DGFP Gorj/Reglementări contabile conforme cu directivele europene

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj informeaz? contribuabilii persoane juridice c? a fost emis Ordinul ministrului Finan?elor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglement?rilor contabile conforme cu directivele europene, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766/10.11.2009.
Prevederile noului act normativ intr? vigoare la 1 ianuarie 2010, dat? la care se abrog? prevederile OMFP nr.1.752/2005.

Reglement?rile contabile cuprind Reglement?rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit??ilor Economice Europene (CEE) ?i Reglement?rile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.

Situa?iile financiare anuale ?i anuale simplificate

Persoanele juridice care la data bilan?ului dep??esc limitele a dou? dintre cele trei criterii de m?rime:
-total active:3.650.000euro;

-cifra de afaceri net?:7.300.000euro;

-num?r mediu de salaria?i în cursul exerci?iului financiar : 50, întocmesc situa?ii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilan?, cod 10, cont de profit ?i pierdere, cod 20, situa?ia modific?rilor capitalului propriu, cod 30, situa?ia fluxurilor de numerar, cod 40, ?i note explicative la situa?iile financiare anuale, cod 50.
Persoanele juridice care la data bilan?ului nu dep??esc limitele a dou? dintre cele 3 criterii de m?rime men?ionate mai sus întocmesc situa?ii financiare anuale simplificate, care cuprind: bilan? prescurtat, cod 10, cont de profit ?i pierdere, cod 20, ?i note explicative la situa?iile financiare anuale simplificate, cod 30. Op?ional, ele pot întocmi situa?ia modific?rilor capitalului propriu ?i/sau situa?ia fluxurilor de numerar.
Având în vedere prevederile legii contabilit??ii, situa?iile financiare anuale trebuie înso?ite de o declara?ie scris? de asumare a r?spunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situa?iilor financiare anuale în conformitate cu Reglement?rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.
Persoanele juridice care au întocmit situa?ii financiare anuale simplificate întocmesc situa?iile financiare anuale cu 5 componente numai dac? în dou? exerci?ii financiare consecutive dep??esc limitele a dou? dintre cele 3 criterii de m?rime men?ionate mai sus.

Persoanele juridice care au întocmit situa?iile financiare anuale cu 5 componente întocmesc situa?ii financiare anuale simplificate numai dac? în dou? exerci?ii financiare consecutive nu dep??esc limitele a dou? dintre cele 3 criterii de m?rime.

Entit??ile nou-înfiin?ate pot întocmi pentru primul exerci?iu de raportare situa?ii financiare anuale simplificate sau situa?ii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entit??i analizeaz? indicatorii determina?i din situa?iile financiare ale anului precedent ?i indicatorii determina?i pe baza datelor din contabilitate ?i a balan?ei de verificare încheiate la sfâr?itul exerci?iului financiar curent ?i întocmesc situa?ii financiare anuale în func?ie de criteriile de m?rime înregistrate.
Situa?iile financiare anuale întocmite de persoanele juridice care la data bilan?ului dep??esc limitele a dou? dintre cele 3 criterii de m?rime sunt auditate iar situa?iile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.
În ceea ce prive?te societ??ile comerciale ale c?ror valori mobiliare sunt admise la tranzac?ionare pe o pia?? reglementat?, acestea întocmesc situa?ii financiare anuale cu 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri net? sau num?rul mediu de salaria?i.

Subunit??ile f?r? personalitate juridic?, care apar?in persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, trebuie s? organizeze ?i s? conduc? o eviden?? contabil? proprie, care s? permit? determinarea informa?iilor ?i a obliga?iilor prev?zute de lege, iar persoanele juridice c?rora le apar?in s? poat? întocmi situa?ii financiare anuale.
Activitatea desf??urat? în str?in?tate de subunit??ile f?r? personalitate juridic?, care apar?in persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situa?iile financiare ale persoanei juridice române ?i se raporteaz? pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor Reglement?rilor contabile conforme cu Directiva a IV-a aCEE.

Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului Fiscal ?i Codului de Procedur? Fiscal? au obliga?ia s? ?in? contabilitatea proprie în func?ie de statutul lor de persoane fizice sau juridice. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea vor întocmi situa?ii financiare anuale ?i raport?ri contabile, potrivit Legii contabilit??ii nr. 82/1991,republicat?.

De asemenea, sediile permanente din România care apar?in unor persoane juridice cu sediul în str?in?tate au obliga?ia s? întocmeasc? situa?ii financiare anuale ?i raport?ri contabile conform Legii contabilit??ii nr. 82/1991,republicat?.Potrivit noilor reglement?ri, contabilitatea asocierilor în participa?ie încheiate între o persoan? juridic? român? ?i o persoan? juridic? str?in? se ?ine de c?tre persoana desemnat? de asocia?i, care r?spunde potrivit legii, în conformitate cu Reglement?rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE ?i ?inând cont de cerin?ele care rezult? din alte prevederi legale.

Reglement?rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE se aplic? inclusiv asocierilor în participa?ie între persoane juridice str?ine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere s? îndeplineasc? obliga?iile fiscale organizeaz? ?i conduce eviden?a contabil? a asocierii, astfel încât s? se poat? determina informa?iile ?i obliga?iile prev?zute de lege, f?r? a întocmi situa?ii financiare anuale.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

27.11.2009. 19:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password