Dilema angajatorului în 2011 după noul cod al muncii:

Una dintre cele mai controversate probleme juridice se refer? la conven?ia civil?, care poate însemna acela?i lucru cu contractul de colaborare sau contractul de prest?ri servicii. Sunt puse sub semnul întreb?rii, sub aspectul legalit??ii, mai multe aspecte, în primul rând dac? cineva se poate angaja pe baz? de conven?ie civil?, cine poate face acest lucru, pentru ce activitate ?i pentru ce durat?. În al doilea rând, se pune foarte frecvent problema dac? este mai avantajos s? lucrezi pe baz? de conven?ie civil? sau contract de munc?. R?spunsul la toate aceste întreb?ri depinde de mul?i factori.  
În momentul de fa??, singurele reglement?ri referitoare la aceste contracte sunt cele din Codul Civil privind loca?iunea lucr?rilor (art. 1.470-1.490). Conven?ia civil? de prest?ri servi¬cii a fost reglementat? detaliat în Le¬gea nr. 130/1999 privind unele m?¬suri de protec?ie a persoanelor înca¬drate în munc?. Aceast? lege spunea clar c? se pot încheia conven?ii civile pentru activit??i regulate ce nu de¬p??esc în medie 3 ore pe zi în raport cu programul de lucru lunar. Îns? dispozi?iile respective au fost abrogate prin Legea nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 9/2003 pen¬tru modificarea ?i completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul pu¬blic de pensii ?i alte drepturi de asigur?ri sociale.
Potrivit art. 1470 din Codul Civil, exist? trei feluri de loca?iuni ale lucr?rilor:
1. Cea prin care persoanele se o¬blig? a pune lucr?rile lor în serviciul altora;
2. Cea a c?r?u?ilor ?i a c?pitanilor de cor?bii, care se îns?rcineaz? cu transportul persoanelor sau al lucrurilor;
3. Cea a întreprinz?torilor de lu¬cr?ri.
Pentru ce activit??i ?i ce durat? se pot încheia conven?ii civile?
Conven?iile civile cu persoane fizice neautorizate.
Sunt mul?i patroni care, în loc s? încheie contracte de munc?, încheie conven?ii civile cu persoane fizice neautorizate. Aceste contracte sunt ilegale, pentru c? mascheaz? contractele de munc? ?i, evident, nu ofe¬r? protec?ie salariatului în nicio pri¬vin??. Fiind un raport de drept civil, ?i nu de dreptul muncii, persoana fizic? neautorizat?, angajat? pe baz? de conven?ie civil?, nu are practic niciun drept.
Conven?iile civile încheiate cu persoane fizice autorizate
Înc? de la început trebuie spus c? la aceast? sec?iune nu facem re¬fe¬rire la contabili, traduc?tori, avo¬ca?i, consultan?i fiscali, notari, pentru c? ace?tia exer¬cit? profesii independente reglementate prin legi speciale.
Persoanele fizice autorizate conform OUG nr. 44/2008 au dreptul s? încheie conven?ii civile (sau contracte de prest?ri servicii). Aceast? or¬donan?? reglementeaz? desf??ura¬rea activit??ilor economice de c?tre persoanele fizice autorizate, între¬prin¬derile individuale ?i întreprin¬derile familiale.
Îns? nici aceste conven?ii civile nu pot masca un contract de munc?. Practica judec?toreasc? ?i autori¬t?¬?ile fiscale consider? c? un asemenea contract este posibil doar pentru o presta?ie unic?, ocazional?, ?i nu pentru activit??i regulate, desf??u¬ra¬te pe o perioad? de timp nelimitat? sau mai lung? decât cere presta?ia respectiv?. Agen?ia Na?ional? de Adminis¬trare Fiscal? (ANAF) ?i-a exprimat clar punctul de vedere, în vara anului trecut, când a sanc?ionat clu¬bu¬ri¬le de fotbal pentru c? angajau spor¬tivi profesioni?ti, contabili, ?oferi, elec¬tricieni etc. pe baz? de conven?ii civile. Conform ANAF, „sportivii profesionisti nu pot fi angaja?i pe conven?ii civile, care se pot încheia doar pentru activit??i ocazionale, ?i nu pentru cele dependente”.
Aceasta este interpretarea art. 1.471 din Codul Civil, care spune c? „nimeni nu poate pune în serviciul altuia lucr?rile sale decât pentru o întreprindere determinat? sau pe un timp m?rginit”. Deci condi?iile im¬puse de lege sunt ca serviciul prestat s? fie determinat, executat prin¬tr-o singur? presta?ie, sau timpul pentru care presteaz? serviciul res¬pec¬tiv s? fie limitat. Îns? limbajul ar¬haic al Codului Civil, conce¬put la 1864, face ca aceste condi?ii s? fie in¬terpretabile, ambigue. Ce în¬seamn? „întreprindere determi¬na¬¬t?” ?i mai ales ce înseamn? „timp m?r¬ginit”?
În practic? s-a re?inut c? trebuie s? fie vorba de o singur? presta?ie care s? dureze exact cât este necesar pentru a o duce la bun sfâr?it. De e¬xemplu, pentru un electrician, exact cât s? repare sau s? instaleze ceva. Sau pentru un web designer, exact cât s? fac? un site.
Tot în ideea de a nu masca raporturi de munc? prin conven?ie civil?, în practic? s-a mai re?inut c? nu se pot încheia astfel de conven?ii pentru activit??i care fac parte din obiectul de activitate principal sau secundar al firmei.
Activit??i independente reglementate de legi speciale
Contabilii, traduc?torii, consultan?ii fiscali, auditorii, avoca?ii sau notarii nu sunt autoriza?i în sensul OUG 44/1998 privind desf??urarea activit??ilor economice de c?tre persoanele fizice autorizate, întreprin¬derile individuale ?i întreprinderile familiale.
Avantaje ?i dezavantaje fa?? de contractul de munc?
De?i, a?a cum am ar?tat, contrac¬tele de prest?ri servicii sunt la limita legalit??ii, fiind destul de riscante pentru angajator în cazul unui control al Fiscului, acestea se practic? foar¬te frecvent, pentru a masca ra¬porturi de munc?, atât cu persoane fizice autorizate, cât ?i cu cele neautorizate. Angajatorului îi convine pentru c? nu pl?te?te asigur?rile, iar impozitul pe venit este de 10% prin re?inere la surs?. Pentru angajat, dac? nu este persoan? fizic? autorizat?, deza¬van¬ta¬jele ar fi c? nu este asigurat pentru pen¬sii, ?omaj sau s?n?tate, poate fi concediat f?r? preaviz ?i nu are niciun instrument legal eficient pentru a se ap?ra împotriva angajatorului nici m?car dac? acesta nu-i pl?te?te salariul. Fiind un raport civil, ?i nu de munc?, el trebuie s? pl?teasc? ta¬x? de timbru ?i trebuie s? dove¬deas¬c? absolut tot ce sus¬?ine. Dac? ar fi fost raport de mun¬c?, angajatorul ar fi trebuit s? pro¬be¬ze c? nu este a?a.
Aceste aspecte sunt valabile ?i pentru persoana fizic? autorizat?, cu excep?ia faptului c? aceasta î?i poate pl?ti toate asigur?rile. Aceasta ar pu¬tea avea ?i avantaje în sensul c? î?i poate deconta tot felul de cheltuieli ?i, op?ional, poate fi scutit? de TVA dac? are o cifr? de afaceri sub 35.000 de euro pe an.
Impozitarea veniturilor ob?inute din conven?iile civile
Contribuabilii care ob?in venituri din conven?ii civile pot opta î¬n¬tre impozitarea veniturilor din acti¬vit??i independente (potrivit art. 52, lit. d, Cod Fiscal) sau impozitarea veniturilor ob?inute din alte surse (art. 78, lit. e, Cod Fiscal).
Op?iunea de impunere a venitului brut se exercit? în scris, în mo¬mentul încheierii fiec?rui raport juridic/contract ?i este aplicabil? ve¬niturilor realizate ca urmare a activi¬t??ii desf??urate pe baza acestuia.
Av.COLTUC MARIUS VICENTIU
www.coltuc.ro
avocat@coltuc.ro

02.03.2011. 11:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password