DGFP Gorj/Îmbunătăţirea abilităţilor tehnice ale funcţionarilor din cadrul ANAF prin instruirea şi certificarea ECDL Start”

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? implementeaz? proiectul cu titlul “Îmbun?t??irea abilit??ilor tehnice ale func?ionarilor din cadrul Agen?iei Na?ionale de Administare Fiscal? prin instruirea ?i certificarea ECDL Start”, cod SMIS 2724.

Proiectul este finan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional “Dezvoltarea Capacit??ii Administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, la nivelul Axei prioritare 1 – Îmbun?t??iri de structur? ?i proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de interven?ie 1.3. – Îmbun?t??irea eficacit??ii organiza?ionale, Opera?iunea orientativ? – Module de preg?tire în domenii ca achizi?ii publice, ECDL, limbi str?ine, dezvoltarea de proiecte, licitarea ?i managementul proiectelor etc. lansat? prin Cererea de proiecte nr. 2/2008 a Autorit??ii de Management pentru PO DCA din cadrul Ministerului Administra?iei ?i Internelor.

Valoarea total? a proiectului, f?r? TVA, este de 1.724.310 lei, din care 1.718.710 lei reprezint? valoarea eligibil? a proiectului format? din 1.460.903,50 lei, provenind din Fondul Social European ?i 257.806,50 lei, reprezentând cofinan?area eligibil? a Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? în calitate de beneficiar al finan??rii nerambursabile, iar 5.600 lei reprezint? valoarea neeligibil? a proiectului.

Proiectul are drept scop cre?terea gradului de utilizare a tehnologiilor informatice de c?tre func?ionarii din cadrul A.N.A.F. prin dobândirea unor cuno?tin?e solide de operare ?i utilizare a calculatorului. Proiectul propune astfel, organizarea ?i derularea unui program de instruire ?i certificare ECDL Start pentru un num?r de 1.975 func?ionari din cadrul sistemului na?ional al administr?rii fiscale, incluzând aparatul central al Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?, Direc?ia General? a Finan?elor Publice a Municipiului Bucure?ti ?i un num?r de 35 direc?ii generale jude?ene ale finan?elor publice. În acest sens, proiectul vizeaz? atingerea obiectivului axei prioritare privind îmbun?t??irile de structur? ?i proces ale managementului ciclului de politici publice – acela de a contribui la îmbun?t??irea capacit??ii administrative publice na?ionale. De asemenea, proiectul se înscrie ?i în

obiectivul domeniului major de interven?ie 1.3. Îmbun?t??irea eficacit??ii organiza?ionale, sub opera?iunea orientativ? Module de preg?tire în domenii ca achizi?ii publice, ECDL, limbi str?ine, dezvoltarea de proiecte, licitarea ?i managementul proiectelor etc.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

25.11.2009. 14:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password