DGFP Gorj/Termenul limiă privind depunerea declaraţiei cu veniturile realizate în 2010, 16 mai 2011

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj reaminte?te contribuabililor c? termenul limit? de depunere a “Declara?iei privind veniturile realizate din România- formular 200”, pentru veniturile anului 2010, este data de 16 mai 2011.

Declara?ia se completeaz? ?i se depune pentru urm?toarele categorii de venituri:

1- venituri din activit??i independente – activit??i comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectual?;

?nu au obliga?ia depunerii declara?iei, persoanele fizice pentru care impozitul re?inut de platitorii de venituri este final, potrivit op?iunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

?nu au obliga?ia depunerii declara?iei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activit??i independente impuse pe baza de norme de venit, cu excep?ia persoanelor care au depus declara?iile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu sau stabilit pla?i anticipate, conform legii.

2 – venituri din cedarea folosintei bunurilor – închirieri sau arend?;

?nu au obliga?ia depunerii declara?iei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosin?ei bunurilor pentru care chiria prevazut? în contractul încheiat între p?r?i este stabilit? în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real ?i la sfâr?itul anului anterior nu îndeplinesc condi?iile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activit??i independente, pentru care pl??ile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, ?i impozitul este final;

3 – venituri din activit??i agricole determinate în sistem real;

4 – venituri realizate într-o form? de asociere – venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit? din asociere;

5 – transferul titlurilor de valoare, altele decât p?r?ile sociale ?i valorile mobiliare în
cazul societ??ilor închise;

6 – venituri din opera?iuni de vânzare-cump?rare de valut? la termen, pe baz? de contract, precum ?i orice alte opera?iuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzac?ionate pe pie?e autorizate ?i supravegheate de Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare.

PRECIZARE: Pentru toate celelalte categorii de venituri ob?inute de c?tre contribuabili în anul 2010, respectiv venituri din:

– salarii ?i venituri asimilate salariilor;

– investi?ii, altele decât cele men?ionate anterior;

– premii ?i din jocuri de noroc;

– pensii;

– activit??i agricole a c?ror impunere este final?, respectiv veniturile ob?inute prin valorificarea produselor vândute c?tre unit??i specializate pentru colectare, unit??i de procesare industrial? sau c?tre alte unit??i pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin re?inere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate;

– transferul propriet??ilor imobiliare;

– alte surse

NU SE DEPUN DECLARA?II privind venitul realizat.

Cu ocazia complet?rii ?i depunerii Declara?iei privind veniturile realizate din România, contribuabilii pot dispune asupra destina?iei unei sume, reprezentând pân? la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual din opera?iuni de vânzare-cumparare de valut? la termen, pe baz? de contract, pentru sus?inerea entit??ilor nonprofit care se înfiin?eaz? ?i func?ioneaz? în condi?iile legii, unit??ilor de cult, precum ?i pentru acordarea de burse private, conform legii.

De asemenea, aceea?i posibilitate este acordat? ?i contribuabililor care în anul 2010 au ob?inut venituri din salarii sau asimilate salariilor, care î?i pot exprima op?iunea prin completarea ?i depunerea “formularului 230 – Cerere privind destina?ia sumei reprezentând pân? la 2% din impozitul pe venitul anual ?i deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

ATENTIE!

? Formularele 200 ?i 230 se completeaz? de c?tre contribuabili, înscriind cu majuscule, cite? ?i corect, datele prev?zute de acestea, ?i se depun personal sau prin împuternicit legal, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po?tal, prin scrisoare recomandat?.

? Formularul 200 se completeaz? pentru fiecare surs? ?i categorie de venit.

? “Formularul 200 – Declara?ia privind veniturile realizate din România” se poate depune ?i on-line, pe site-ul www.anaf.ro., dac? contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, ob?inut conform prevederilor legale.

? Contribuabili care au ob?inut venituri din investi?ii, pentru care au obliga?ia complet?rii ?i depunerii formularului 200, nu vor mai anexa la acesta documentele emise de c?tre intermediari (fi?ele de portofoliu) dac? documentele respective au fost anexate la formularul 225.

Organele fiscale competente pentru primirea formularelor 200 sunt cele în a c?ror raz? teritorial? contribuabilii î?i au domiciliul fiscal.

Depunerea “Declara?iei privind veniturile realizate din România” – formular 200, dup? data de 16 mai 2011, se sanc?ioneaz? cu amend? cuprins? între 10 ?i 100 lei.

Formularele 200 se pot ob?ine de la sediul unit??ilor fiscale sau desc?rcate de pe site-ul ANAF – link-ul asistenta contribuabili/toate formularele.
Informa?ii detaliate se pot ob?ine la:

– birourile pentru asisten?a contribuabililor din cadrul administra?iilor finan?elor publice;

– telefonic, la Centrul de asisten?? a contribuabililor, la nr. 031-4039160;

– accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.

12.05.2011. 22:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password