DGFP Gorj/Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare

Proiect de Ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? pentru aprobarea modelului ?i con?inutului formularului „declara?ie recapitulativ? privind livr?rile/achizi?iile/prest?rile intracomunitare”.

Prin dispozi?iile Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, au fost aduse modific?ri legislative în materia taxei pe valoarea ad?ugat?, respectiv cu privire la regimul fiscal al taxei pe valoarea ad?ugat? aferent? opera?iunilor de prestare de servicii intracomunitare sau de achizi?ii de astfel de servicii.

Astfel, prin modific?rile aduse art.1564 din Codul fiscal, s-a prev?zut obliga?ia de declarare în declara?ia recapitulativ? a prest?rilor de servicii, efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, precum ?i achizi?iilor de servicii, efectuate de persoane impozabile din România care au obliga?ia pl??ii taxei, pentru care exigibilitatea de tax? a luat na?tere în luna calendaristic? respectiv?, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate.

De asemenea, noile dispozi?ii comunitare au impus modificarea termenului de depunere a formularului (390VIES) de declara?ie recapitulativ?, respectiv lunar, pân? la data de 15 inclusiv a lunii urm?toare.

*

Proiectele de acte normative, ini?iate de institu?ia noastr?, sunt f?cute publice pe site-ul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Direc?ia de Comunicare, Rela?ii Publice ?i Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucure?ti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu men?iunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urm?toarele adrese:

· Prin scrisori la adresa po?tal?: Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direc?ia de Comunicare, Rela?ii Publice ?i Mass-Media;

· Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

· Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informa?iile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparen?a decizional? în Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, se poate accesa domeniul Informatii / Comunicate si informatii de presa aflat pe site-ul institu?iei noastre.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

04.01.2010. 16:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password