Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj comunică:

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? a elaborat urm?torul proiect de act normativ: 

Proiect de Ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? pentru aprobarea modelului ?i con?inutului formularului “Declaratie recapitulativ? privind livr?rile/achizi?iile intracomunitare de bunuri” (390 VIES). 

Prin dispozi?iile Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, au fost aduse modific?ri legislative în materia taxei pe valoarea ad?ugat?, cu intrare în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.  

Astfel, o modificare important? vizeaz? regulile privind exigibilitatea taxei pe valoarea ad?ugat? pentru livr?ri ?i respectiv achizi?iile intracomunitare de bunuri.

În acest sens, s-a prev?zut c?, atât în cazul unei livr?ri intracomunitare de bunuri, scutite de tax?, cât ?i în cazul unei achizi?ii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15 zi a lunii urm?toare celei în care a intervenit faptul generator. Prin excep?ie, exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii, dac? factura este emis? înainte de a 15-a zi a lunii urm?toare celei în care a intervenit faptul generator.   

Preciz?m, de asemenea, c? începând cu data de 1 ianuarie 2008, formularele necesare ?i instruc?iunile de utilizare a acestora privind administrarea crean?elor fiscale se aprob? prin ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?, astfel cum prevede art.228 alin.(2) din Ordonan?a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?, republicat?, modificat? ?i completat? prin Ordonan?a Guvernului nr.47/2007.   

Având în vedere aceste modific?ri legislative, se impune modificarea formularului Declara?iei recapitulative privind livr?rile/achizi?iile intracomunitare de bunuri, precum ?i a instruc?iunilor de completare a acestuia. 

Proiectele de acte normative sunt f?cute publice pe Portalul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislatie/ Transparen?a decizional?.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Direc?ia Comunicare, Rela?ii Publice ?i Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucure?ti.

• Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direc?ia Comunicare, Rela?ii Publice ?i Mass-Media.

COMUNICAT DE PRES?

Agentia Nationala de Administrare Fiscal?, în îndeplinirea obiectivului s?u strategic major, aplic? cele mai moderne ?i mai rapide metode, atât în ce prive?te declararea ?i plata obliga?iilor fiscale, cât ?i în ce prive?te comunicarea cu contribuabilii, urm?rindu-se astfel reducerea birocra?iei.

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? face apel c?tre contribuabilii persoane juridice ?i persoane fizice care desf?soar?  activitate economic? ?i care au obliga?ia de a depune declara?ii fiscale, s? acorde o aten?ie special? complet?rii formularelor de declara?ie, în mod deosebit complet?rii Sec?iunii “Date de identificare a pl?titorului”.

În acest sens, contribuabilii sunt ruga?i s? completeze toate “casetele” Sec?iunii “Date de identificare a pl?titorului” inclusiv caseta ce necesit? completarea adresei de e-mail.

Informa?iile astfel furnizate vor permite organelor fiscale s? contacteze contribuabilii în mod direct, prin transmiterea de mesaje electronice, utilizând adresa de e-mail, cu scopul de a solu?iona în mod operativ, diferite probleme fiscale.  

Informa?ii suplimentare privind dispozi?iile ordinului mai sus men?ionat se pot ob?ine prin accesarea Portalului ANAF, http://anaf.mfinante.ro, sec?iunea „Legisla?ie – Nout??i legislative”, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor de asisten?? contribuabililor din cadrul unit??ilor fiscale din raza teritorial? de activitate, sau apelând la tel. 031.40.39.160 – Centrul de asisten?? a contribuabililor. 

12.03.2008. 06:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password