Direcţia Generală Anticorupţie a aniversat şase ani de la înfiinţare

La 9 iunie a.c. se împlinesc 6 ani de la intrarea în vigoare a Legii 161/2005, privind stabilirea unor m?suri pentru prevenirea ?i combaterea corup?iei în cadrul MAI, actul normative de na?tere al Direc?iei Generale Anticorup?ie, r?spuns la angajamentele preaderare la U.E. ale României. Totodat?, în acela?i an, pe 30 octombrie, în baza Legii 120/2005 structura nou înfiin?at? a primit gongul de start în lupta de prevenire ?i combatere anticorup?ie în rândul personalului propriu, aceast? dat? fiind de altfel stabilit? drept ziua aniversar? a Direc?iei Generale Anticorup?ie.

La nivelul jude?ului Gorj, activitatea propriu-zis? a început la 01 ianuarie 2006, când organigrama aferent? jude?ului a fost încadrat? cu primul ofi?er, dat? de la care pân? în prezent au fost ob?inute rezultate notabile, cu toate greut??ile inerente începutului.
Cu toate acestea, pe parcursul celor 6 ani au fost înregistrate rezultate pozitive, materializate în instrumentarea unui num?r total de 139 dosare penale, în cadrul c?rora au fost cercetate 249 persoane, din care 111 func?ionari MAI, dintre care 38 cu func?ie de conducere. În actul de cercetare, 71 de persoane au c?p?tat calitatea procesual? de învinui?i ?i 35 de inculpa?i.
Pe parcursul cercet?rilor efectuate în baza deleg?rilor procurorilor din cadrul DNA ?i a celorlalte structuri subordonate Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie ?i cu sprijinul nemijlocit al acestora s-a reu?it documentarea activit??ilor infrac?ionale a unui num?r de 12 cadre MAI, din care 5 cu func?ii de conducere, rezultatele înregistrând cre?teri de la un an la altul.
Pân? în prezent în cauzele penale instrumentate de ofi?erii anticorup?ie de la nivelul jude?ului Gorj au fost deja emise un num?r de 15 hot?râri de condamnare privative de libertate sau cu suspendarea execut?rii pedepsei privind un num?r de 19 persoane.
În decursul celor 6 ani, ofi?erii Direc?iei Generale Anticorup?ie – Serviciul Jude?ean Anticorup?ie Gorj au participat la organizarea unui num?r de 15 ac?iuni de prindere în flagrant privind fapte de corup?ie de competen?a direc?iei.
Cazurile instrumentate au fost diverse ?i au vizat atât personal din cadrul Institu?iei Prefectului Gorj, Poli?iei Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen??, Serviciului de Informa?ii ?i Protec?ie Intern? cât ?i alte structuri ale administra?iei din afara ministerului de interne, spe?ele referindu-se la retroced?ri ilegale de terenuri, luare de mit?, dare de mit?, trafic de influen??, toate în executarea sau în leg?tur? cu executarea atribu?iilor de serviciu ale func?ionarilor MAI.
De remarcat este faptul c? num?rul dosarelor penale instrumentate în care procurorii au delegat ofi?erii din cadrul DGA – Gorj, a celor 23 rechizitorii emise ?i a 11 amenzi cu caracter administativ se înscriu peste media pe ?ar?, având în vedere ?i faptul c? jude?ul nostru face parte din cele cu num?r de personal MAI sc?zut, raportat altor jude?e riverane frontierei de stat ori care au o popula?ie cifrat? la aproape dublul celei din Gorj.
Un obiectiv prioritar al DGA a fost activitatea preventiv? materializat? în instruirea anticorup?ie a tuturor cadrelor MAI, de cel pu?in o dat? pe an, sens în care astfel de activit??i au fost concretizate în realizarea unui total de 311 ?edin?e, la care au participat 8.384 func?ionari MAI, din care 730 cu func?ii de conducere în structurile ministerului.
Urmare a activit??ilor preventive ?i con?tientiz?rii cadrelor cu privire la riscurile asociate faptelor de corup?ie, au existat un num?r de 25 poli?i?ti care au denun?at inten?ia unor persoane de a-i mitui, spre a nu-?i îndeplini ori îndeplini în mod defectuos sarcinile de serviciu.
Printre cazurile semnificative de corup?ie descoperite amintim atribuirea f?r? drept, în baza unor documente false ori inexistente, a unor suprafe?e de teren situate pe raza mun. Târgu Jiu, cu o valoare total? de pia?? de peste 80.000 euro, pentru care au fost trimi?i în judecat? 5 inculpa?i, din care trei func?ionari din cadrul Institu?iei Prefectului Gorj (D.L. –subprefect, C.I. – ?ef Serviciu Legalitate ?i B.?., consilier superior) ?i doi func?ionari din cadrul Prim?riei mun. Târgu Jiu, printre care ?eful Serviciului Agricol.
Edificator este ?i cazul col. (r.) B?lu? Silviu, fost ?ef Serviciu Resurse Umane din cadrul IGSU Bucure?ti, cpt. Sîrbu Nicu Lauren?iu, fost ?ef Birou Resurse Umane în cadrul I.S.U. Gorj ?i ag.?ef de poli?ie Popescu Gheorghe, din cadrul Poli?iei or. Novaci, care au suferit condamn?ri la pedepse privative de libertate, ori cu suspendarea execut?rii pedepsei, pentru s?vâr?irea mai multor infrac?iuni de corup?ie, constând în aceea c? au pretins ?i primit bani ?i produse de la 6 candida?i ori rude ale acestora, în cuantum de peste 5.500 lei, în scopul favoriz?rii acestora din urm? pentru promovarea examenului de admitere la I.S.U. Gorj, sesiunea august 2007.

BIROUL INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

08.06.2011. 23:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password