DGFP/Referitor la implementarea declaraţiei unice

Prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.117/ 2010 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal ?i reglementarea unor m?suri financiar – fiscale, se reglementeaz? depunerea unei singure declara?ii prin care s? se realizeze at?t declararea obliga?iilor de plat? la bugetele asigur?rilor sociale ?i fondurilor speciale, c?t ?i declararea elementelor necesare stabilirii stagiilor de cotizare ale persoanelor asigurate ?n sistemul asigur?rilor sociale.
Prin prezenta Hot?r?re de Guvern privind modelul, con?inutul, modalitatea de depunere ?i gestionare a “Declara?iei privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate” se reglementeaz?:
modelul ?i con?inutul declara?iei unice privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale ?i a impozitului pe venit, precum ?i a eviden?ei nominale a persoanelor asigurate obligatoriu ?n sistemul asigur?rilor sociale;
instruc?iunile de completare a acestei declara?ii.
Acest act normativ aprob? modelul ?i con?inutul unei singure declara?ii, prin care se realizeaz? at?t declararea obliga?iilor de plat? la bugetul de stat (impozitul pe veniturile din salarii) ?i bugetele asigur?rilor sociale, c?t ?i declararea elementelor necesare stabilirii stagiilor de cotizare ale persoanelor care sunt asigurate, prin plata contribu?iilor sociale, ?n cadrul sistemelor de asigurare social?.
Declara?ia se depune lunar, prin mijloace electronice de transmitere la distan??, prin intermediul portalului e-Romania. Totu?i, a fost stabilit? ?i o perioad? tranzitorie, p?n? la 1 iulie 2011, ?n care declara?ia poate fi depus? ?i ?n format h?rtie, semnat ?i ?tampilat, conform legii, la organul fiscal competent sau la unul dintre ghi?eele acreditate de Ministerul Finan?elor Publice.
?n prezent, ca urmare a evolu?iilor istorice independente, baza de calcul pentru contribu?iile sociale1 este disparat?, exist?nd diferen?e importante ?ntre diferitele sisteme de asigur?ri (pentru pensii, somaj sau s?n?tate) ?n ceea ce prive?te categoriile de venituri care sunt incluse ?n baza de calcul. De asemenea, de?i s-a ?ncercat o anumit? armonizare, baza de calcul a contribu?iilor sociale este foarte diferit? de baza de impozitare a veniturilor prev?zut? de Codul Fiscal.

Obiectivele Hot?r?rii de Guvern

Armonizarea bazei de calcul a contribu?iilor sociale;
Implementarea declara?iei unice pentru contribu?iile sociale;

Beneficii

Prin acest act normativ se asigur? crearea unui cadru legislativ unitar ?n ceea ce prive?te definirea veniturilor, pentru care exist? obliga?ia de calcul, re?inere, plat? ?i declarare a contribu?iilor sociale, ?n concordan?? cu prevederile Codului fiscal. De asemenea, se stabile?te o baz? de calcul care s? cuprind? ?n mare parte acelea?i categorii de venituri ?i s? r?spund? condi?iilor de acordare a presta?iilor de care pot beneficia persoanele asigurate.
Prin implementarea declara?iei unice ?n ceea ce prive?te contribu?iile sociale se asigur? integrarea fluxurilor de informa?ii ?ntre Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscala, care are atribu?ii ?n colectarea obliga?iilor fiscale ?i Casele de Asigur?ri Sociale care, potrivit dispozitiilor legale, administreaz? sistemele de asigur?ri sociale si acord? presta?iile sociale persoanelor asigurate.
O analiz? a Ordonan?ei de urgen?? viz?nd modificarea bazei de calcul identific? urm?toarele puncte tari:
Simplificarea modului de calcul al contribu?iilor ?i facilitarea accesului contribuabilului la ?ntreg ansamblul legislativ de stabilire a obliga?iilor de plat?, prin includerea acestor contribu?ii ?n Codul Fiscal. Astfel, contribuabilul nu mai este nevoit s? identifice baza legal? din diverse acte normative.
Asigurarea cadrului legal pentru implementarea unei singure declara?ii cu privire la contribu?iile sociale, prin care s? se realizeze atat declararea obligatiilor de plata la bugetele asigur?rilor sociale ?i fondurilor speciale, cat ?i declararea persoanelor care sunt asigurate, declaratie care se va depune la o singura institutie, respectiv autoritatea fiscala competenta.
O analiz? a proiectului privind declara?ie unic? ?i a sistemului necesar pentru primirea acesteia identific? urm?toarele punctele tari:
Reducerea poverii administrative asupra contribuabililor care au calitatea de angajatori, asupra entit??ilor asimilate acestora, precum ?i asupra pl?titorilor de venituri din drepturi de autor ?i contracte civile, prin:
reducerea num?rului de declara?ii care trebuie completate, in trecut se depuneau 5 declaratii, doua la ANAF pentru obligatiile fiscale si cate una la fiecare casa de asigurari cuprinzand evidenta nominala a asiguratilor;
stabilirea unui singur organ competent pentru primirea declara?iei astfel ?ncat, ?n loc s? fac? patru drumuri pentru depunerea a patru declara?ii separate, contribuabilul va depune o singur? declara?ie la Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, economisind timp ?i bani (daca la fiecare depunere consuma cel putin o ora pe luna, pentru 12 luni economia de timp va fi de cel putin 36 de ore la care putem adauga si economia in bani pentru deplasarea la ghisee);
Extinderea modalit??ii de depunere a declara?iei prin mijloace de depunere la distan??. ?ncep?nd cu jum?tatea anului 2011, depunerea declara?iei unice se va face ?n mod obligatoriu ?n format electronic, la distan??, ceea ce va simplifica si mai mult sarcinile contribuabilului.
Reducerea numarului de contribuabili prezenti la ghiseu.
Economisirea resurselor materiale ?i, ?n primul r?nd, a h?rtiei.
Redimensionarea spatiilor de arhiva prin utilizare sistemului de arhivare electronica pentru documentele primite pe acest canal.
Asigur? integrarea fluxurilor de informa?ii ?ntre institu?iile cu atribu?ii ?n colectarea obliga?iilor fiscale ?i cele care administreaz? sistemele de asigur?ri sociale

Preciz?m c? schimb?rile prev?zute prin acest act normativ, ?n domeniul contribu?iilor sociale ?i prin implementarea declara?iei unice privind contribu?iile sociale, au la baz? recomand?rile formulate de Banca Mondial? ?n cadrul Proiectului “Asisten?? tehnic? pentru dezvoltarea cadrului legal privind impozitele ?i contribu?iile sociale aferente salariilor”, derulat ?n anul 2007.

******

Solicitarea de utilizare a unui certificat digital poate fi depus?, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscal? teritorial? din subordinea A.N.A.F., conform Ordinului pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? nr. 2568/2010. Cererea de utilizare a certificatului fiscal (Formular 150) trebuie ?nso?it? de urm?toarele documente: (a) documentul de identitate al titularului certificatului calificat, ?n original ?i ?n copie; (b) documentul care atest? calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, ?n copie ?i original; (c) documentul de ?mputernicire, autentificat de notarul public, din care rezult? dreptul titularului certificatului calificat de a semna declara?iile fiscale pentru contribuabil (acest document se depune ?n situa?ia ?n care titularului certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat).
Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acredita?i ?n prezent se g?se?te pe site-ul Ministerului Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale (www.mcsi.ro), „Registrul furnizorilor de servicii de certificare”, ace?tia fiind, ?n ordine alfabetic?: S.C. CERTSIGN S.R.L., S.C. DIGISIGN S.A., S.C. TRANS SPED S.R.L.
Pentru garantarea securit??ii opera?iunilor electronice, titularii certificatelor calificate se vor ?nregistra conform Instruc?iunilor de utilizare a serviciului depunere declara?ii on-line publicate pe site-ul A.N.A.F., la adresa: www.anaf.ro, sec?iunea Declara?ii electronice/ ?nregistrare certificate digitale. Aceea?i procedur? se aplic? ?i ?n situa?ia ?n care titularul certificatului calificat este desemnat sau ?mputernicit de c?tre mai mul?i contribuabili pentru semnarea declara?iilor fiscale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ion CUP?
PURT?TOR DE CUV?NT, Lumini?a PENCIU

06.01.2011. 16:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password