DGFP Gorj / principalele noutăţi legislative determinate de modificarea Codului Fiscal

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj aduce la cuno?tin?a contribuabililor principalele nout??i legislative determinate de modificarea Codului Fiscal prin Ordonan?a Guvernului nr. 30/2011.

Aceste modificari au drept scop reducerea poverii administrative pentru contribuabili prin simplificarea sistemului declarativ astfel:

1. Acordarea dreptului de depunere trimestrial? a Declara?iei 112 (Declara?ia privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate), începând cu venituirile lunii octombrie 2011, de c?tre urm?torii pl?titori de venituri din salarii ?i venituri asimilate salariilor:
a) asocia?ii, funda?ii sau alte entit??i f?r? scop patrimonial, persoane juridice, cu excep?ia institu?iilor publice, care în anul anterior au avut un num?r mediu de pân? la 3 salaria?i exclusiv;
b) persoanele juridice pl?titoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de pân? la 100.000 euro ?i au avut un num?r mediu de pân? la 3 salaria?i exclusiv;
c) persoanele juridice pl?titoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un num?r mediu de pân? la 3 salaria?i exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate ?i întreprinderile individuale, precum ?i persoanele fizice care exercit? profesii libere ?i asocierile f?r? personalitate juridic? constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baz? de contract individual de munc?.

2. Eliminarea obliga?iilor de completare ?i de depunere a fi?elor fiscale de c?tre pl?titorii de venituri din salarii începând cu veniturile anului 2012.

3. Generalizarea datei de 25 a lunii ca dat? limit? de depunere a declara?iilor ?i realizarea pl??ilor de c?tre contribuabili pentru principalele situa?ii prev?zute de Codul fiscal (Exemple – depunerea Declara?iei 112, depunerea Declara?iei privind impozitul pe profit, depunerea Declara?iilor privind impozitul pe venit 200 ?i 201, depunerea Declara?iei recapitulative 390).

4. Simplificarea impozit?rii activit??ii de taximetrie prin reglementarea posibilit??ii de op?iune a stabilirii venitului net anual pe baz? de norme de venit, începând cu 2012.

5. Introducerea posibilit??ii de op?iune a sistemului de declarare ?i plat? a impozitului pe profit începând cu data de 1 ianuarie 2013, pentru contribuabilii, al?ii decât cei excepta?i de lege (ex: societ??ile bancare), între:
– sistemul de declarare ?i plat? trimestrial? a impozitului pe baza profitului efectiv realizat;
– sistemul de plat? anual? a impozitului pe profit cu efectuarea de pl??i anticipate trimestriale, în sum? de o p?trime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent

BAZA LEGAL?
Ordonan?a Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum ?i reglementarea unor m?suri financiar-fiscale, publicat? in Monotorul Oficial al României nr. 627/02.09.2011

14.09.2011. 14:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password