DGFP Gorj/Ordinul presedintelui ANAF

Direc?ia General? a Finan?elor Publice a Jude?ului Gorj informeaz? contribuabilii c? începând din data de 25 septembrie 2009 intr? în vigoare Ordinul pre?edintelui ANAF nr.1487 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactiva?i.

Ordinul a fost afi?at concomitent la sediul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? ?i pe pagina de Internet a Ministerului Finan?elor Publice – portalul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?.
Men?ion?m c?, în conformitate cu prevederile art.153 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, contribuabilii înscri?i în Lista contribuabililor reactiva?i pot s? solicite înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a încet?rii situa?iei care a condus la scoaterea din eviden??.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

25.09.2009. 14:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password