DGFP Gorj/Atribuire contractului de prestare de Servicii de instruire si testare E.C.D.L.

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, cu sediul în Bucure?ti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, în calitate de Autoritate contractant?, organizeaz? în data de 09.03.2010, ora 10.30, procedura de licita?ie deschis? pentru achizi?ia public? având ca obiect atribuirea contractului de prestare de Servicii de instruire si testare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) Start (servicii de formare a angaja?ilor, servicii de testare, precum si serviciile conexe). Contractul este împ?r?it în 6 loturi.

Procedura de achizitie se desf??oar? în cadrul Proiectului „Îmbun?t??irea abilit??ilor tehnice ale func?ionarilor din cadrul A.N.A.F. prin instruirea ?i certificarea ECDL Start”, proiect finan?at din fonduri externe nerambursabile – fonduri postaderare (Fondul Social European).

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de prestare de servicii utilizat în prezenta procedur? este „pre?ul cel mai sc?zut / lot”.

Data limit? pentru depunerea ofertelor este 09.03.2010, ora 10.00 Ofertele se vor depune la Directia de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne, etaj 6, camera 22, Tronson VII, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod postal: 050741, Bucuresti.

Informa?iile detaliate cu privire la aceast? procedur? de achizi?ie public? sunt prezentate în Documenta?ia de atribuire disponibil? pe SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, anun?ul de participare fiind publicat sub num?rul 93284/21.01.2010.

De asemenea, informa?ii suplimentare se reg?sesc pe pagina web a A.N.A.F. www.anaf.ro ?i la telefon 021.387.11.10/1347, fax 021.319.96.76.

DIRECTOR COORDONATOR, Ion CUP?

02.02.2010. 17:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password