DGFP Gorj/Declaraţii de depus până pe 25 august

Direc?ia General? a Finan?elor Publice a Jude?ului Gorj reaminte?te contribuabililor c?, pân? la 25 august 2009 trebuie s? depun? la unit??ile fiscale de care apar?in urm?toarele declara?ii cu termen lunar:

– Declara?ie privind obliga?iile de plat? la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii iulie 2009, formular 100.

– Declara?ie privind obliga?iile de plat? la bugetele asigur?rilor sociale ?i fondurilor speciale, cu termen lunar pentru obliga?iile bugetelor asigur?rilor sociale ?i fondurilor speciale aferente lunii iulie 2009, formular 102.

– Declara?ie privind accizele, cu termen lunar, pentru obliga?iile aferente lunii iulie 2009, formular 103.
-Decontul de tax? pe valoarea ad?ugat?, formular 300, cu termen lunar pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii iulie 2009, formular 300.

-Decontul special de taxa pe valoarea ad?ugat?, pentru contribuabilii înregistra?i în scopuri de TVA conform art 153 indice 1 din Codul fiscal ?i care au efectuat achizi?ii intracomunitare în luna precedent? precum ?i pentru contribuabilii neînregistra?i ?i care nu au obliga?ia înregistr?rii,care au efectuat achizi?ii intracomunitare de mijloace de trasnsport noi sau produse accizabile, formular 301.
-Declara?ia privind veniturile sub form? de salarii din str?in?tate ob?inute de c?tre persoanele fizice care desf??oar? activitate în România ?i de c?tre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice ?i posturilor consulare acreditate în România – pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii iulie 2009, formular 224.

DIRECTOR COORDONATOR,
Ion CUP?

19.08.2009. 14:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password