?i s? folosi?i resursele pe care le ave?i ?i pe care le ve?i avea în continuare. Nu pot s? promit c? tot ce s-a dus la Cluj o s? vin? acum la Târgu-Jiu. E prea mult, categoric!, dar pot s? promit c? orice proiect al dumneavoastr? de aici, din Târgu-Jiu, colegiul meu electoral din Gorj, dar ?i din toat? ?ara, orice proiect corect ?i orice proiect care creeaz? locuri de munc? ?i care îi ajut? pe oameni s? tr?iasc? mai bine va fi sprijinit cu onestitate, f?r? niciun interes material sau politic, de Guvernul pe care-l conduc. Asta pot s? promit!
V? spuneam ?i colegii mei c? n-o s? ne fie u?or. ?ti?i ?i dumneavoastr? lucrul ?sta. N-o s? ne fie u?or pentru c?, într-adev?r, sunt foarte multe lucruri rele pe care le-am preluat din mers ?i pentru c? cineva, în mod sigur, ne a?teapt? la cotitur? s? gre?im. Sunt preg?tit pentru asta, sunt foarte preg?tit ?i m? bazez pe Crin Antonescu s? câ?tig?m cât mai repede întreaga putere în ?ara asta!
Am spus multe lucruri de pe aceast? scen?, ne-am v?zut atât de des ?i, pân? la urm?, s-au cam împlinit toate. V? mai spun un lucru: adev?rata noastr? b?t?lie, pân? la urm?, nu mai este nici cu Traian B?sescu – va ie?i din scen? mai urât sau mai pu?in urât, pân? la urm?, decizia îi apar?ine –, nu mai este nici cu PDL-ul, nici nu mai ?tiu dac? mai e vreun pedelist în jude?ul Gorj sau prin ?ar?! Adev?rata noastr? b?t?lie va fi cu noi în?ine, pentru a ar?ta c? putem s? avem o via?? a?a cum ne dorim aici, în Gorj, aici, în România, nu în alte p?r?i ale Europei sau ale lumii!
Bineîn?eles c? sunt foarte mândru de faptul c? reprezint Gorjul în cea mai înalt? func?ie guvernamental? dup? atât de mul?i ani. Sunt îns? mult mai tân?r decât era Gheorghe T?t?rescu când a devenit prim-ministru. Asta înseamn? c? vreau s? r?mân mai mult în func?ie decât a r?mas el, dar înseamn? c? pot s? m? gândesc la un viitor al?turi de dumneavoastr?, un viitor în care, dup? oricâ?i ani, când îmi voi înceta mandatul de prim-ministru, s? pot s? vin din nou aici, pe scen?, s? m? primi?i a?a cum m-a?i primit de fiecare dat? ?i cum m-a?i primit ast?zi ?i s? v? mândri?i întotdeauna cu cel care, v-am spus întotdeauna, e un fiu adoptat al Gorjului, dar s? ?ti?i c? orice fiu adoptat face eforturi s? dovedeasc? c? e la fel de bun ca un fiu natural! Am mare încredere c? împreun? cu dumneavoastr? o s? pot s? vin peste mul?i ani s? v? spun c? v-am f?cut cinste dumneavoastr?, gorjenilor, acolo, în func?ia pe care o ocup.
Mul?umesc ?i mult succes!

Biroul de Pres? al PSD

09.05.2012

09.05.2012. 16:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password