DGFP Gorj/Aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj informeaz? contribuabilii c? în data de 10 februarie 2010 a fost emis Ordinul pre?edintelui A.N.A.F. nr.1459 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactiva?i.

Ordinul a fost afi?at concomitent la sediul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? ?i pe pagina de internet a Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? www.anaf.ro .

Ordinul intr? în vigoare în termen de cincisprezece zile de la data public?rii pe pagina de internet ?i afi??rii la sediul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?, conform legii, începând de vineri, 26 februarie 2010.

Men?ion?m c?, în conformitate cu prevederile art.153 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, contribuabilii înscri?i în Lista contribuabililor reactiva?i pot s? solicite înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a încet?rii situa?iei care a condus la scoaterea din eviden??.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

11.02.2010. 18:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password