DGFP Gorj/Depunerea fiselor fiscale pentru 2009

Direc?ia General? a Finan?elor Publice a Jude?ului Gorj informeaz? pl?titorii de venituri din salarii ?i asimilate salariilor c? au obliga?ia depunerii fi?elor fiscale pentru anul 2009.

Fi?ele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii se completeaz? de c?tre angajatorii/pl?titorii de venituri din salarii ?i asimilate salariilor, denumi?i în continuare angajatori, pentru fiecare persoan? fizic? care realizeaz? venituri din salarii sau asimilate acestora, la func?ia de baz? ori în afara func?iei de baz?, conform legii.

Fi?ele fiscale se depun de c?tre angajatori la unitatea fiscal? în a c?rei raz? teritorial? ace?tia î?i au domiciliul fiscal sau sunt lua?i în eviden?? fiscal?, dup? caz.

Termenul de depunere a fi?elor fiscale este pân? în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul fiscal expirat.

Fi?ele fiscale se depun la organul fiscal competent, în format electronic, pe suport magnetic sau optic, înso?ite de un borderou privind con?inutul acestora, semnat ?i ?tampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului 210 “Fi?a fiscal? privind impozitul pe veniturile din salarii”, se ob?ine prin folosirea programului de asisten?? distribuit contribuabililor gratuit de unit??ile fiscale teritoriale sau care poate fi desc?rcat de pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.ro.

Nerespectarea de c?tre pl?titorii de salarii ?i venituri asimilate salariilor a obliga?iilor privind completarea ?i p?strarea fi?elor fiscale, precum ?i neîndeplinirea obliga?iilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la ter?e persoane (inclusiv angajat) a fi?elor fiscale în termenul stabilit se sanc?ioneaz? cu amend?: pentru persoanele fizice – de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice – de la 1.000 la 5.000 lei.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

17.02.2010. 14:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password