DGFP Gorj/ Masuri de sprijinire a operatorilor economici

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj aduce la cuno?tin?a contribuabililor principalele masuri de sprijinire a operatorilor economici afla?i în dificultate financiar? :
A. Aprobate prin Ordonan?a Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum ?i reglementarea unor m?suri financiar-fiscale
1. Încurajarea pl??ii voluntare a obliga?iilor fiscale restante la 31.08.2011 prin:

– anularea penalit??ilor de întârziere, dac? obliga?iile principale ?i dobânzile aferente acestora se sting prin plat? voluntar? sau compensare pân? la 31 decembrie 2011;
– reducerea cu 50% a penalit??ilor de întârziere dac? obliga?iile principale ?i dobânzile aferente acestora se sting prin plat? voluntar? sau compensare pân? la 30 iunie 2012 ;
M?sura se aplic? ?i pentru un procent de 50% din major?rile de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obliga?iilor fiscale stinse prin plat? sau compensare.
2. Reglementarea unui regim juridic special al penalit??ilor de întârziere aferente crean?elor fiscale principale e?alonate la plat?. Conform acestui regim, pe perioada de e?alonare a obliga?iilor fiscale principale ?i a eventualelor dobânzi aferente acestora, penalit??ile urmeaz? a fi amânate la plat? în vederea anul?rii dac? e?alonarea la plat? se finalizeaz? conform graficelor de plat? stabilite de administra?ia fiscal?. În acest regim se include ?i un procent de 50% din major?rile de întârziere, , reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obliga?iilor fiscale e?alonate.
3. Eliminarea obliga?iei de a colecta TVA la expirarea unei perioade de un an, de la data începerii lucr?rilor sau de la ultima decontare, urmând ca TVA-ul s? fie colectat la întocmirea ?i acceptarea situa?iilor de lucr?ri, pentru serviciile care determin? decont?ri sau pl??i succesive, cum sunt lucr?rile de construc?ii montaj, consultan??, cercetare, expertiz? ?i alte servicii similare.
B. Aprobate prin Ordonan?a Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea ?i completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?
• Modificarea ordinii de stingere a obliga?iilor fiscale în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obliga?iilor principale în ordinea vechimii acestora ?i apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora, pentru a se evita acumularea de noi accesorii în sarcina contribuabilului.
• Reglementarea posibilit??ii organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscal? ?i crean?ele certe, lichide ?i exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la entit??ile care realizeaz? achizi?iile publice.
BAZA LEGAL?
Ordonan?a Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum ?i reglementarea unor m?suri financiar-fiscale, publicat? in Monotorul Oficial al României nr. 627/02.09.2011

Ordonan?a Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea ?i completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?, publicat? in Monotorul Oficial al României nr. 626/02.09.2011

14.09.2011. 14:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password