DGFP Gorj/Depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj informeaz? contribuabilii c?

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? a elaborat urm?torul proiect de act normativ:

Proiect de Ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? privind depunerea declara?iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan?? de c?tre contribuabilii mari ?i mijlocii

Dezvoltarea platformei na?ionale e-România ?i a Sistemului Electronic Na?ional, precum ?i cre?terea la 70% a procentului firmelor care utilizeaz? Internetul ca principal mijloc de interac?iune cu institu?iile statului se num?r? printre obiectivele de guvernare, prev?zute la Capitolului 14 „Societatea informa?ional?” din Programul de guvernare, cuprins în anexa nr.2 la Hot?rârea Parlamentului nr.39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului. Realizarea acestor obiective va conduce la eliminarea barierelor de comunicare, îmbun?t??irea serviciilor publice, precum ?i reducerea birocra?iei printr-un acces u?or la servicii, 24 de ore/zi.

În contextul extinderii utiliz?rii mijloacelor electronice pentru gestionarea informa?iilor, atât în rândul contribuabililor, cât ?i în cadrul administra?iei fiscale, Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? a pus la dispozi?ia acestora instrumente noi pentru îndeplinirea obliga?iilor fiscale.

Având în vedere rezultatele implement?rii metodei de depunere a declara?iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan?? pentru marii contribuabili (cre?terea gradului de conformare voluntar? la 97%), cât ?i avantajele acestei metode de depunere care se reg?sesc atât la nivelul agen?ilor economici, prin reducerea poverii conform?rii, cât ?i la nivelul administra?iei, prin reducerea cheltuielilor administrative ?i cre?terea operativit??ii procesului de administrare a impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor, s-a propus introducerea obligativit??ii depunerii declara?iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan??, prin intermediul Sistemului Electronic Na?ional, pentru contribuabilii mari ?i contribuabilii mijlocii.

Potrivit Hot?rârii Guvernului nr.104/2010 privind modificarea ?i completarea Hot?rârii Guvernului nr.1085/2003, depunerea declara?iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan??, prin intermediul Sistemului Electronic Na?ional, reprezint? singura modalitate legal? de transmitere în format electronic a declara?iilor.

Pentru aceste categorii de contribuabili s-a avut în vedere faptul c? au capacitatea necesar? de a utiliza aceast? metod? de declarare, precum ?i faptul c?, de regul?, organul fiscal de administrare nu se afl? în aceea?i raz? teritorial? cu sediile de desf??urare a activit??ii.

Având în vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propun urm?toarele:

– introducerea obligativit??ii depunerii declara?iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan??, prin intermediul Sistemului Electronic Na?ional, pentru contribuabilii mari ?i contribuabilii mijlocii, precum ?i pentru sediile secundare ale acestora;

– posibilitatea utiliz?rii metodei de depunere a declara?iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan??, prin intermediul Sistemului Electronic Na?ional, ca metod? alternativ? de declarare, pentru ceilal?i contribuabili.

Declara?iile fiscale se depun în baza de?inerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de servicii de certificare, potrivit Legii nr.455/2001 privind semn?tura electronic?, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condi?iile prev?zute în Hot?rârea Guvernului nr.1085/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Înregistrarea titularilor certificatelor calificate, în calitate de reprezentan?i legali sau împuternici?i pentru semnarea declara?iilor fiscale, se efectueaz? pe portalul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?, conform dispozi?iilor Capitolului III din Ordinul ministrului finan?elor publice nr.858/2008 privind depunerea declara?iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan??, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. * *

Proiectele de acte normative, ini?iate de ANAF, sunt f?cute publice pe site-ul institu?iei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparen?a decizional?.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Direc?ia de Comunicare, Rela?ii Publice ?i Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucure?ti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu men?iunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urm?toarele adrese:

· Prin scrisori la adresa po?tal?: Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direc?ia de Comunicare, Rela?ii Publice ?i Mass-Media;

· Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

· Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gheorghe PARASCHIVU

09.09.2010. 14:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password