DGFP Gprj/ANAF a elaborat următorul proiect:

Proiect de Ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? privind procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de tax? pe valoarea ad?ugat?.

Potrivit prevederilor art.156¹ alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i a Normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin Hot?rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, organele fiscale pot aproba utilizarea, de c?tre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, a altor perioade fiscale decât luna sau semestrul.

Prin prezentul ordin se stabile?te procedura de aprobare a perioadei fiscale semestriale sau anuale, pentru toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.153 din Codul fiscal, care îndeplinesc condi?iile prev?zute de norme, atât pentru persoanele stabilite în România, cât ?i pentru cele nestabilite în România.

Proiectele de acte normative, sunt f?cute publice pe site-ul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Direc?ia de Comunicare, Rela?ii Publice ?i Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucure?ti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu men?iunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urm?toarele adrese:

· Prin scrisori la adresa po?tal?: Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direc?ia de Comunicare, Rela?ii Publice ?i Mass-Media;

· Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

· Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informa?iile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparen?a decizional? în Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, se poate accesa domeniul Informatii / Comunicate si informatii de presa aflat pe site-ul institu?iei noastre.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

13.01.2010. 09:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password