DGFP/Modificări şi completări la Codul Fiscal.

Direc?ia General? a Finan?elor Publice a Jude?ului Gorj informeaz? c? Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr. 109/2009, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689/13.10.2009, aduce o serie de modific?ri ?i complet?ri Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Referitor la impozit pe profit:

Impozitul pe profit se aplic? în cazul persoanelor juridice române ?i al persoanelor juridice cu sediul social în România, înfiin?ate potrivit legisla?iei europene, asupra profitului impozabil ob?inut din orice surs?, atât din România, cât ?i din str?in?tate.
În cazul veniturilor din propriet??i imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare de?inute la o persoan? juridic? român?, ob?inute de persoanele juridice str?ine, obliga?ia de a calcula, re?ine, declara ?i vira impozitul pe profit revine cump?r?torului atunci când cump?r?torul este o persoan? juridic? român? sau o persoan? juridic? str?in? care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzac?iei.
Organiza?iile nonprofit au obliga?ia de a declara ?i pl?ti impozitul pe profit anual, pân? la data de 25 februarie inclusiv a anului urm?tor celui pentru care se calculeaz? impozitul.
Contribuabilii care ob?in venituri majoritare din cultura cerealelor ?i plantelor tehnice, pomicultur? ?i viticultur? au obliga?ia de a declara ?i pl?ti impozitul pe profit anual, pân? la data de 25 februarie inclusiv a anului urm?tor celui pentru care se calculeaz? impozitul.
Contribuabilii, cu excep?ia societ??ilor bancare ?i celor men?iona?i mai sus, care definitiveaz? pân? la data de 25 februarie închiderea exerci?iului financiar anterior, depun declara?ia anual? de impozit pe profit ?i pl?tesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, pân? la data de 25 februarie inclusiv a anului urm?tor.
Contribuabilii, pl?titori de impozit pe profit, au obliga?ia s? depun? o declara?ie anual? de impozit pe profit pân? la data de 25 aprilie inclusiv a anului urm?tor, cu excep?ia contribuabililor prev?zu?i mai sus, care depun declara?ia anual? de impozit pe profit pân? la termenele men?ionate.
Impozitul pe dividende care trebuie re?inut, se declar? ?i se pl?te?te la bugetul de stat pân? la data de 25 inclusiv a lunii urm?toare celei în care se pl?te?te dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost pl?tite pân? la sfâr?itul anului în care s-au aprobat situa?iile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se pl?te?te pân? la data de 25 ianuarie a anului urm?tor.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

06.11.2009. 20:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password