DGFP Gorj/ Din 11 decembrie intră în vigoare Ordinul pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi.

Direc?ia General? a Finan?elor Publice a Jude?ului Gorj informeaz? contribuabilii c? începând din data de 11 decembrie 2009 intr? în vigoare Ordinul pre?edintelui ANAF nr. 1690 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactiva?i.

Ordinul a fost afi?at concomitent la sediul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? ?i pe pagina de Internet a Ministerului Finan?elor Publice – portalul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?.

Men?ion?m c?, în conformitate cu prevederile art.153 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, contribuabilii înscri?i în Lista contribuabililor reactiva?i pot s? solicite înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a încet?rii situa?iei care a condus la scoaterea din eviden??.

15.12.2009. 14:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password