Directori demisi pot da in judecata Guvernul

Curtea Constitu?ional?, cu unanimitate de voturi, a constatat c? legea este neconstitu?ional?, sub aspectul înc?lc?rii principiului constitu?ional al bicameralismului Parlamentului României, consacrat de art.61 din Legea fundamental?.
Astfel, între forma adoptat? de Camera Deputa?ilor (în calitate de Camer? decizional?) ?i cea adoptat? de Senat exist? deosebiri majore, modific?rile ?i complet?rile adoptate de Camera Deputa?ilor dând proiectului de lege o configura?ie deosebit?, semnificativ diferit? fa?? de cea adoptat? de Senat, ca prim? Camer? sesizat?.
Pe de alt? parte, prin modul s?u de redactare, deficitar ?i imprecis în privin?a anumitor dispozi?ii (cum sunt cele ale art.III), legea nu corespunde exigen?elor de tehnic? legislativ?, prin aceea c? nu satisface cerin?ele de accesibilitate ?i de previzibilitate specifice normelor juridice.
Întreaga argumenta?ie re?inut? în motivarea solu?iei pronun?ate de Curtea Constitu?ional? va fi prezentat? în cuprinsul deciziei, care se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizia este definitiv? ?i general obligatorie ?i se comunic? Pre?edintelui României, pre?edin?ilor celor dou? Camere ale Parlamentului ?i primului-ministru.

07.05.2009. 00:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password